Aktuality

Aplikace Limity využití půdy byla rozšířena o nové analýzy

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) v uplynulém roce vyvíjelo nové funkce aplikace Limity využití půdy, která si klade za cíl být nástrojem objektivního hodnocení podkladů v oblasti kvantitativní ochrany zemědělské půdy. Aplikace tak byla nově doplněna o možnost vyhodnocování komplexní analýzy lokalit.

Nová funkce „Analýza lokality“ umožňuje vyhodnotit statistické údaje pro uživatelem definovanou lokalitu. Uživatel dostane podrobné charakteristiky území, podrobné informace o kvalitě a ochraně půdy, vody a přírody. Těžiště hodnocených informací se odvíjí od posouzení zemědělské půdy, které determinují jednak produkční a jednak její mimoprodukční funkce. V tom je tento Interaktivní nástroj jedinečný na trhu analýz území a doposud v žádném nebylo možné čerpat z tolika zdrojů informací. Obsahové těžiště Interaktivního nástroje představují exaktně odůvodněné a lokalizované informace, odvozené od vlastností zemědělské půdy, jež nejsou v každodenní praxi běžně dostupné.

Velmi důležitou součástí aplikace je seznam alternativních ploch, které by mohly být vhodnější ke směřování potencionálních investičních záměrů. Jedná se o plochy, které neslouží k zemědělskému využití a je nutná určitá investice pro jejich revitalizaci, tzv. brownfieldy. Díky intenzivní spolupráci s CzechInvest došlo k napojení na Národní databázi Brownfields. Byla také vytvořena rozsáhlá databáze Zemědělských lokalit vhodných pro regeneraci a investice.

Výstupy analýz jsou pouze informativní a slouží pouze pro prvotní indikaci stavu. Použité datové vrstvy, pocházející z územního plánování, jsou blíže vysvětleny v územně plánovací dokumentaci. V případě, že má být aplikace použitá pro účely rozhodování, je potřeba v dalším kroku požádat příslušné orgány o poskytnutí dat s výkladem, stejně jako ostatní závazné dokumentace.

Interaktivní nástroj je dostupný na adrese: https://limitypudy.vumop.cz.

Limity půdy screenshot Limity půdy screenshot Limity půdy screenshot

Přednáška Kam mizí voda a půda z české krajiny v Národním zemědělské muzeu

24. 5. 2018 se koná na pražské Letné přednáška Kam mizí voda a půda z české krajiny, kde bude na téma Význam půdy pro zadržení vody v krajině přednášet náš kolega Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 

Anotace: 
Význam půdy pro společnost. Schopnost půdy poutat vodu. Stav zemědělské půdy a hrozby pro ČR. Povodně a sucho. Souvislosti v krajině – krajina jako základ řešení.

Jan Vopravil se specializuje na problematiku ochrany půdy před degradačními faktory a produkčních a mimoprodukčních funkcí půdy. Zabývá se hydrologickými funkcemi půdy, zejména ve vztahu k predikci povodní a déletrvajícího sucha.

Od šesti hodin pak na téma Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení přednáší Ing. František Pavlík, Ph.D. ze Státního pozemkového úřadu.

Více informací a registraci najdete na stránce zemědělského muzea.

Protierozní kalkulačka je ve finále o prestižní ceny SDGs!

Protierozní kalkulačka je ve finále o prestižní ceny SDGs! Zapojte se a hlasujte pro Kalkulačku v kategorii Veřejná sféra na www.globalnicile.cz/ministerstvo-zemedelstvi/

Stačí k tomu telefon pro přijetí potvrzovací SMS, vybrat libovolného soutěžícího v kategorii Byznys a v kategorii Veřejná správa Protierozní Kalkulačku.

Návod na hlasování krok za krokem:
1) Přejděte na hlasování rovnou přes odkaz vote.d21.me/vote/N1oFUSLTN
2) Vyplňte Vaše telefonní číslo pro potvrzovací SMS.
3) Vložte šestimístné číslo
4) Vyberte libovolný projekt v kategorii Byznys a dole kliněte na Pokračovat
5) V kategorii Veřejná sféra vyberte "Ministerstvo zemědělství - Protierozní kalkulačka" a klikněte na Pokračovat
6) Odešlete Vaši volbu

Půda je neobnovitelným přírodním zdrojem. Zachování kvalitní orné půdy je naprosto nezbytné pro potřebnou produkci potravin pro nás i další generace. V České republice každoročně dochází ke ztrátě 21 mil. tun půdy vodní erozí. Cílem projektu Protierozní kalkulačka je poskytovat zemědělcům informace o míře erozní ohroženosti a navrhovat optimální řešení ochrany půdy. Aplikuje při tom principy dlouhodobé udržitelnosti využívání zemědělské půdy.

 

Stroj Eco Tiller 600 získal dvě ocenění na Techagro 2018

Stroj Eco Tiller 600 určený pro pásové zpracování půdy s možností aplikace digestátu, minerálních hnojiv nebo setí, na jehož vývoji se podílel VÚMOP, v.v.i. získal na Techagro 2018 ocenění Grand Prix v kategorii zpracování půdy a Cenu v soutěži technologie s ekologickým přínosem. 

"Výrobce a prodejce zemědělské techniky, firma P & L, spol. s r. o., před čtyřmi lety reagovala na současnou situaci, kdy se plochy mírně erozně ohrožených půd každým rokem zvětšují, a zahájila vývoj vlastního stroje pro pásové zpracování půdy. Stalo se tak v rámci nového projektu a ve spoluprácí s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., a jeho výzkumnou stanicí v Jevíčku a ZD Krásná Hora nad Vltavou a. s. Tento zemědělský podnik z Příbramska hospodařící na přibližně 3500 ha orné půdy provozuje dvě bioplynové stanice a intenzivní živočišnou výrobu. V Krásné Hoře pěstují kukuřici na zrno, na vlhké zrno i na siláž, jejich pozemky jsou často svažité, a tak řešení protierozních opatření věnují zvýšenou pozornost. V rámci projektu se porovnávaly různé způsoby pěstování kukuřice včetně úzkořádkového setí a metody strip-till.

Po čtyřech letech vývoje a praktických zkoušek firma P & L  představila na jaře na brněnském veletrhu Techagro nový stroj na pásové zpracování půdy nazvaný Eco Tiller. Název stroje má symbolizovat, že jde o ekonomický a ekologický půdozpracující stroj. Nový Eco Tiller se vyrábí ve dvou pracovních šířkách. Model Eco Tiller 600 zpracuje, podle pěstované plodiny, 8 až 12 řádků. U kukuřice, při vzdálenosti řádků 75 cm, je to 8 řádků, u cukrovky s roztečí 45 cm je to 12 řádků. Menší model Eco Tiller 450 zpracuje 6 až 10 řádků."

- citováno z Mechanizace zemědělství, autor Jiří Hruška

Celou prezentaci exponátu Eco Tiller 600 si můžete stáhnout v PDF (3 MB)

 

Zhodnocení akce Problematika pesticidů a digestátu a jejich aplikace

WORKSHOP „Problematika pesticidů a digestátu a jejich aplikace“, 19. 10. 2017 v budově obecního úřadu Dehtáře, 9:00-13:00, Počet účastníků: 35 
Náhled prezentace Problematika pesticidů

Workshop zahájil RNDr. Pavel Novák, Ph.D., ten seznámil účastníky s časovým harmonogramem a uvedl problematiku obsaženou v názvu workshopu. 
Na úvod byl zdůrazněn veřejný zájem ochrany vod před závadnými látkami s důrazem na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. První přednáškový blok zahájil Ing. Jan Klír, CSc. s Nitrátovou směrnicí a aktualitami Akčního programu. O toto téma byl velký zájem ze strany účastníků workshopu a po přednášce byla celá řada praktických dotazů zejména z pohledu hnojení zemědělských pozemků. 
Druhým tematickým blokem byla Problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika, přednášku prezentoval Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D. Byly představeny výsledky projektů VaVaI, které jsou více jak alarmující. Přednášející zmínil, že vysoké koncentrace pesticidních látek jsou závislé především na srážko odtokových událostech. Některé koncentrace vykazují mnohonásobné překročení limitů platné legislativy. 
Navázala třetí odbornice Ing. Renata Duffková, Ph.D. s tématem Optimální nakládání s digestátem ve vztahu k využití živin pro tvorbu výnosu a omezení ztrát dusíku do okolního prostředí.  Opět se jednalo o prezentaci výsledků a výstupů ukončeného projektu TAČR na dané téma. O toto téma byl velký zájem zejména v oblasti využitelnosti hnojivého účinku různých forem digestátu.  
Na závěr semináře prezentoval moderující RNDr. Pavel Novák, Ph.D. současný stav legislativy v oblasti problematiky Ochranných pásem vodních zdrojů a aplikace pesticidů v nich. Důraz byl kladen na stávající podobu legislativy, která neodpovídá stávající potřebám ochrany vod pro účely zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou a to, jak na regionální úrovni, tak i například pro strategické vodní zdroje (Želivka nebo Karaný). Stávající monitoring pesticidních látek ve vodách dokládá alarmující výskyt i v povodí vodních zdrojů. Posledním tématem byla prezentace nového projektu TAČR na téma Malé vodní nádrže - problematika kvality sedimentů a jakosti vod, tento projekt je v prvním roce řešení a jeho cílem je opětovné využití sedimentů na orné půdě, kdy dle stávající legislativy je považován sediment za odpad. Dané téma vyvolalo bohatou diskusi k problematice eroze, přípravě protierozní vyhlášky atd.  

Závěrem lze konstatovat, že workshop naplnil svůj cíl - seznámit odborníky a zemědělskou veřejnost s výsledky výzkumů a následně vyvolat diskusi.  

Z řad účastníků byly vzneseny požadavky na dostupnost výstupů projektů včetně problematiky Nitrátové směrnice v podobě metodik či dalších podpůrných didaktických materiálů. 

Zpracoval: RNDr. Pavel Novák, Ph.D. dne 20.10.2017 

Ke stažení:
1) Akční program nitrátové směrnice
2) 4) Vyplavování pesticidních látek, Legislativa a limity, kvalita vod a drenáží
3) Optimální nakládání s digestátem

Pozvánka na 31.10.2017 na seminář s exkurzí Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s městem Olešnice na Moravě, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z.s. Vás srdečně zvou na seminář spojený s exkurzí 

Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi
31. října 2017 
Kulturní dům, Křtěnovská 157, 679 74 Olešnice 

Cílem bude přispět k širší informovanosti o možnostech využití pozemkových úprav (dále jen PÚ), lepší orientaci při přípravě, následné realizaci a efektivnějšímu využití pozemkových úprav. V rámci jednotlivých témat budou demonstrovány příklady dobré/špatné praxe. 
VÚMOP zastupuje Ing. Michal Pochop v prezentaci  Příklady dobré praxe výsadby ovocných stromů při PÚ; aktuality z činnosti TPS 
Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce 

Více informací v pozvánce ve formátu pdf

Program semináře

Proběhl pátý plenární meeting projektu FATIMA – Praha a Dehtáře, 2.-5. 10. 2017

Ve dnech 2.-5. října se VÚMOP, v.v.i. podílel na organizaci pátého plenárního meetingu projektu FATIMA v Praze, v budově AVČR a na české pilotní lokalitě projektu – Dehtářích. Na jednání byli přítomni všichni partneři projektu FATIMA i zástupci Ministerstva Zemědělství ČR. Tým VÚMOP, v.v.i. představil výsledky precizního hnojení a výnosů pšenice ozimé za r. 2017 a nový film o projektu z české pilotní lokality. Na meetingu byly projednávány veškeré technické i netechnické části projektu, včetně plánu publikací výsledků, finančního hodnocení variant precizního zemědělství prostřednictvím cost-benefit analýzy a možností praktického uplatnění používaných postupů na všech pilotních lokalitách projektu FATIMA.

FATIMA 5th plenary meeting took place in Prague and at Czech pilot site Dehtáře between 2.-5. October 2017.

VUMOP, v.v.i. has co-organized FATIMA 5th plenary meeting, which took place in Prague and at Czech pilot site Dehtáře between 2.-5. October 2017. All FATIMA partners attended the meeting, along with the representatives of Czech Ministry of Agriculture. FATIMA Czech team presented results of precision fertilizer application togehter with yield of w. wheat for 2017 as well as a new movie from Czech pilot site. At the meeting, both technical as well as non-technical parts of the project were presented, togehter with the plan of dissemination and publications. Moreover, the data and options for cost-benefit analyses were deeply discussed as well as practical applications of FATIMA approaches across all the pilot sites.

 

 

Fatima účastníci  Fatima účastníci  Fatima účastníci

Fatima účastníci  Fatima účastníci  Fatima účastníci

Fatima účastníci  Fatima účastníci  Fatima účastníci

Popisy fotek:

 1. Uvítací slovo meetingu pronesl ředitel VÚMOP, v.v.i. doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
 2. Tým projektu FATIMA v Praze
 3. Radovan Martinec, Roman Hertel, (MZe ČR), Anna Osann, Radim Vácha a Petr Fučík
 4. Prohlídka pilotní lokality Dehtáře
 5. Návštěvníkům byl představen pokročilý systém pro monitoring odtoku vod - Dehtáře
 6. Moderní zařízení pro automatický monitoring jakosti vod - Dehtáře
 7. Sál obce Dehtáře poskytl zázemí účastníkům setkání
 8. Setkání se zemědělci bylo vřelé
 9. Podnikem provedl předseda ZD Kojčice Ing. Pavel Svárovský

Photo captions:

 1. Welcome speech was given by director of VUMOP Assoc. Prof. Dr. Radim Vácha
 2. FATIMA team in Prague
 3. Radovan Martinec, Roman Hertel, (CZ Ministry of Agriculture), Anna Osann, Radim Vácha and Petr Fučík
 4. Visit of Czech pilot site Dehtáře
 5. Visitors were informed about the advanced monitoring system of water balance at Dehtáře pilot site
 6. Modern devices for automated water quality sampling at Dehtáře pilot site
 7. Dehtáře village hall hosted meeting participants
 8. Hearty meeting with the farmers
 9. Head of Kojčice agricultural cooperative Eng. Pavel Svárovský guided a walk through the farm

Stránky