Centrální laboratoře - rozbory

Centrální laboratoř nabízí své odborné služby významným vědeckým a státním institucím, soukromým subjektům a drobným zákazníkům. Naše laboratoř se specializuje především na poskytování laboratorních služeb v oblasti životního prostředí a zemědělství.  Samozřejmostí je i pomoc s výběrem vhodné metody např. pro stanovení úrodnosti půdy pro vlastníky zemědělské půdy nebo jako podklad pro uzavření pachtovních smluv (základní agrochemický rozbor – pH(KCl), Cox – obsah humusu, přístupné živiny ve výluhu Mehlich III apod.)  nebo posouzení stavu půdy z hlediska kontaminace rizikovými prvky (stanovení rizikových prvků v lučavce královské dle vyhlášky 153/ 2016 Sb.).

 

Dále nabízíme:

Analýzy půd, kalů a sedimentů

 • Stanovení různých forem uhlíku (Cox – obsah humusu, Chws, Cws, Cpyro, C mikrobní biomasy, respirace), frakcionace humusu, Q4/6
 • Stanovení různých forem dusíku (N podle Kjeldahla, N/NO3 a N/NH4, amonifikace, nitrifikace)
 • Stanovení přístupných živin ve výluhu Mehlich III
 • Stanovení aktivního a výměnného pH, stanovení potřeby vápnění
 • Stanovení efektivní a potenciální sorpční kapacity včetně výměnných kationtů
 • Stanovení uhličitanů volumetricky
 • Stanovení obsahu makroprvků (Ca, Mg, K, Na, P)
 • Stanovení rizikových prvků (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn)
 • Stanovení sušiny a spalitelných látek
 • Stanovení zrnitostního složení sítovací/pipetovací metodou
 • Základní rozbor neporušeného půdního vzorku z Kopeckého válečku, stanovení měrné hmotnosti

Analýzy vod

 • Stanovení základních aniontů (amonné ionty, dusičnany, dusitany, fosforečnany, sírany, chloridy)
 • pH, vodivost, celková alkalita
 • Stanovení rozpuštěného organického uhlíku a dusíku
 • Stanovení celkového fosforu
 • Stanovení obsahu makroprvků (Ca, Mg, K, Na)
 • Stanovení rizikových prvků (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn)
 • Stanovení chemické spotřeby kyslíku
 • Stanovení humínových látek

Analýzy rostlinného materiálu

 • Stanovení sušiny a spalitelných látek
 • Stanovení celkového dusíku podle Kjeldahla
 • Stanovení obsahu makroprvků (Ca, Mg, K, Na)
 • Stanovení rizikových prvků (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn)

Přístrojové vybavení laboratoře

 • Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ICP – OES
 • Atomový absorpční spektrometr s plamenovým a hydridovým systém
 • Atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací
 • Automatický průtokový spektrofotometr (CFA)
 • Analyzátor rtuti AMA - 254
 • Zařízení na stanovení zrnitostního složení půdy pipetovaní metodou
 • Perkolační kolony na stanovení sorpční kapacity půdy

Pro navržení optimálního řešení vašich požadavků nás kontaktujte na e-mailu: centralnilaboratoreatvumopcz nebo na tel. čísle 257 027 280 či 606 737 098. Ochotně připravíme nabídku Vám na míru.

Formulář pro objednání rozborů (docx)

 

     laboratoře VÚMOP    laboratoře VÚMOP