Aktuality

Stali jsme se členy Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

VÚMOP, v.v.i. je od 9. 6. 2017 členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

SVTP ČR je dobrovolné sdružení individuálních a kolektivních členů. hlavní činností je výzkum a vývoj v oblasti přípravy, zakládání, provozu a dalším rozvoji vědeckotechnických parků (VTP) a to za respektování pravidel rámce společenství evropské unie (rámec společenství pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) a dalších obecně závazných právních předpisů.

Více informací se můžete dočíst na stránkách spolku, informace o zapojení našeho ústavu pak v katalogu VTP.

 

Digitalizace podkladů evidenčního systému odvodnění zahájena

V rámci řešení zakázky „Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“, kterou VUMOP řeší pro Povodí Vltavy, státní podnik byla zahájena digitalizace archivu Technické dokumentace staveb k odvodnění pozemků umístěného na VD Orlík, kde jsou uloženy cenné materiály z doby výstavby staveb odvodnění. Tyto podklady zde byly archivovány po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2012. Skenování výkresové dokumentace provádí podnik Povodí ve vlastní režii v rámci technické podpory výše uvedené zakázky. Jedná se o velmi cenné materiály, které byly pořízeny v době projektování melioračních staveb, kdy vedle výkresů jsou v archivu umístěny hydopedologické rozbory, technické zprávy atd.

Meliorační stavba

Pozvánka na konferenci Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II

 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů a  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Vás zvou na konferenci 

Zalesňování zemědělských půd  – produkční a environmentální přínosy II

která se bude konat 17. a 18. května 2017 na zámku v Kostelci nad Černými lesy.

Příklad zalesňování

 

Základní informace

TERMÍN             17. – 18. 5. 2017

MÍSTO               Kostelec nad Černými lesy, zámek, Rytířský sál

Cíl konference

 • Shrnout dosavadní poznatky o vlivu zalesnění na stav půd
 • Analyzovat současný stav v oblasti zalesňování zemědělských půd
 • Definovat potenciál využití produkční funkce založených porostů
 • Kvantifikovat environmentální přínosy a eventuální rizika
 • Prezentovat problémy nově založených porostů

Okruhy témat projednávaných na konferenci

 1. Zdroje genetického materiálu pro zalesňování zemědělských půd, vhodné dřeviny a postupy
 2. Podpora výsadeb melioračními materiály
 3. Produkční funkce nově založených porostů
 4. Environmentální přínosy nových výsadeb

Publikace příspěvků

Sborník recenzovaných příspěvků.

Rámcový program konference

17. 5. 2017

   –       příjezd a ubytování (pro zájemce), eventuálně den předem

 •   8.00 –   9.00 registrace v Rytířském sále
 •   9.00 –   9.10 úvodní slovo
 •   9.10 – 10.15 dopolední blok příspěvků
 • 10.15 – 10.30 přestávka
 • 10.30 – 12.00 dopolední blok příspěvků
 • 12.00 – 13.30 přestávka na oběd
 • 13.30 – 15.30 odpolední blok příspěvků
 • 15.30 – 15.45 přestávka
 • 15.45 – 17.00 odpolední blok příspěvků, závěr konference
 • 19.00 – společná večeře a společenský večer v Černokosteleckém pivovaru

18. 5. 2017

 • terénní exkurze na Mělnicko, plochy založené v různých obdobích, odjezd 8.00, ukončení kolem 13.00

Vložné

1200,- Kč

V ceně je zahrnuto občerstvení, obědy a společná večeře, sborník a terénní exkurze.

Údaje pro bezhotovostní úhradu vložného naleznete v přihlášce.

Přihláška ke stažení (.docx)

Ubytování

Ubytování si každý účastník konference zajišťuje a hradí sám. Doporučujeme ubytování přímo v zámku v Kostelci nad Černými lesy, bližší informace a kontakty najdete na stránkách Školního lesního podniku: www.slp.cz

Kontakt                        

Ing. Hana Prknová, Ph.D.

email: prknovaatfldczucz

tel. 736 676 890

Termíny uzávěrek                               

PŘIHLÁŠKY  ÚČASTNÍKŮ  ........................................................ do 15. 4. 2017

ODEVZDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ  A  ANOTACÍ POSTERŮ ................ do 15. 4. 2017

INSTALACE POSTERŮ ......................................................... při prezenci 17. 5. 2017

BEZHOTOVOSTNÍ UHRAZENÍ VLOŽNÉHO  ........................ nejpozději do 15. 4. 2017

UHRAZENÍ VLOŽNÉHO HOTOVĚ ....................................... při prezenci 17. 5. 2017 

STORNO ............................................................................ do 1. 5. 2017

Pokyny pro úpravu příspěvků

Příspěvek

 1. maximální délka příspěvku 6 stran
 2. příspěvky upravit podle požadavků časopisu Zprávy lesnického výzkumu http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravy_lesnickeho_vyzkumu/Pokyny_ZLV.pdf

Poster

 1. pro uveřejnění ve sborníku uvést český a anglický název posteru, česká a anglická klíčová slova 
 2. anotace max. délky 1 stránka
 3. uvést kontakt
 4. velikost posteru až do formátu A0

Příspěvky zasílejte mailem na prknovaatfldczucz nejpozději do 15. 4. 2017. Příspěvky budou předány recenzentům a zasílány zpět autorům k případným úpravám. Sborník se pokusíme připravit k datu konání konference.

 

Logo ČZU  Logo VÚMOP, v.v.i.

Poznatky z projektu AQUARIUS jsou k dispozici v nově vydané brožuře

Projekt Aquarius obálkaProjekt AQUARIUS  (č.7F14341; 2014 - 2017) se chýlí ke konci a proto řešitelé projektu připravili souhrnnou brožuru k projektu. V této útlé publikaci jsou stručně uvedeny základní informace popisující průběh řešení projektu prostřednictvím jednotlivých pracovních balíčků. Dále jsou uvedeny hlavní poznatky, dosažené během řešení projektu. Brožura je dvojjazyčná (česko-anglická) a nechybí ani fotografie. Tento projekt mohl být realizován díky grantové podpoře z norských fondů. Brožura je ke stažení jako pdf zde.

Demonstrační farmy - nabídka konzultací

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i. připravil pro zájemce o dotační titul „Demonstrační farmy“ možnost konzultace prokazování „Půdoochranného efektu osevního postupu vyhodnoceného dle Protierozní kalkulačky.“

Konzultace budou probíhat po předchozí domluvě ve středu 15.2. a 22.2. 2017 vždy od 10 hod. v sídle ústavu, Žabovřeská 250, Praha 5 – Zbraslav.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: mistrmartinatvumopcz (subject: Demofarmy%20-%20konzultace)

V mailu uvádějte téma konzultace a preferovaný čas. Vzhledem k velkému předpokládanému zájmu Vám bude čas konzultace potvrzen, nebo navržen alternativní termín.

Informační listy č. 41

Právě vyšlo nové vydání Informačních listů, ve kterém najdete články:

 • Zlatý klas 2016 pro Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy
 • Nová legislativa v oblasti ochrany půd
 • Pedologické dny
 • Ocenění pracovníků Českou akademií zemědělských věd a jmenování nových docentů a doktorů v oborech spřízněných s problematikou půdy a vody

Plná verze zde: Informační listy č.41
Archiv Informačních listů

Transfer výsledků výzkumu do praxe

Účastníci semináře Dnes začal cyklus seminářů s tématikou půdoochranných technologií a jejich využití pro plnění podmínek standardu DZES 5. 

Semináře jsou určeny pro zemědělce, kteří mají své DPB vedeny v LPIS a jsou povinni dodržovat standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES). V rámci školení bude rovněž prezentována Protierozní kalkulačka, která představuje účinný nástroj pro posouzení vhodnosti osevních postupů a správné nastavení protierozní ochrany v souladu se standardem DZES 5. Pro omezení eroze, zadržení vody v krajině a zlepšení vláhových poměrů je důležitý obsah organické hmoty v půdě. Proto bude rovněž představen Kalkulátor bilance organické hmoty a možnosti jeho využití v praxi.

Protierozní kalkulačka umožňuje uživatelům posoudit vhodnost osevních postupů a správné nastavení protierozní ochrany v souladu se standardem DZES 5. Zemědělci nebo poradci mohou pomocí Protierozní kalkulačky jednoduše, rychle a efektivně vyhodnotit erozní ohroženost na daném pozemku a jsou schopni navrhnout účinná protierozní opatření nejen v rámci plnění standardu DZES 5, ale i nad jeho rámec s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Kalkulačka umožní přímo zemědělcům, nebo za pomoci akreditovaných poradců MZe, modelovat různé varianty zastoupení plodin a použitých technologií na vybraných zemědělských parcelách. Kalkulačku je možné využít i jako alternativy půdoochranných technologií v rámci DZES 5.

Přednášející na semináři Výpočet bilance organické hmoty v orných půdách je online aplikace, která poskytne uživatelům nástroj pro popis vlivu hospodaření na obsah půdní organické hmoty prostřednictvím výpočtu její bilance. Model výpočtu vychází z metodiky zpracované ve Výzkumném ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislavě a je založen na dlouhodobých polních pokusem, díky kterým mohly vzniknout tabulky s koeficienty potřebnými k výpočtu bilance uhlíku. Model byl uzpůsoben podmínkám České republiky tak, aby odrážel specifika naší republiky, jak z pohledu produkčního hodnocení půd, tak z pohledu některých specifik hospodaření na zemědělské půdy. Prezentovaná verze bilance je stále zpřesňována a zdokonalována s cílem vytvoření modelu vystavěném na dostupných pedologických, klimatických a dalších souvisejících databázích.

Termíny a místa konání seminářů

 

Kraj

Datum

Místo

1

Vysočina

5. 10. 2016

zasedací místnosti budovy MZe ČR Pelhřimov, U stínadel 1316, Pelhřimov

2

Jihomoravský

26. 10. 2016

Brno, Kotlářská 53

3

Středočeský

3. 11. 2016

Poštovní 4, 261 01 Příbram V

4

Pardubický

8. 11. 2016

zasedací místnosti v budově OSSZ (bývalého Okresního úřadu) Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí

5

Ústecký

10. 11. 2016

Agrokomplex Bohušovice

6

Zlínský

15. 11. 2016

Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

7

Olomoucký

16. 11. 2016

Motorest ZD Kokory

 Semináře začínají vždy od 9.00 hodin   

Polní simulátor větru v akci

Simulátor větru Inspirováni heslem „poručíme větru dešti“ byl po úspěšném vývoji dešťového simulátoru na pražském pracovišti VÚMOP, na Oddělení Pedologie a ochrany půdy, vyvinut v rámci řešení projektu NAZV QJ1330121 „Optimální prostorová struktura větrolamů a jejich vliv na aktuální ztrátu půdy větrnou erozi“ polní simulátor větru. Jedná se o mobilní zařízení skládající se z elektrického ventilátoru, měřící části (tunelu) a odlučovací části (cyklónu). Ventilátor vyvine maximální rychlost 9 m/s, přičemž podmínky na poli jsou dále přiblíženy turbulentním prouděním vháněného vzduchu.

V letošním roce byl dokončen vývoj a byly provedeny první testy na různých půdních typech. V terénu je kromě sedimentu hodnocena také drsnost povrchu za pomoci 3D analýzy. Přístroj tedy dokáže zjistit reálnou ztrátu půdy při dané rychlosti. Jsou zjišťovány vztahy mezi charakterem půdy (zrnitost, vlhkost, stabilita půdní struktury) a charakterem sedimentu, resp. vztahy mezi drsností povrchu a odnosem půdy. Doufáme, že výsledky řešení projektu přispějí k získání reálné představy o ztrátě půdy větrnou erozí a přispěje tak k realizaci opatření proti větrné erozi v krajině.

Bližší informace podáme na pedologieatvumopcz (subject: Simulator%20vetru)

Polní den ve Slovči

Ilustrace polní den Náš ústav prezentoval na polním dnu cukrovky a kukuřice ve Slovči výsledky své výzkumné práce. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout v akci simulátor deště a diskutovat o možnostech efektivní ochrany půdy před erozí.

Zájem byl zejména o testování nových půdoochranných technologií při pěstování erozně nebezpečných plodin. Zaujala i protierozní kalkulačka, pomocí které si mohou zemědělci ověřit protierozní účinnost osevních postupů na jimi užívaných půdních blocích.

 

Fotogalerie:

Polní den Sloveč - účastníci   Polní den - zadešťování   Polní den - kombajn

Polní den Sloveč - účastníci  Polní den - zadešťování

   

Stránky