Výzkum

Zadešťovací simulátor Výzkum a vývoj představují stěžejní oblast naší činnosti. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. se zabývá zejména aplikovaným výzkumem v oblasti využití a ochrany půdy, vody a krajiny. Tomu odpovídají typy výstupů, směřující do oblasti státní správy a v poslední době stále více i k hospodařícím zemědělcům a dalším subjektům. Současný systém financování a realizace výzkumných aktivit se opírá o dva nejdůležitější zdroje, institucionální podporu a účelovou podporu, tedy řešení programových projektů, získaných v rámci standardních programových soutěží. Institucionální podpora se v minulých deseti letech realizovala prostřednictvím výzkumného záměru, projektu celé instituce, který řešil podstatné otázky v celé šíři problematiky a svým charakterem se více blížil „badatelskému výzkumu“. Dosažené poznatky se pak mnohdy dále zúročily při řešení programových projektů, získaných soutěží u jednotlivých výzkumných agentur, které mají zpravidla charakter výzkumu aplikovaného.

Poradním orgánem ředitele pro oblast hodnocení dlouhodobého rozvoje ústavu, rozvoje vědních oborů daných do působnosti ústavu zřizovací listinou a pro hodnocení výsledků výzkumné a vývojové a ostatní činnosti ústavu je Vědecká rada.

Fotogalerie:


Zadešťovací simulátor

Půdní sonda    Zadešťovací simulátor