Zhodnocení akce Problematika pesticidů a digestátu a jejich aplikace

WORKSHOP „Problematika pesticidů a digestátu a jejich aplikace“, 19. 10. 2017 v budově obecního úřadu Dehtáře, 9:00-13:00, Počet účastníků: 35 

Workshop zahájil RNDr. Pavel Novák, Ph.D., ten seznámil účastníky s časovým harmonogramem a uvedl problematiku obsaženou v názvu workshopu. 
Na úvod byl zdůrazněn veřejný zájem ochrany vod před závadnými látkami s důrazem na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. První přednáškový blok zahájil Ing. Jan Klír, CSc. s Nitrátovou směrnicí a aktualitami Akčního programu. O toto téma byl velký zájem ze strany účastníků workshopu a po přednášce byla celá řada praktických dotazů zejména z pohledu hnojení zemědělských pozemků. 
Druhým tematickým blokem byla Problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika, přednášku prezentoval Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D. Byly představeny výsledky projektů VaVaI, které jsou více jak alarmující. Přednášející zmínil, že vysoké koncentrace pesticidních látek jsou závislé především na srážko odtokových událostech. Některé koncentrace vykazují mnohonásobné překročení limitů platné legislativy. 
Navázala třetí odbornice Ing. Renata Duffková, Ph.D. s tématem Optimální nakládání s digestátem ve vztahu k využití živin pro tvorbu výnosu a omezení ztrát dusíku do okolního prostředí.  Opět se jednalo o prezentaci výsledků a výstupů ukončeného projektu TAČR na dané téma. O toto téma byl velký zájem zejména v oblasti využitelnosti hnojivého účinku různých forem digestátu.  
Na závěr semináře prezentoval moderující RNDr. Pavel Novák, Ph.D. současný stav legislativy v oblasti problematiky Ochranných pásem vodních zdrojů a aplikace pesticidů v nich. Důraz byl kladen na stávající podobu legislativy, která neodpovídá stávající potřebám ochrany vod pro účely zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou a to, jak na regionální úrovni, tak i například pro strategické vodní zdroje (Želivka nebo Karaný). Stávající monitoring pesticidních látek ve vodách dokládá alarmující výskyt i v povodí vodních zdrojů. Posledním tématem byla prezentace nového projektu TAČR na téma Malé vodní nádrže - problematika kvality sedimentů a jakosti vod, tento projekt je v prvním roce řešení a jeho cílem je opětovné využití sedimentů na orné půdě, kdy dle stávající legislativy je považován sediment za odpad. Dané téma vyvolalo bohatou diskusi k problematice eroze, přípravě protierozní vyhlášky atd.  

Závěrem lze konstatovat, že workshop naplnil svůj cíl - seznámit odborníky a zemědělskou veřejnost s výsledky výzkumů a následně vyvolat diskusi.  

Z řad účastníků byly vzneseny požadavky na dostupnost výstupů projektů včetně problematiky Nitrátové směrnice v podobě metodik či dalších podpůrných didaktických materiálů. 

Zpracoval: RNDr. Pavel Novák, Ph.D. dne 20.10.2017 

Ke stažení:
1) Akční program nitrátové směrnice
2) 4) Vyplavování pesticidních látek, Legislativa a limity, kvalita vod a drenáží
3) Optimální nakládání s digestátem