Aktuality

Digitalizace podkladů evidenčního systému odvodnění zahájena

V rámci řešení zakázky „Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“, kterou VUMOP řeší pro Povodí Vltavy, státní podnik byla zahájena digitalizace archivu Technické dokumentace staveb k odvodnění pozemků umístěného na VD Orlík, kde jsou uloženy cenné materiály z doby výstavby staveb odvodnění. Tyto podklady zde byly archivovány po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2012. Skenování výkresové dokumentace provádí podnik Povodí ve vlastní režii v rámci technické podpory výše uvedené zakázky. Jedná se o velmi cenné materiály, které byly pořízeny v době projektování melioračních staveb, kdy vedle výkresů jsou v archivu umístěny hydopedologické rozbory, technické zprávy atd.

Meliorační stavba

Pozvánka na konferenci Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II

 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů a  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Vás zvou na konferenci 

Zalesňování zemědělských půd  – produkční a environmentální přínosy II

která se bude konat 17. a 18. května 2017 na zámku v Kostelci nad Černými lesy.

Příklad zalesňování

 

Základní informace

TERMÍN             17. – 18. 5. 2017

MÍSTO               Kostelec nad Černými lesy, zámek, Rytířský sál

Cíl konference

 • Shrnout dosavadní poznatky o vlivu zalesnění na stav půd
 • Analyzovat současný stav v oblasti zalesňování zemědělských půd
 • Definovat potenciál využití produkční funkce založených porostů
 • Kvantifikovat environmentální přínosy a eventuální rizika
 • Prezentovat problémy nově založených porostů

Okruhy témat projednávaných na konferenci

 1. Zdroje genetického materiálu pro zalesňování zemědělských půd, vhodné dřeviny a postupy
 2. Podpora výsadeb melioračními materiály
 3. Produkční funkce nově založených porostů
 4. Environmentální přínosy nových výsadeb

Publikace příspěvků

Sborník recenzovaných příspěvků.

Rámcový program konference

17. 5. 2017

   –       příjezd a ubytování (pro zájemce), eventuálně den předem

 •   8.00 –   9.00 registrace v Rytířském sále
 •   9.00 –   9.10 úvodní slovo
 •   9.10 – 10.15 dopolední blok příspěvků
 • 10.15 – 10.30 přestávka
 • 10.30 – 12.00 dopolední blok příspěvků
 • 12.00 – 13.30 přestávka na oběd
 • 13.30 – 15.30 odpolední blok příspěvků
 • 15.30 – 15.45 přestávka
 • 15.45 – 17.00 odpolední blok příspěvků, závěr konference
 • 19.00 – společná večeře a společenský večer v Černokosteleckém pivovaru

18. 5. 2017

 • terénní exkurze na Mělnicko, plochy založené v různých obdobích, odjezd 8.00, ukončení kolem 13.00

Vložné

1200,- Kč

V ceně je zahrnuto občerstvení, obědy a společná večeře, sborník a terénní exkurze.

Údaje pro bezhotovostní úhradu vložného naleznete v přihlášce.

Přihláška ke stažení (.docx)

Ubytování

Ubytování si každý účastník konference zajišťuje a hradí sám. Doporučujeme ubytování přímo v zámku v Kostelci nad Černými lesy, bližší informace a kontakty najdete na stránkách Školního lesního podniku: www.slp.cz

Kontakt                        

Ing. Hana Prknová, Ph.D.

email: prknovaatfldczucz

tel. 736 676 890

Termíny uzávěrek                               

PŘIHLÁŠKY  ÚČASTNÍKŮ  ........................................................ do 15. 4. 2017

ODEVZDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ  A  ANOTACÍ POSTERŮ ................ do 15. 4. 2017

INSTALACE POSTERŮ ......................................................... při prezenci 17. 5. 2017

BEZHOTOVOSTNÍ UHRAZENÍ VLOŽNÉHO  ........................ nejpozději do 15. 4. 2017

UHRAZENÍ VLOŽNÉHO HOTOVĚ ....................................... při prezenci 17. 5. 2017 

STORNO ............................................................................ do 1. 5. 2017

Pokyny pro úpravu příspěvků

Příspěvek

 1. maximální délka příspěvku 6 stran
 2. příspěvky upravit podle požadavků časopisu Zprávy lesnického výzkumu http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravy_lesnickeho_vyzkumu/Pokyny_ZLV.pdf

Poster

 1. pro uveřejnění ve sborníku uvést český a anglický název posteru, česká a anglická klíčová slova 
 2. anotace max. délky 1 stránka
 3. uvést kontakt
 4. velikost posteru až do formátu A0

Příspěvky zasílejte mailem na prknovaatfldczucz nejpozději do 15. 4. 2017. Příspěvky budou předány recenzentům a zasílány zpět autorům k případným úpravám. Sborník se pokusíme připravit k datu konání konference.

 

Logo ČZU  Logo VÚMOP, v.v.i.

Poznatky z projektu AQUARIUS jsou k dispozici v nově vydané brožuře

Projekt Aquarius obálkaProjekt AQUARIUS  (č.7F14341; 2014 - 2017) se chýlí ke konci a proto řešitelé projektu připravili souhrnnou brožuru k projektu. V této útlé publikaci jsou stručně uvedeny základní informace popisující průběh řešení projektu prostřednictvím jednotlivých pracovních balíčků. Dále jsou uvedeny hlavní poznatky, dosažené během řešení projektu. Brožura je dvojjazyčná (česko-anglická) a nechybí ani fotografie. Tento projekt mohl být realizován díky grantové podpoře z norských fondů. Brožura je ke stažení jako pdf zde.

Demonstrační farmy - nabídka konzultací

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i. připravil pro zájemce o dotační titul „Demonstrační farmy“ možnost konzultace prokazování „Půdoochranného efektu osevního postupu vyhodnoceného dle Protierozní kalkulačky.“

Konzultace budou probíhat po předchozí domluvě ve středu 15.2. a 22.2. 2017 vždy od 10 hod. v sídle ústavu, Žabovřeská 250, Praha 5 – Zbraslav.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: mistrmartinatvumopcz (subject: Demofarmy%20-%20konzultace)

V mailu uvádějte téma konzultace a preferovaný čas. Vzhledem k velkému předpokládanému zájmu Vám bude čas konzultace potvrzen, nebo navržen alternativní termín.

Informační listy č. 41

Právě vyšlo nové vydání Informačních listů, ve kterém najdete články:

 • Zlatý klas 2016 pro Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy
 • Nová legislativa v oblasti ochrany půd
 • Pedologické dny
 • Ocenění pracovníků Českou akademií zemědělských věd a jmenování nových docentů a doktorů v oborech spřízněných s problematikou půdy a vody

Plná verze zde: Informační listy č.41
Archiv Informačních listů

Transfer výsledků výzkumu do praxe

Účastníci semináře Dnes začal cyklus seminářů s tématikou půdoochranných technologií a jejich využití pro plnění podmínek standardu DZES 5. 

Semináře jsou určeny pro zemědělce, kteří mají své DPB vedeny v LPIS a jsou povinni dodržovat standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES). V rámci školení bude rovněž prezentována Protierozní kalkulačka, která představuje účinný nástroj pro posouzení vhodnosti osevních postupů a správné nastavení protierozní ochrany v souladu se standardem DZES 5. Pro omezení eroze, zadržení vody v krajině a zlepšení vláhových poměrů je důležitý obsah organické hmoty v půdě. Proto bude rovněž představen Kalkulátor bilance organické hmoty a možnosti jeho využití v praxi.

Protierozní kalkulačka umožňuje uživatelům posoudit vhodnost osevních postupů a správné nastavení protierozní ochrany v souladu se standardem DZES 5. Zemědělci nebo poradci mohou pomocí Protierozní kalkulačky jednoduše, rychle a efektivně vyhodnotit erozní ohroženost na daném pozemku a jsou schopni navrhnout účinná protierozní opatření nejen v rámci plnění standardu DZES 5, ale i nad jeho rámec s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Kalkulačka umožní přímo zemědělcům, nebo za pomoci akreditovaných poradců MZe, modelovat různé varianty zastoupení plodin a použitých technologií na vybraných zemědělských parcelách. Kalkulačku je možné využít i jako alternativy půdoochranných technologií v rámci DZES 5.

Přednášející na semináři Výpočet bilance organické hmoty v orných půdách je online aplikace, která poskytne uživatelům nástroj pro popis vlivu hospodaření na obsah půdní organické hmoty prostřednictvím výpočtu její bilance. Model výpočtu vychází z metodiky zpracované ve Výzkumném ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislavě a je založen na dlouhodobých polních pokusem, díky kterým mohly vzniknout tabulky s koeficienty potřebnými k výpočtu bilance uhlíku. Model byl uzpůsoben podmínkám České republiky tak, aby odrážel specifika naší republiky, jak z pohledu produkčního hodnocení půd, tak z pohledu některých specifik hospodaření na zemědělské půdy. Prezentovaná verze bilance je stále zpřesňována a zdokonalována s cílem vytvoření modelu vystavěném na dostupných pedologických, klimatických a dalších souvisejících databázích.

Termíny a místa konání seminářů

 

Kraj

Datum

Místo

1

Vysočina

5. 10. 2016

zasedací místnosti budovy MZe ČR Pelhřimov, U stínadel 1316, Pelhřimov

2

Jihomoravský

26. 10. 2016

Brno, Kotlářská 53

3

Středočeský

3. 11. 2016

Poštovní 4, 261 01 Příbram V

4

Pardubický

8. 11. 2016

zasedací místnosti v budově OSSZ (bývalého Okresního úřadu) Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí

5

Ústecký

10. 11. 2016

Agrokomplex Bohušovice

6

Zlínský

15. 11. 2016

Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

7

Olomoucký

16. 11. 2016

Motorest ZD Kokory

 Semináře začínají vždy od 9.00 hodin   

Polní simulátor větru v akci

Simulátor větru Inspirováni heslem „poručíme větru dešti“ byl po úspěšném vývoji dešťového simulátoru na pražském pracovišti VÚMOP, na Oddělení Pedologie a ochrany půdy, vyvinut v rámci řešení projektu NAZV QJ1330121 „Optimální prostorová struktura větrolamů a jejich vliv na aktuální ztrátu půdy větrnou erozi“ polní simulátor větru. Jedná se o mobilní zařízení skládající se z elektrického ventilátoru, měřící části (tunelu) a odlučovací části (cyklónu). Ventilátor vyvine maximální rychlost 9 m/s, přičemž podmínky na poli jsou dále přiblíženy turbulentním prouděním vháněného vzduchu.

V letošním roce byl dokončen vývoj a byly provedeny první testy na různých půdních typech. V terénu je kromě sedimentu hodnocena také drsnost povrchu za pomoci 3D analýzy. Přístroj tedy dokáže zjistit reálnou ztrátu půdy při dané rychlosti. Jsou zjišťovány vztahy mezi charakterem půdy (zrnitost, vlhkost, stabilita půdní struktury) a charakterem sedimentu, resp. vztahy mezi drsností povrchu a odnosem půdy. Doufáme, že výsledky řešení projektu přispějí k získání reálné představy o ztrátě půdy větrnou erozí a přispěje tak k realizaci opatření proti větrné erozi v krajině.

Bližší informace podáme na pedologieatvumopcz (subject: Simulator%20vetru)

Polní den ve Slovči

Ilustrace polní den Náš ústav prezentoval na polním dnu cukrovky a kukuřice ve Slovči výsledky své výzkumné práce. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout v akci simulátor deště a diskutovat o možnostech efektivní ochrany půdy před erozí.

Zájem byl zejména o testování nových půdoochranných technologií při pěstování erozně nebezpečných plodin. Zaujala i protierozní kalkulačka, pomocí které si mohou zemědělci ověřit protierozní účinnost osevních postupů na jimi užívaných půdních blocích.

 

Fotogalerie:

Polní den Sloveč - účastníci   Polní den - zadešťování   Polní den - kombajn

Polní den Sloveč - účastníci  Polní den - zadešťování

   

Významné ocenění pro náš ústav

Země živitelka - adaptér Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy společně s partnery Výzkumným ústavem rostlinné výroby, Výzkumným ústavem bramborářským a firmou P&L řešili od roku 2012 grantový projekt TAČR TA02021392 „Nové postupy v pěstebních technologiích okopanin šetrné k životnímu prostředí“. Hlavním cílem projektu bylo navrhnout vhodné půdoochranné technologie pro pěstování brambor a cukrové řepy založené na vývoji nových pracovních orgánů pro zpracování půdy a aplikaci hnojiv.

Ocenění Zlatý klas

 

 

V letošním roce byl tento projekt úspěšně ukončen, o čemž svědčí i získaná cena ZLATÝ KLAS na mezinárodní výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA. 

Řešitelský kolektiv zde představil v projektu vyvinuté Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd. Půdoochranné pakety, aktuálně řeší technologii pro půdoochranné pěstování brambor s odkameněním na mírně svažitých pozemcích dle závazných standardů správné zemědělské praxe (DZES 5). Pakety vytváří nový tvar a velikost hrůbků, který v kombinaci s vymělčením a zúžením nekolejové brázdy, důlkováním a hrázkováním, významně zlepšuje zadržení srážkových vod, zpomaluje povrchový odtok a omezuje riziko vodní eroze. To vše přispívá k stabilizaci vláhových podmínek, k vyššímu využití živin a stabilizaci výnosů hlíz zejména v sušších letech. Zařízení je chráněno 9 průmyslovými a jedním užitným vzorem.

Samotné ocenění je pro řešitelský kolektiv velkou poctou. Zároveň jsme však rádi, že naše půdoochranné technologie neoslovily pouze odbornou komisi, ale i samotné zemědělce, pro které jsme je navrhovali.

Přebírání ceny   Přebírání ceny

 

Náš ústav uspořádal semináře k problematice ochrany vod, preciznímu zemědělství a ekosystémovým službám

Kořenové čistírny odpadních vod/kvalita vod drobných vodních toků v zemědělské krajině V posledních měsících uspořádal VÚMOP, v.v.i. čtyři semináře s mezinárodní účastí. Sérii seminářů zahájil květnový polní den konaný na výzkumných plochách VÚMOP, v.v.i. v povodí VN Švihov na Želivce a na kořenové čistírně v obci Popelištná. Tento polní den proběhl v rámci řešení projektu Aquarius (Norway grants).

 


 

účastníci - seminář Fatima V červnu jsme se na semináři v rámci projektu FATIMA (Horizon 2020) za účasti kolegů ze Španělska, Rakouska a Nizozemí zabývali možnostmi precizního zemědělství pro stabilní výnosy plodin a ve vazbě na ochranu vod. Seminář se uskutečnil v obci Dehtáře a na přilehlé experimentální ploše ZD Kojčice. 

  

 

Projektu LaPlaNt patřily semináře dva, oba s účastí kolegů z norského institutu NIBIO. První se konal koncem května v Jihlavě a byl zaměřen na diskutování a hodnocení postojů úředníků, zemědělců a studentů k vazbám zemědělského hospodaření a možnostem ochrany prostředí. Druhý seminář, závěrečný, proběhl koncem srpna v Praze a přinesl souhrn poznatků a doporučení, dosažených během řešení projektu. 

Zemědělské hospodaření a ekosystémové služby krajiny: Vzájemná podpora a respekt   Zemědělské hospodaření a ekosystémové služby krajiny: Vzájemná podpora a respekt    

 

Podrobné informace naleznete na jednotlivých stránkách projektů:

aquarius logowww.ng-aquarius.org/
laplant logowww.laplant.org/
Fatima logofatima-h2020.eu/

 

 

 

Stránky