Aktuality

Zhodnocení akce Problematika pesticidů a digestátu a jejich aplikace

WORKSHOP „Problematika pesticidů a digestátu a jejich aplikace“, 19. 10. 2017 v budově obecního úřadu Dehtáře, 9:00-13:00, Počet účastníků: 35 
Náhled prezentace Problematika pesticidů

Workshop zahájil RNDr. Pavel Novák, Ph.D., ten seznámil účastníky s časovým harmonogramem a uvedl problematiku obsaženou v názvu workshopu. 
Na úvod byl zdůrazněn veřejný zájem ochrany vod před závadnými látkami s důrazem na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. První přednáškový blok zahájil Ing. Jan Klír, CSc. s Nitrátovou směrnicí a aktualitami Akčního programu. O toto téma byl velký zájem ze strany účastníků workshopu a po přednášce byla celá řada praktických dotazů zejména z pohledu hnojení zemědělských pozemků. 
Druhým tematickým blokem byla Problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika, přednášku prezentoval Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D. Byly představeny výsledky projektů VaVaI, které jsou více jak alarmující. Přednášející zmínil, že vysoké koncentrace pesticidních látek jsou závislé především na srážko odtokových událostech. Některé koncentrace vykazují mnohonásobné překročení limitů platné legislativy. 
Navázala třetí odbornice Ing. Renata Duffková, Ph.D. s tématem Optimální nakládání s digestátem ve vztahu k využití živin pro tvorbu výnosu a omezení ztrát dusíku do okolního prostředí.  Opět se jednalo o prezentaci výsledků a výstupů ukončeného projektu TAČR na dané téma. O toto téma byl velký zájem zejména v oblasti využitelnosti hnojivého účinku různých forem digestátu.  
Na závěr semináře prezentoval moderující RNDr. Pavel Novák, Ph.D. současný stav legislativy v oblasti problematiky Ochranných pásem vodních zdrojů a aplikace pesticidů v nich. Důraz byl kladen na stávající podobu legislativy, která neodpovídá stávající potřebám ochrany vod pro účely zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou a to, jak na regionální úrovni, tak i například pro strategické vodní zdroje (Želivka nebo Karaný). Stávající monitoring pesticidních látek ve vodách dokládá alarmující výskyt i v povodí vodních zdrojů. Posledním tématem byla prezentace nového projektu TAČR na téma Malé vodní nádrže - problematika kvality sedimentů a jakosti vod, tento projekt je v prvním roce řešení a jeho cílem je opětovné využití sedimentů na orné půdě, kdy dle stávající legislativy je považován sediment za odpad. Dané téma vyvolalo bohatou diskusi k problematice eroze, přípravě protierozní vyhlášky atd.  

Závěrem lze konstatovat, že workshop naplnil svůj cíl - seznámit odborníky a zemědělskou veřejnost s výsledky výzkumů a následně vyvolat diskusi.  

Z řad účastníků byly vzneseny požadavky na dostupnost výstupů projektů včetně problematiky Nitrátové směrnice v podobě metodik či dalších podpůrných didaktických materiálů. 

Zpracoval: RNDr. Pavel Novák, Ph.D. dne 20.10.2017 

Ke stažení:
1) Akční program nitrátové směrnice
2) 4) Vyplavování pesticidních látek, Legislativa a limity, kvalita vod a drenáží
3) Optimální nakládání s digestátem

Pozvánka na 31.10.2017 na seminář s exkurzí Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s městem Olešnice na Moravě, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z.s. Vás srdečně zvou na seminář spojený s exkurzí 

Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi
31. října 2017 
Kulturní dům, Křtěnovská 157, 679 74 Olešnice 

Cílem bude přispět k širší informovanosti o možnostech využití pozemkových úprav (dále jen PÚ), lepší orientaci při přípravě, následné realizaci a efektivnějšímu využití pozemkových úprav. V rámci jednotlivých témat budou demonstrovány příklady dobré/špatné praxe. 
VÚMOP zastupuje Ing. Michal Pochop v prezentaci  Příklady dobré praxe výsadby ovocných stromů při PÚ; aktuality z činnosti TPS 
Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce 

Více informací v pozvánce ve formátu pdf

Program semináře

Proběhl pátý plenární meeting projektu FATIMA – Praha a Dehtáře, 2.-5. 10. 2017

Ve dnech 2.-5. října se VÚMOP, v.v.i. podílel na organizaci pátého plenárního meetingu projektu FATIMA v Praze, v budově AVČR a na české pilotní lokalitě projektu – Dehtářích. Na jednání byli přítomni všichni partneři projektu FATIMA i zástupci Ministerstva Zemědělství ČR. Tým VÚMOP, v.v.i. představil výsledky precizního hnojení a výnosů pšenice ozimé za r. 2017 a nový film o projektu z české pilotní lokality. Na meetingu byly projednávány veškeré technické i netechnické části projektu, včetně plánu publikací výsledků, finančního hodnocení variant precizního zemědělství prostřednictvím cost-benefit analýzy a možností praktického uplatnění používaných postupů na všech pilotních lokalitách projektu FATIMA.

FATIMA 5th plenary meeting took place in Prague and at Czech pilot site Dehtáře between 2.-5. October 2017.

VUMOP, v.v.i. has co-organized FATIMA 5th plenary meeting, which took place in Prague and at Czech pilot site Dehtáře between 2.-5. October 2017. All FATIMA partners attended the meeting, along with the representatives of Czech Ministry of Agriculture. FATIMA Czech team presented results of precision fertilizer application togehter with yield of w. wheat for 2017 as well as a new movie from Czech pilot site. At the meeting, both technical as well as non-technical parts of the project were presented, togehter with the plan of dissemination and publications. Moreover, the data and options for cost-benefit analyses were deeply discussed as well as practical applications of FATIMA approaches across all the pilot sites.

 

 

Fatima účastníci  Fatima účastníci  Fatima účastníci

Fatima účastníci  Fatima účastníci  Fatima účastníci

Fatima účastníci  Fatima účastníci  Fatima účastníci

Popisy fotek:

 1. Uvítací slovo meetingu pronesl ředitel VÚMOP, v.v.i. doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
 2. Tým projektu FATIMA v Praze
 3. Radovan Martinec, Roman Hertel, (MZe ČR), Anna Osann, Radim Vácha a Petr Fučík
 4. Prohlídka pilotní lokality Dehtáře
 5. Návštěvníkům byl představen pokročilý systém pro monitoring odtoku vod - Dehtáře
 6. Moderní zařízení pro automatický monitoring jakosti vod - Dehtáře
 7. Sál obce Dehtáře poskytl zázemí účastníkům setkání
 8. Setkání se zemědělci bylo vřelé
 9. Podnikem provedl předseda ZD Kojčice Ing. Pavel Svárovský

Photo captions:

 1. Welcome speech was given by director of VUMOP Assoc. Prof. Dr. Radim Vácha
 2. FATIMA team in Prague
 3. Radovan Martinec, Roman Hertel, (CZ Ministry of Agriculture), Anna Osann, Radim Vácha and Petr Fučík
 4. Visit of Czech pilot site Dehtáře
 5. Visitors were informed about the advanced monitoring system of water balance at Dehtáře pilot site
 6. Modern devices for automated water quality sampling at Dehtáře pilot site
 7. Dehtáře village hall hosted meeting participants
 8. Hearty meeting with the farmers
 9. Head of Kojčice agricultural cooperative Eng. Pavel Svárovský guided a walk through the farm

Protierozní kalkulačka má nové funkce

Dne 27. 9. 2017 proběhla velká aktualizace Protierozní kalkulačky, novinky jsou následující:

 • Screenshot Protierozní kalkulačkaúprava plodin a jejich skupin, nové agrotechniky, doplnění hodnot C faktoru a úpravy P faktoru,
 • doplněna možnost importu uživatelských dat, shp a XML a exportu uživatelských dat do shp, (například zemědělské parcely uživatele)
 • zavedena nová komplexní aktualizační rutina dat databáze LPIS z veřejných datových zdrojů,
 • doplněna možnost nahrání konkrétní verze DPB z LPIS uživatelem (historie DPB),
 • doplněn nástroj na kreslení vlastní erozní parcely, nástroje na editaci DPB či erozní parcely a jejich export například do LPIS jako vnitřní erozní pozemky,
 • lepší správa skupin DPB,
 • doplněny nové vrstvy CpPp pro roky 2022, 2026 a 2030 a nová vrstva výškopisu (5 m),
 • umožněna geolokalizace uživatele (funkce přiblíží na místo, kde se uživatel nachází, umožňuje-li to jeho vyhledávač),
 • doplněny popisky v mapě po najetí na DPB,
 • v souvislosti s přípravou Redesignu erozní ohroženosti půdy v LPIS (č. j.: 43526/2016-MZE) byl do Protierozní kalkulačky doplněn nový výpočetní algoritmus, který v rámci posuzovaného DPB nebo v rámci erozní parcely zohledňuje souvislé plochy nad 2 ha s vyšší erozní ohrožeností (v nejbližší době bude do Protierozní kalkulačky doplněn také indikátor zobrazující aktivaci tohoto algoritmu),
 • v modulu Organická hmota byl doplněn číselník hnojiv (zdroj VÚRV),
 • a další úpravy a opravy hlášených chyb.

Budeme Vám vděčni za zpětnou vazbu a další náměty na novou funkcionalitu. Kontaktní email: geoportal[at]vumop.cz

 

Pozvánky na podzimní semináře

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na semináře

Problematika pesticidů, digestátu a jejich aplikace

který se koná ve čtvrtek 19.10.2017 od 9:00 hodin v sále obecního úřadu Dehtáře

Program:

 • Akční program Nitrátové směrnice – aktuality
 • Problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika
 • Optimální nakládání s digestátem ve vztahu k využití živin pro tvorbu výnosu a omezení ztrát dusíku do okolního prostředí
 • Ochranná pásma vodních zdrojů a pesticidy
 • Malé vodní nádrže - problematika kvality sedimentů a jakosti vod

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství

Více informací v pozvánce ve formátu pdf

a

Stavby odvodnění a závlah a jejich budoucnost

který se koná ve čtvrtek 16.11.2017 od 9:00 hodin na Krajském úřadu v Hradci Králové

Program:

 • Koncepce zvládání sucha v návaznosti na plnění usnesení vlády č. 620/2015.
 • Aktuální informace o stavu systematického zemědělského odvodnění – budování Informačního systému hydromelioračních staveb (ISMS). Problematika hlavních i podrobných odvodňovacích zařízení
 • využití moderních technologií DPZ pro aktualizaci a zpřesnění dat odvodnění.
 • Problematika závlah, současný stav řešení a perspektivy jejich udržitelnosti.
 • Problematika přívalových povodní a jejich riziko z pohledu zemědělského hospodaření.
 • Problematika ochranných pásem vodních zdrojů.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství a pod záštitou Královehradeckého kraje

Více informací v pozvánce ve formátu pdf

Stali jsme se členy Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

VÚMOP, v.v.i. je od 9. 6. 2017 členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

SVTP ČR je dobrovolné sdružení individuálních a kolektivních členů. hlavní činností je výzkum a vývoj v oblasti přípravy, zakládání, provozu a dalším rozvoji vědeckotechnických parků (VTP) a to za respektování pravidel rámce společenství evropské unie (rámec společenství pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) a dalších obecně závazných právních předpisů.

Více informací se můžete dočíst na stránkách spolku, informace o zapojení našeho ústavu pak v katalogu VTP.

 

Stránky