Aktuality

Účast na stoletém setkání IUSS

Ve dnech 19.-21. května 2024 se ve Florencii konalo stoleté! setkání IUSS - International Union of Soil Sciences. My jsme samozřejmě byli u toho a měli jsme možnost prezentovat pásové střídání plodin, opatření proti vodní a větrné erozi a jiné.
Více o akci se můžete dočíst na https://centennialiuss2024.org/
Více o výzkumném projektu najdete na jeho profilu TAČR: https://starfos.tacr.cz/projekty/SS06010290
 
IUSS 2024 - poster události IUSS 2024 konferenční sál IUSS 2024 - pracovníci VÚMOP IUSS 2024 - česká témata

Protierozní kalkulačka má aktualizovaný R faktor

R faktor – Regionalizovaný faktor erozní účinnosti přívalového deště, jejímž původce je Český hydrometeorologický ústav, je jako vrstva samostatně k zobrazení ve složce Vrstvy pro výčet eroze.

Kalkulačku najdete na https://kalkulacka.vumop.cz/

Metadata vrstvy R faktoru jsou uloženy v Metadatovém katalogu Micka

Protierozní kalkulačka je internetová aplikace pro hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy, která kromě výpočtu míry ohrožení erozí pro posuzovanou plochu umožňuje sestavit Plán opatření ke snížení erozního ohrožení zemědělské půdy.

R faktor kalkulačka

 

Dopravní omezení týkající se VÚMOP v Praze (březen-září 2024)

V pondělí 25. 3. 2024 bude zahájena sedmá a poslední etapa rekonstrukce Žabovřeské ulice. Kvůli ní bude uzavřen část ulice K Peluňku, kde byla v loňském roce doprava řízena kyvadlově. Dále budou zrušeny autobusové zastávky Kostrounek a Žabovřeská. Místo nich využijte zastávku U Včely, přes kterou budou vedeny trasy autobusu 241. Výluka má trvat do září 2024 či do odvolání. Více informací na stránkách Městské části Praha-Zbraslav.

dopravní omezeni 2024 - plánek

Pozvánka na odborný seminář Nový metodický návod pro ochranu půdy před erozí

Zveme Vás na odborný seminář

Nový metodický návod pro ochranu půdy před erozí v kontextu navrhování protierozních a vodohospodářských opatření v procesu pozemkových úprav


který se bude konat dne 25. 4. 2024 na Fakultě stavební VUT v Brně a pořádá ho Ústav vodního hospodářství krajiny.

👨‍👨‍👧‍👦 Pro koho je seminář určen?
Pro pracovníky pozemkových úřadů, členy RDK a zpracovatele projektových dokumentací KoPÚ.

📚 O čem seminář bude?
Na semináři budou zpracovatelé nového (již certifikovaného) metodického návodu pro ochranu půdy před erozí (MPEO) prezentovat aktuální metody a postupy dané novým metodickým návodem v oblasti problematiky rozboru erozních a odtokových poměrů a návrhu protierozních (PEO) a vodohospodářských (VHO) opatření v PSZ a DTR. V průběhu semináře bude také dán prostor širší odborné veřejnosti (zpracovatelům dokumentací PSZ, odborným referentům SPÚ a posuzovatelům RDK) ke vzájemné diskusi k problematice nového metodického návodu.

📝 Závaznou přihlášku můžete vyplnit zde.

🌐 Více informací včetně programu naleznete na pozvánce (PDF)

pozvánka na seminář Nový metodický návod pro ochranu půdy před erozí

 

Zveme Vás na výstavu Závlahy – znovu objevované dědictví do Národního zemědělského muzea

Výstava Závlahy – znovu objevované dědictví  proběhne v termínu mezi 12. 3. - 1. 9. 2024 v pražském sídle na Letné.

Výstava představuje historii závlah na našem území a vychází z projektu NAKI II, řešeného  VÚV TGM, v.v.i, VÚMOP, v.v.i a FF MUNI.

V minulosti vybudované zavlažovací systémy, dnes často nefunkční a torzovitě dochované, se staly předmětem zájmu projektu, který se snažil zachytit historický vývoj tohoto specifického vodohospodářského oboru i části průmyslu spojeného s vývojem, navrhováním i realizací závlah. Součástí výzkumu bylo také definování vhodných postupů pro identifikaci závlahových objektů a soustav v krajině pomocí moderních metod a technických nástrojů. V širším kontextu by měl projekt a jeho výstupy, včetně výstavy samotné, přispět ke zvýšení povědomí o historii závlah v českých zemích a přenosu tohoto dědictví do současnosti. Záměrem autorů je zachytit jednotlivá témata vizuálně atraktivní formou upřednostňující použití map, rekonstrukcí a obrazového materiálu. Výstava byla doplněna o prezentace institucí, které se aktuálně rozvojem závlah zabývají s cílem tak oslovit širokou veřejnost.

Výstavě byla udělena záštita ministra kultury.

Odkaz na stránku o výstavě naleznete na stránce Národního zemědělského muzea.

Na stránce Výzkumného ústavu vodohospodářského si můžete prohlédnout výstupy samotného projektu.

Informace o závlahových systémech - součást výstavy, zdroj NZMLetecký pohled na závlahové systémy, zdroj: Zbyněk KulhavýZávlahová technika - součást výstavy, zdroj NZM

V LPIS je dostupná nová vrstva erozní ohroženosti

Vážení uživatelé, oznamujeme Vám, že od pátku 2. 2. 2024 je v LPIS dostupná nová vrstva erozní ohroženosti s plánovanou platností od hospodářského roku 2025 (od podzimních osevů 2024 včetně).

Vrstvu lze zobrazit zapnutím žárovky Zdrojová vrstva eroze. Naleznete ji ve stromečku vrstev v uzlu Životní prostředí – Eroze – Nová eroze.

LPIS - vrstva eroze

Vrstva obsahuje nově 4 kategorie erozní ohroženosti:

  • SEO: silně erozně ohrožená půda,
  • MEO-VR: mírně erozně ohrožená půda s vysokým rizikem,
  • MEO-NR: mírně erozně ohrožená půda s nízkým rizikem a
  • NEO: erozně neohrožená půda.

Od pondělí 5. 2. 2024 je dostupný i nápočet nové eroze na detailu DPB na záložce Nová eroze, stejně jako na zemědělských parcelách a vnitřních i vnějších erozních pozemcích. Principy stanovení výsledného erozního ohrožení zůstávají obdobné jako doposud. Nová eroze byla přidána i do exportů a vyhledávání.

LPIS - DPB Nová eroze

S ohledem na probíhající mezirezortní připomínkové řízení týkající se novely nařízení vlády č. 73/2023 Sb., jehož součástí je i návrh půdoochranných technologií, bude finální znění půdoochranných technologií uveřejněno po skončení legislativního projednání této novely.

Je k dispozici metodika Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a vodních organismů v malých zemědělských povodích

Obálka metodiky Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a vodních organismů v malých zemědělských povodíchKONEČNÁ J., ZAJÍČEK A., KARÁSEK P., VELÍŠEK J., STARÁ A., ADÁMEK Z., HALEŠOVÁ T., NOVÁKOVÁ E., KAPLICKÁ M., BÍLKOVÁ Z., VAVŘINA A., SÁŇKA M. (2023) Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a vodních organismů v malých zemědělských povodích. Metodika. Brno: VÚMOP, v.v.i., MSD, 77 s.

Cílem metodiky bylo navrhnout komplexní postup ochrany půdy a vody v zemědělsky využívaných povodích se zohledněním požadavků na kvalitu životního prostředí vodních organismů a zdravou produkci ryb. V ní prezentovaná opatření integrují hledisko optimální účinnost v omezení degradace půdy, zvýšení retence, popř. akumulace vody v zemědělské krajině a omezení kontaminace povrchových vod dusíkem, fosforem a pesticidními látkami. Důraz je kladen na realizovatelnost opatření v návaznosti na dostupné nástroje, zejména pozemkové úpravy. Metodika je zacílena na podporu trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů se zohledněním aktuálních požadavků na ochranu, tvorbu a rozvoj zemědělské krajiny.

Metodika reflektuje nejnovější poznatky v oblasti ochrany půdy a vody, aktuální postupy dané protierozní vyhláškou a metodikou pozemkových úprav. Dosavadní výzkumy, studie či metodické návody se většinou zaměřovaly pouze na vybrané látky (živiny či kontaminanty) a některé složky životního prostředí. Výzkumný projekt QK1910282, jehož je metodika výstupem, obsáhnul jak erozní (povrchové) tak podpovrchové procesy transportu látek v malých zemědělsky využívaných povodích a předmětem monitoringu byly půdy, vody (povrchové, drenážní i půdní), dnové sedimenty a také vodní organismy. Novost spočívá v komplexním přístupu, kdy předmětem zájmu byl transport živin (Ncelk, Pcelk) a také pesticidů ve složitém systému půda – voda – sediment – vodní organismy. V této souvislosti je zejména třeba vyzdvihnout syntetické zapojení výzkumu úrovně kontaminace rybích tkání pesticidními látkami v reálných produkčních podmínkách a výzkumu potenciálních negativních dopadů těchto látek na vodní organismy (raky). Unikátní výsledky přineslo i spojení monitoringu hydrologických extrémů v modelových povodích a reakcí vodních organismů na ně. Metodika poskytuje návod k návrhu komplexních opatření v zemědělské krajině s ohledem na dosažení dobré kvality vod a dobrého stavu a diverzity vodních organismů včetně zdravé produkce ryb. Metoda byla aplikovaná jako vzorový příklad pro území dvou modelových povodí a byla vyhodnocena potenciální účinnost návrhu opatření.

Metodika je v plné verzi k dispozici online v knihovně VÚMOP.

Více o projektu se můžete dočíst na vlastní stránce.

Vyšly Informační listy 44

Informační listy jsou časopis informující o dění v pedologickém výzkumu a pedologické komunitě.
Vychází jako občasník.

Informační listy 44 úvodní strana

Dostává se k vám 44. vydání Informačních listů. Je to již druhé číslo tohoto periodika v inovované verzi, která klade větší důraz na rozšířené možnosti současných technologií, především využití grafických prvků. Nové číslo přináší, kromě odborně zaměřených článků, ohlédnutí za některými důležitými akcemi, které se konaly v roce 2023 a zároveň informuje o akcích budoucích, plánovaných v roce nadcházejícím.

Zde bych rád zdůraznil 70. výročí založení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., předpokládáme realizaci oficiální akce, spojené s prezentací našeho ústavu a oborů, spadajících do naší působnosti. V této souvislosti bych ještě zmínil, že v roce 2024 slaví 100 let od založení Česká akademie zemědělských věd, která rovněž pořádá několik veřejných akcí, na kterých se bude podílet i náš ústav. K pozitivním zprávám, které v tomto čísle přinášíme, určitě patří i představení nového vědeckého časopisu Pedosphere Research, který vydávají naši kolegové na Slovensku. A je nám velkou ctí a potěšením, ohlédnout se za oslavou devadesátých narozenin pana profesora Aloise Praxe. Vedle bohaté odborné a pedagogické aktivity je třeba zmínit i jeho velkou zásluhu na existenci Informačních listů.

Chtěl bych všem popřát krásný vánoční čas a vše dobré do roku 2024.

- prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel VÚMOP, v.v.i.
 
 
 

Obsah:

Obsah infolisty 44

 
 

Pozvánka na workshop Zdravá a úrodná půda

poster pozvánka Pozvánka na workshop Zdravá a úrodná půdaSrdečně Vás zveme na v pořadí již třetí ročník odborné konference věnované půdě a zdrojům organické hmoty pro zachování zdraví půdy, posílení a stabilizaci produkčních systémů na orné půdě s ohledem na ochranu životního prostředí a pestré krajiny.  
 
WORKSHOP 23 

„Zdravá a úrodná půda“ 

organická hmota  -  uhlík  -  humus
 
Získáte tyto informace: 
  • Principy pro udržitelné hospodaření, názory podložené vědou a zkušenosti z praxe 
  • K ukládání uhlíku do půdy vedou různé způsoby hospodaření 
  • Agrotechnika zohledňující potenciál stanoviště 
  • Emise ze zemědělství, na co se připravit 
 
Konference se bude konat 9. 11. 2023 v Náměšti nad Oslavou (areál ZERA z. s.) od 9  - 16 hod. 
 
Možnost účasti je prezenčně i online. 
 
Vložné pro obě formy účasti je 1 500,- Kč s DPH na osobu. Součástí ceny je také záznam celé akce. 
 
 

Program

9:00 - Úvod a zahájení dne - Zástupci pořadatelů 
9:30 - Genetický potenciál půd pro ukládání uhlíku do půdy - Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Univerzita Karlova 
10:00 - Podpora zavádění politik uhlíkově neutrálního zemědělství s využitím procesních modelů a dlouhodobých polních pokusů - RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., VÚRV v.v.i., RNDr. Juraj Balkovič, PhD., Mgr. Rastislav Skalský, Ph.D., IIASA)
11:00 - Principy hodnocení uhlíkové stopy na podnikové úrovni - Ing. Martin Dědina, Ph.D., VÚZT v. v. i. 
11:30 - Organická a statková hnojiva; upravené kaly – jejich vliv na obsah uhlíku v půdě a úrodnost - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., ČZU 
12:30 - Panelová diskuze / prostor k dotazům 
13:00 - Oběd 
Zkušenosti zemědělské praxe zaměřené na hospodaření s organickou hmotou a využívaná opatření k ukládání uhlíku do půdy v různých podmínkách ČR a při různých režimech hospodaření 
13:45 - Specifika hospodaření v aridní oblasti; hodnocení produkce emisí a uhlíkové stopy na faremní úrovni - Ing. Lukáš Jurečka; Pooslaví Nová Ves, družstvo 
14:00 - Zkušenosti s přechodem k trvalému pokryvu půdy v méně příznivých oblastech podhůří Orlických hor - Ing. Jiří Čtvrtečka; LABRIS s.r.o. 
14:15 - Logistika a využívání statkových hnojiv a meziplodin v systému precizního zemědělství se specifikem hospodaření v erozně ohrožených oblastech - Ing. Josef Čejka; ZD Dolní Újezd 
14:30 - Možnosti a limity redukovaného zpracování půdy. Příklady z praxe na podniku EKOFARMA PROBIO s.r.o. - Ing. Adam Brezáni; Czech Organics s.r.o. 
14:45 - Další příklady hospodaření s organickou hmotou a využívaná opatření k ukládaní uhlíku do půdy 
15:15 - Diskuze – celkové shrnutí – závěry pro praxi a výsledky setkání platformy uhlíkové zemědělství 
 
Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a ministra životního prostředí Petra Hladíka.
 
 

Stránky