Činnosti pro státní správu

Koordinace územních plánů a pozemkových úprav obalPříjemce služeb ústavu, tj. uživatelé výsledků jeho výzkumné činnosti, lze rozdělit do čtyřech hlavních skupin:

  • navazující výzkumná, vývojová a průzkumná činnost v rámci ústavu,
  • odborné útvary zřizovatele a další orgány státní správy a samosprávy,
  • zadavatelé požadavků na konkrétní výzkumná řešení,
  • uživatelé plošně uplatnitelných výsledků v zemědělské, průzkumné a projekční praxi.

Jde zejména o výsledky výzkumu mapování, monitoringu a hodnocení půdy, minimalizace obsahu nežádoucích látek v půdě a vodě a stanovení jejich limitů, komplexních pozemkových úprav a rozvoje venkova, tvorby a ochrany krajiny zejména v oblastech specifických zájmů – pásem ochrany vodních zdrojů, chráněných krajinných oblastí a oblastí pro zemědělství okrajových, ochrany půdy před erozí a jejími produkty, včetně ochrany cenných částí území před povodněmi, hospodaření vodou v zemědělsko-lesních povodích, regulace vláhových režimů půd, revitalizace zemědělsko-lesních toků a malých vodních nádrží, údržby, rekonstrukce a transformace melioračních soustav a jejich exploatace, rekultivace devastovaných půd a asanace znečištěných půd, agromeliorace zemědělských půd, hodnocení rašeliny, ochrany rašelinišť a jiných specifických biotopů a vývoj metod užití geografických informačních systémů.

Druhým okruhem příjemců jsou uživatelé průzkumné a expertní činnosti, prováděné v rámci další činnosti ústavu, která není výzkumem a je prováděna na základě požadavků zřizovatele ve veřejném zájmu a podporována z veřejných prostředků. Jde zejména o příjemce ÚPÚ MZe a jeho PÚ, další odborné útvary zřizovatele a ČÚZK.