Geoportál SOWAC-GIS

Geoportál SOWAC-GIS je tematicky zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny České republiky. Je provozován Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Cílem geoportálu je transfer nejaktuálnějších výsledků vědy a výzkumu do praxe. Nabízí informace v podobě mapových projektů a specializovaných aplikací. Cílovými skupinami uživatelů jsou především: zemědělci, akreditovaní poradci MZe, státní správa a samospráva, uživatelé z akademické sféry a široká odborná veřejnost.

Název SOWAC-GIS vychází z anglického názvu - Geographic Information System for Soil and Water conservation tedy Geografický informační systém ochrany půdy a vody.

Mapové projekty jsou obsahově zaměřeny především na prezentaci aktuálních i historických informací o půdě, vodě a krajině v podobě map, grafů a tabulek. Do této skupiny je možné zařadit: Půda v mapách, Půda v číslech, eKatalog BPEJ, Informační systém melioračních staveb (ISMS), Zranitelnost podzemních vod, Webový archiv Komplexního průzkumu půd (WAKPP), Mapová část WAKPP apod.

Specializované aplikace zase nabízí nástroje pro podporu rozhodování v oblasti obecné ochrany zemědělské půdy, protierozní ochrany a optimalizace využití zemědělské půdy. Do této skupiny je možné zařadit aplikace: Limity využití půdy, Protierozní kalkulačka, Monitoring eroze, RESTEP apod.

Převážná část informaci Geoportálu je volně dostupná všem uživatelům k nekomerčnímu využití, zbylá část informací je určená pouze registrovaným uživatelům.

 

Geoportál SOWAC-GIS je dostupný na adrese https://geoportal.vumop.cz

Geoportál SOWAC-GIS