Výzkumná báze půdoznalství a ochrany půdy

V rámci působnosti řeší

  • teoretické problémy pedologie, otázky klasifikace půd a mapování půd,
  • oceňování půd včetně vývoje nových nebo modernizovaných metod hodnocení,
  • kvalitativní a kvantitativní ochranu půdního fondu včetně využití statistických a geostatistických metod,
  • příčiny degradace produkčních a mimoprodukčních funkcí půd, jejich důsledky a eliminaci,
  • otázky vývojových trendů půd na podkladě retrospektivního monitoringu vybraných půdních charakteristik zejména v souvislosti s avizovanou klimatickou změnou,
  • otázky limitujících faktorů využívání půd,
  • multikriteriální hodnocení půdy, zejména s ohledem k extrémním hydrologickým jevům,
  • hydropedologické charakteristiky půd a jejich užití v mapovém vyjádření.

 

KONTAKT
Ing. Tomáš Khel
e-mail: kheltomasatvumopcz

tel: 257 027 283