Nabídka služeb pro praxi


logo GeoportálNedílnou součástí výzkumu a vývoje v oblasti přírodních, technických a společenských věd je transfer výsledků výzkumu do praxe. Jde zejména o výsledky výzkumu mapování, monitoringu a hodnocení půdy, minimalizace obsahu nežádoucích látek v půdě a vodě a stanovení jejich limitů, komplexních pozemkových úprav a rozvoje venkova, tvorby a ochrany krajiny zejména v oblastech specifických zájmů – pásem ochrany vodních zdrojů, chráněných krajinných oblastí a oblastí pro zemědělství okrajových, ochrany půdy před erozí a jejími produkty, včetně ochrany cenných částí území před povodněmi, hospodaření vodou v zemědělsko-lesních povodích, regulace vláhových režimů půd, revitalizace zemědělsko-lesních toků a malých vodních nádrží, údržby, rekonstrukce a transformace melioračních soustav a jejich exploatace, rekultivace devastovaných půd a asanace znečištěných půd, agromeliorace zemědělských půd, hodnocení rašeliny, ochrany rašelinišť a jiných specifických biotopů a vývoj metod užití geografických informačních systémů. 

Znalecká činnost

Znalecká činnost je vykonávaná na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky s rozsahem znaleckého oprávnění pro obory ekonomika, ochrana přírody, vodní hospodářství a zemědělství: meliorace a půdoznalství - hodnocení kvality půdy, fyzikálně-chemických a zúrodňujících vlastností půd, oceňování půdy, ochrana půdy před kontaminací, erozí a devastací, revitalizace povodí, rekultivace půd, rekonstrukce melioračních děl, ochrana a využití rašelinišť, regulace vody v půdě a  krajině, komplexní pozemkové úpravy; ochrana vody před plošným znečištěním.

Konzultační činnost

VÚMOP, v.v.i. poskytuje poradenské služby formou bezplatných konzultací, v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Podpora poradenství v zemědělství“. Můžete se obracet na naše pracovníky, kteří vám poradí nebo zajistí odpověď na Váš dotaz.

Můžete se na nás rovněž obracet při žádosti o revizi  podkladové vrstvy erozní ohroženosti půdy, která byla vytvořena pro potřeby DZES a je vedena v systému LPIS, kdy naši pracovníci posoudí oprávněnost vašeho požadavku a předají Váš požadavek společně s našim doporučením na MZe.

Vzdělávání

Ústav dlouhodobě spolupracuje s nevládními organizacemi v oblasti vzdělávání a informačních akcí pro širokou odbornou veřejnost. Pro zájemce nabízíme možnost uspořádání odborných seminářů ve školících prostorách ústavu, nebo u zákazníka.

Tvorba a provoz GIS aplikací

Jedním z poslání instituce je rozvoj aplikované informatiky v oblastech hodnocení, využití a ochrany půdy a vody. Výsledkem těchto aktivit je projekt geografického informačního systému o půdě - SOWAC GIS, jehož název je odvozen z anglického názvu „Geoinformation System for Soil and Water Conservation”.