Pozvánka: Možnosti adaptace na sucho - seminář k aplikaci Kalkulačka vláhové potřeby

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář k WEB-GISové aplikaci Kalkulačka vláhové potřeby, který se bude konat ve čtvrtek 31. října 2019 od 10:00 hodin, sál č. 400 v budově Ministerstva zemědělství v Praze.
Účast na semináři a občerstvení je zdarma. Zájemce o seminář žádáme o registraci ZDE:
 
 

Program semináře:

Úvodní slovo – Ing. Petr Jílek, doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.  - cca po 5 min 

Úvod ke kalkulačce vláhové potřeby (KVP) – Ing. Petr Fučík, Ph.D. - cca 10 min 

Popis a vysvětlení teoretických východisek KVP – Ing. Renata Duffková, Ph.D. - cca 20 min 
- Plodinový koeficient, referenční evapotranspirace, plodinová evapotranspirace 
- Použití a doplnění rovnice VB z Normy (ČSN 75 0434); stručné vysvětlení parametrů a koeficientů 
- Odvození kategorií vodního stresu pro vybrané plodiny

Management půdy pro optimalizaci půdní vláhy – Ing. Pavel Růžek, CSc. - cca 20 min 

Ukázka použití KVP – Ing. Jiří Holub, Ph.D. - cca 20 min 
- Stručně k programování a web-gisovému zpracování KVP 
- Použité vstupy, data a jejich rozlišení 
- Příklad pro výpočet VB pro několik PB s různými plodinami – příklad pro Hustopečsko 

Možnosti budoucího rozvoje KVP – Ing. Petr Fučík, Ph.D - cca 10 min 
- Podpora výběru lokalit pro diferencovaný management ZPF v různých měřítcích 
- Zohlednění umístění a stavu hydromelioračních zařízení ve vazbě na jejich stav, typ, atd. 
- Podklad některé návrhy v rámci KPÚ (vodohospodářská opatření) 
- Možnosti využití satelitních dat, meteodat – real-time odvozování Kc, atd. 
- Bilancování 

Diskuse

Celkem cca 120 minut