Je k dispozici metodika Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a vodních organismů v malých zemědělských povodích

Obálka metodiky Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a vodních organismů v malých zemědělských povodíchKONEČNÁ J., ZAJÍČEK A., KARÁSEK P., VELÍŠEK J., STARÁ A., ADÁMEK Z., HALEŠOVÁ T., NOVÁKOVÁ E., KAPLICKÁ M., BÍLKOVÁ Z., VAVŘINA A., SÁŇKA M. (2023) Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a vodních organismů v malých zemědělských povodích. Metodika. Brno: VÚMOP, v.v.i., MSD, 77 s.

Cílem metodiky bylo navrhnout komplexní postup ochrany půdy a vody v zemědělsky využívaných povodích se zohledněním požadavků na kvalitu životního prostředí vodních organismů a zdravou produkci ryb. V ní prezentovaná opatření integrují hledisko optimální účinnost v omezení degradace půdy, zvýšení retence, popř. akumulace vody v zemědělské krajině a omezení kontaminace povrchových vod dusíkem, fosforem a pesticidními látkami. Důraz je kladen na realizovatelnost opatření v návaznosti na dostupné nástroje, zejména pozemkové úpravy. Metodika je zacílena na podporu trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů se zohledněním aktuálních požadavků na ochranu, tvorbu a rozvoj zemědělské krajiny.

Metodika reflektuje nejnovější poznatky v oblasti ochrany půdy a vody, aktuální postupy dané protierozní vyhláškou a metodikou pozemkových úprav. Dosavadní výzkumy, studie či metodické návody se většinou zaměřovaly pouze na vybrané látky (živiny či kontaminanty) a některé složky životního prostředí. Výzkumný projekt QK1910282, jehož je metodika výstupem, obsáhnul jak erozní (povrchové) tak podpovrchové procesy transportu látek v malých zemědělsky využívaných povodích a předmětem monitoringu byly půdy, vody (povrchové, drenážní i půdní), dnové sedimenty a také vodní organismy. Novost spočívá v komplexním přístupu, kdy předmětem zájmu byl transport živin (Ncelk, Pcelk) a také pesticidů ve složitém systému půda – voda – sediment – vodní organismy. V této souvislosti je zejména třeba vyzdvihnout syntetické zapojení výzkumu úrovně kontaminace rybích tkání pesticidními látkami v reálných produkčních podmínkách a výzkumu potenciálních negativních dopadů těchto látek na vodní organismy (raky). Unikátní výsledky přineslo i spojení monitoringu hydrologických extrémů v modelových povodích a reakcí vodních organismů na ně. Metodika poskytuje návod k návrhu komplexních opatření v zemědělské krajině s ohledem na dosažení dobré kvality vod a dobrého stavu a diverzity vodních organismů včetně zdravé produkce ryb. Metoda byla aplikovaná jako vzorový příklad pro území dvou modelových povodí a byla vyhodnocena potenciální účinnost návrhu opatření.

Metodika je v plné verzi k dispozici online v knihovně VÚMOP.

Více o projektu se můžete dočíst na vlastní stránce.