Aktuality

VÚMOP, v.v.i. podporuje projektanty protierozní ochrany zemědělské půdy.

Díky projektu Technologické agentury ČR TJ04000342 „Aplikační potenciál přerušovacích pásů v zemědělské krajině“ a institucionální podpoře MZE RO0218, byla vyvinuta webová aplikace s názvem „Návrh protierozních travních pásů v zemědělské krajině“.

Aplikace slouží pro navrhování umístění a dimenzování technického protierozního opatření typu „protierozní travní pás“.  Je dostupná na adrese https://protieroznipasy.vumop.cz/. Projektantovi aplikace umožní správně navrhnout a nadimenzovat travní pás v ploše svahu, včetně možnosti exportu výsledků formou grafického reportu, či datové vrstvy (shp).

Pod pojmem „protierozní travní pás“ chápeme travní pás v bloku orné půdy, jehož umístění a parametry jsou definovány výpočtem, a jehož primární funkcí je ochrana zemědělského pozemku před erozí. Při splnění tohoto předpokladu pak můžeme tento travní pás uvažovat jako technické protierozní opatření (viz norma ČSN 75 4500 – Protierozní ochrana zemědělské půdy), které při výpočtu dlouhodobé průměrné ztráty půdy vodní erozí (metodou USLE) přeruší faktor L (délka svahu pozemku). Protierozní travní pás je primárně určen k ochraně zemědělské půdy před erozí, nikoliv intravilánu před bleskovými povodněmi z přívalových srážek. Proto se toto opatření navrhuje a dimenzuje na nižší n-letosti (N=10 let).

Screenshot aplikace

 Screenshot aplikace

 Screenshot aplikace

5. newsletter projektu STARGATE

Rádi bychom vás informovali o 5. newsletteru projektu STARGATE. Naleznete zde informace o tom, jak může diverzifikace (sub)tropických plodin přispět k odolnosti vůči změně klimatu; nebo jaký přínos mohou mít moderní technologie a data pro posílení odolného zemědělství.

Projekt STARGATE usiluje o rozvoj a uplatnění víceúrovňové metodiky pro inteligentní zemědělství adaptované na změny klimatu, využitím inovací pro oblasti mikroklimatu, stejně tak jako v oblasti krajinného managementu.

✍ Pro pravidelný přehled informací o projektu se zaregistrujte pro odběr newsletteru

Pro získání dalších zajímavých informací

🌐 Navštivte webové stránky 

🎥 Shlédněte naše videa na YouTube 

5. newsletter STARGATE

 

Newsletter si můžete prohlédnout na stránce projektu

Přihlášení k odběru newsletteru

Pozvánka na semináře Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa

ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i (VÚMOP), 

si vás dovolují pozvat na celostátní odborný semináře

Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa

 
Semináře jsou určen pro pracovníky Státního pozemkového úřadu, zpracovatele pozemkových úprav, odborníky a studenty těchto oborů.
 
Pozvánka na seminářProgram semináře
 

Program semináře

8:30 - 9:00Prezence účastníků
9:00 - 9:20Úvodní slovo pořadatelů akce
Mgr. Jaroslava Kosejková (Státní pozemkový úřad)
Ing. Michal Pochop (ČMKPÚ, VÚMOP, v.v.i.)
9:20 - 12:15Dopolední blok přednášek
Proces pozemkových úprav v kontextu aktualizovaného metodického návodu a vyhlášky
Ing. Jitka Homoláčová (Státní pozemkový úřad)
Představení Studie klimatických charakteristik
prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Řešení protierozní ochrany v kontextu aktualizované metodiky a Technického standardu
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (Vysoké učení technické v Brně)
Postup při vyhodnocení zhutnění pro potřeby analýzy při pozemkových úpravách
Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
Návrhy vodohospodářských opatření v kontextu Studie klimatických charakteristik
doc. Dr. Ing. Petr Doležal (AGROPROJEKT PSO s.r.o.)
12:15 - 13:15Oběd
13:15 - 16:30Odpolední blok přednášek
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí po aktualizaci MNPÚ
RNDr. Jiří Kocián (AGERIS s.r.o.)
Vlastnické právo k melioračním stavbám v souvislosti aktualizace MNPÚ
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Nové informace k návrhům opatření proti větrné erozi
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)
Novinky při tvorbě zeměměřické dokumentace
Ing. Michal Pochop (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)
Změny ve výměnném formátu VFP
Ing. Michal Votoček, Ph.D. (GEPRO spol. s r.o.)
16:30Ukončení akce
 

Organizační pokyny pro Brno

 
Více infomací níže, nebo v samostatném PDF dokumentu
 

Odkaz na přihlášku

 

Místo konání  MENDELU, pavilon Q, sál Q01, Zemědělská 1, Brno-Černá Pole 
Termín konání17. 5. 2022, Prezence účastníků od 8:30
Účastnický poplatek
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor,  občerstvení, lektoři, organizační zajištění. 
PřihláškaNa seminář je nutné se přihlásit do 12. 5. 2022 do 18 hodin. 

 

Organizační pokyny pro Prahu

 
Více infomací níže, nebo v samostatném PDF dokumentu
 

Odkaz na přihlášku

 

Místo konání  Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, posluchárna C206,
Termín konání24. 5. 2022, Prezence účastníků od 8:30
Účastnický poplatek
Základní účastnický poplatek činí 1000 Kč.
Členové ČMKPÚ, pracovníci SPÚ, studenti (mimo ČVUT) 750 Kč.
Pracovníci a studenti ČVUT zdarma.
Vložné prosím uhraďte bankovním převodem na účet č. 204112776/0300. Cena je stanovena dohodou. Pořadatel není plátcem DPH.
Na semináři účastníkům vystavíme potvrzení o zaplacení vložného (daňový doklad), případně můžeme předem vystavit zálohovou fakturu (prosím, uveďte v přihlášce).
V případě neúčasti na semináři se vložné nevrací. Součástí vložného je občerstvení a oběd.
Přihláška
Na seminář je nutné se přihlásit do 18. 5. 2022. Účastníci z SPÚ ČR se na seminář hlásí hromadně. Ostatní zájemci o seminář mohou vyplnit přihlášku on-line. Vyplněním a odesláním přihlášky udělujete souhlas ČMKPÚ z.s. se sídlem Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu této přihlášky byly po dobu deseti let zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.
 

Pozvánka na seminář Varovný systém lokálních povodní založený na přímém měření infiltrace srážek

Pozvánka na seminářDům techniky Pardubice spol. s r.o. ve spolupráci s
Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
Českou zemědělskou univerzitou v Praze 
a firmou ADCIS s.r.o. 
 
pořádají seminář 

 

Varovný systém lokálních povodní založený na přímém měření infiltrace srážek 

 

Mezi klíčové faktory, které podmiňují vznik povrchového odtoku ze srážek a následné rozvinutí přívalové lokální povodně (tj. v malém rozsahu plochy, ale s intenzivním průběhem), patří infiltrační schopnost půdy. Tuto schopnost ovlivňují přírodní podmínky stanoviště, způsob využití pozemků, ve značné míře ale také aktuální nasycenost půdy vodou (daná úrovní hladiny podzemních vod a vlhkostí půdy). Nejrychleji probíhá infiltrace na půdě suché a se zvyšující se vlhkostí rychlost infiltrace výrazně klesá. 
Seminář si klade za cíl představit nový varovný protipovodňový systém (VPS) pro obce a průmyslové objekty, který je schopen vyhodnotit riziko vzniku přívalové povodně v předstihu několika hodin (12 a více). Využívá přitom výsledky přímého měření doby výtopy a rychlosti infiltrace v konkrétních podmínkách stanoviště. Poskytuje tak chráněné oblasti dostatek času pro aplikaci adekvátních opatření. Tím se odlišuje od varovných systémů založených na měření průtoku ve vodním toku nebo od systémů globálních, které nemohou dostatečně respektovat heterogenitu půdních vlastností. VPS je tak primárně určen pro varování před letními bleskovými povodněmi, jaké se odehrály například v roce 2020 v obcích Šumvald, Pustá Rybná nebo v letech 2005 a 2014 v Rozhovicích. 
Zařízení nalezne uplatnění také u zemědělců, kterým poskytne informaci o infiltračních vlastnostech jejich pozemků a posoudí vhodnost použité agrotechniky při snižování objemu povrchového odtoku a s tím souvisejícím ohrožením níže ležících území. 
Zařízení bylo oceněno Technologickou agenturou ČR za originální řešení a bylo představeno na BVV. 
 
Více infomací níže, nebo v samostatném PDF dokumentu
 

Odkaz na přihlášku

Cílová skupinastarostové obcí, zemědělci, vlastníci pozemků 
Odborný garantVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Organizátor
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice 
Ing. Lenka Černá, č. tel: 731 572 690, cernaatdtpcecz 

Program semináře

 • Nejčastější příčiny vzniku lokálních přívalových povodní 
 • Varovné systémy a principy jejich předpovědí 
 • Teorie a praxe měření infiltračních charakteristik povrchů půd 
 • Charakteristiky a provozní zásady prezentovaného varovného systému 
 • Praktická ukázka činnosti přístroje při měření infiltrace na vzorku půdy 
 • Praktická ukázka činnosti celého varovného systému 
 • Diskuze 
Předpokládané zakončení v 15:00 hod. Na vznesené dotazy (předložené nejlépe písmeně) odpoví přednášející v rámci diskuze v závěru konference nebo písemně e-mailovou korespondencí. 
 

Organizační pokyny

Místo konání Dům techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686, Pardubice 
Termín konání7. června 2022, začátek v 10:00 hod
Účastnický poplatek
1 300 Kč vč. 21% DPH (1074 Kč + 226 Kč DPH) 
Poplatek prosím uhraďte: 
na účet č. 10006-7503524/0600, variabilní symbol 10040096 
V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty náklady na občerstvení, technické a organizační zabezpečení konference. 
Oběd si zajišťuje každý účastník sám buď přímo v místě konání - restaurace Philadelphia, případně v ostatních blízkých restauracích. 
Přihláška
Uzávěrka je 1. června 2022, přihlášku naleznete na www.dtpce.cz, přihlásit se můžete elektronicky, případně přihlášku v přiloženém pdf zašlete poštou na adresu
Dům techniky Pardubice spol. s r. o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice 
Ubytování
Ubytování lze objednat v hotelech a penzionech v Pardubicích v různých cenových kategoriích. Účastníci si zajistí a uhradí ubytování ve zvoleném hotelu sami. 
Ubytování a oběd není součástí poplatku.

Informace k PRV - Brownfieldy - 14. kolo - jaro 2022

Postup pro podání žádosti a získání potvrzení, že stavbu a dotčené pozemky lze považovat za součást zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi asanace ve smyslu Pravidel v rámci 14. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova ČR.

Garantováno je vyřízení do 10. 4. 2022 u žádostí doručených do 20. 3. 2022, do 25. 4. 2022 u žádostí doručených od 21. 3. 2022 do 4. 4. 2022, do 3 týdnů u žádostí doručených po 4. 4. 2022.

Aktuální dokumenty naleznete vždy na hlavní stránce Limity využití půdy, sekce Informace k PRV.

Studie pro zvýšení retence vody na odvodněné půdě - Rakovnicko

Oddělení Hydrologie a ochrana vod VÚMOP, v.v.i. připravilo v r. 2021 pro soukromou osobu podrobnou studii pro revitalizaci vlastních intenzivně odvodněných zemědělských pozemků na srážkově deficitním Rakovnicku. Studie obsahovala analytickou a návrhovou část. Analytická část zahrnovala vedle přírodních, zemědělských a majetko-právních charakteristik také identifikaci staveb zemědělského odvodnění. Ověření přítomnosti staveb zemědělského odvodnění spočívalo v zajištění původní projektové dokumentace (včetně ortorektifikace dochovaných situačních výkresů) a aplikaci nástrojů dálkového průzkumu Země pro zjištění skutečné polohy drenáže. Během terénních aktivit potom došlo k zaměření souvisejících objektů odvodnění, k otevření (odkopání) tří svodných drénů pro zjištění vodnosti drenáže a pro opravu poruchy odvodnění a byl zjištěn stav drénů inspekční potrubní kamerou. V lokalitě byl opakovaně měřen drenážní průtok a odebírány vzorky pro analýzu jakosti vody.

Návrhová část zohlednila záměr objednatele, tj. posílit retenci vody v území a zachovat zemědělskou půdu (ze standardní orné půdy ji částečně využívat jako sad) a vytvořit soustavu mělkých tůní v blízké degradované údolnici. Byly navrženy dvě malé tůně s napájením drenážní vodou prostřednictvím podpovrchového trubního převodu vody ze 2-3 svodných drénů. Dále byl navržen systém podpovrchové pasivní regulace drenážního odtoku v ploše pozemků prostřednictvím podzemních objektů na svodných i sběrných drénech s fixní výškou vzdutí vody jednotně 0,5 m nad niveletu drénů. Byl stanoven objem vody a kvantifikováno nadlepšení vláhových podmínek, dosažené prostřednictvím převodu drenážní vody a regulací odtoku. Součástí návrhové části byl stručný průvodce celým procesem případné realizace (legislativní aspekty, vodoprávní řízení) a přehled vhodných dotačních titulů, využitelných k realizaci navrhovaných opatření.

Studie je aktuálně (březen 2022) zpracovávána projekční společností do úrovně DÚR.

Obr. 1 – Odvodněná půda a blízká údolnice

Obr. 1 – Odvodněná půda a blízká údolnice

Obr. 2 – Skutečné provedení stavby odvodnění dle projektové dokumentace, DPZ a návrhy opatření na řešených pozemcích

Obr. 2 – Skutečné provedení stavby odvodnění dle projektové dokumentace, DPZ a návrhy opatření na řešených pozemcích

Obr. 3 – Odkrytí svodného drénu a jeho stav (1.6.2021)

Obr. 3 – Odkrytí svodného drénu a jeho stav (1.6.2021)

Obr. 4 – Stav svodného drénu zjištěný potrubní kamerou
Obr. 4 – Stav svodného drénu zjištěný potrubní kamerou

SIPO-SOFT ke stažení

oftwarový prostředek pro výpočet souhrnného indexu potřebnosti opatření pro snižování znečištění podpovrchových vod v zemědělských povodích (SIPO)Oddělení hydrologie a ochrany vod publikovalo Softwarový prostředek pro výpočet souhrnného indexu potřebnosti opatření pro snižování znečištění podpovrchových vod v zemědělských povodích.
 
Software umožňuje automatizovaně kategorizovat územní jednotky na základě jejich zranitelnosti podpovrchovým plošným zemědělským znečištěním (drenážním odtokem). Tyto plošné jednotky jsou definovány jako přispívající plochy – lokality Kritických bodů plošného znečištění v zájmovém území. Do takto vymezených lokalit je vhodné směřovat návrhy opatření pro výšení retence a zvýšení jakosti v zemědělských povodích. 
 
Softwarový nástroj SIPO-SOFT v podobě toolboxu je program určený pro výpočet souhrnného indexu potřebnosti opatření. Softwarový nástroj byl vyvinut na bázi samostatné extenze (toolboxu) ArcGIS od firmy ESRI a poskytuje automatizovaný postup pro kategorizaci území v závislosti na charakteristikách hodnocené lokality z hlediska rizika vyplavování látek ze zemědělsky využívané odvodněné a neodvodněné půdy.
 

 

Manuál k softwaru naleznete na stránce Knihovny VÚMOP.

Software si můžete stáhnout na této stránce (zip, 1,44 MB).

 

Pro využívání nástroje je nutné mít nainstalován ArcGIS Desktop verze 10. 4. (nebo vyšší) s licencí typu Advance. Více informací v manuálu (str.11).

4. newsletter projektu STARGATE

Rádi bychom vás informovali o aktuálním 4. newsletteru projektu Stargate EU Project. Naleznete zde informace o strategických doporučeních Aliance pro potraviny a zemědělství, která mohou nasměrovat zemědělce k adaptacím na klimatické problémy, dále přehled nadcházejících konferencí, atd. 
 
Projekt STARGATE usiluje o rozvoj a uplatnění víceúrovňové a holistické metodiky pro inteligentní zemědělství v oblasti klimatu, využitím inovací pro oblasti mikroklimatu a rizik počasí, stejně tak jako v oblasti krajinného managementu.
 

✍ Pro pravidelný přehled informací o projektu se zaregistrujte pro odběr newsletteru

Pro získání dalších zajímavých informací

🌐 Navštivte webové stránky 

🎥 Shlédněte naše videa na YouTube 

4. newsletter STARGATE

Newsletter si můžete prohlédnout na stránce projektu

Přihláška newsletteru

Prezentace workshopu Ochrana půdy s využitím postupů vhodných pro plnění standardů DZES

Prezentace ke stažení níže v programu.

VÚMOP, v.v.i., Fakulta stavební ČVUT v Praze, VÚRV, v.v.i. a Mendelova univerzita v Brně pořádali seminář 

Ochrana půdy s využitím postupů vhodných pro plnění standardů DZES

který proběhl 2. prosince 2021 od 10:00, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Cílem semináře je prezentace výsledků projektu a možnosti aplikace ochranných postupů v zemědělství v období po roce 2020

 • Program semináře

  Projevy eroze na příkladu erozních událostí
 • Agrotechnika a její půdoochranný efekt
 • Vliv regulace používání glyfosátu na používané půdoochranné technologie
 • Agrotechnika a postupy podporující cíle SZP
 • Ekonomika navrhovaných opatření
 • Možné dopady regulace na plnění standardů cross compliance

Datum a místo konání

 • proběhlo on-line

Přednášející

 • Ing. Martin Mistr, Ph.D. - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • Ing. Jiří Kapička - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. - ČVUT v Praze
 • Ing. Jan Štrobach, Ph.D. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • doc. Ing. Tomáš Středa, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

PROGRAM

10:00 – 11:30 BLOK I – Ochrana půdy před erozí

12:00 – 13:30 – BLOK II – Agrotechnika a postupy vhodné pro plnění standardů DZES

Tento workshop je podpořen projektem QK1920224 „Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu“

 

Komplexní průzkum půd nyní přístupný jako WMS

logo KPPDigitalizované sondy a mapy Komplexního průzkumu půd můžete od roku 2021 najít v aplikaci Komplexní průzkum půd.

Nyní jsou k dispozici i jako WMS. WMS neboli webová mapová služba (web map service) umožňuje sdílení prostorových dat ve formě rastrových výstupů v prostředí internetu.

Přímá adresa pro službu je https://kpp.vumop.cz/wms/kpp.php

 

Metadata (tedy data o datech) o mapových vrstvách KPP naleznete v metadatovém katalogu MICKA, stejně tak si můžete prohlédnout XML soubor GetCapabilities.

Komplexní průzkum půd (KPP) byl prvním moderním soustavným průzkumem půd na území tehdejší ČSSR. Proběhl v letech 1961 – 1970 na základě usnesení vlády ČSSR č. 11 ze dne 4. ledna 1961 jako celostátní, centrálně koordinovaná akce zaměřená na systematický sběr údajů o půdě. Účelem KPP bylo zabezpečení dostatečně podrobných a kvalitních informací o půdním pokryvu pro potřeby systematického zvyšování půdní úrodnosti. Data Komplexního průzkumu půd představují unikátní dílo svým rozsahem a podrobností zpracování. V současné době poskytují bázi znalostí o struktuře půdního pokryvu v České republice. Na celém území zemědělských půd bylo během KPP vykopáno téměř 393 000 půdních sond, na základně kterých byly posléze sestaveny mapy základních půdních vlastností na rozloze téměř 4,6 mil. ha.

Aplikace Komplexní průzkum půd zobrazuje hlavní výstupy KPP převedené do digitální podoby. Jedná se především o mapy půdních vlastností zpracované ze Základních půdních map (ZPM) a Kartogramů zrnitosti, skeletovitosti a zamokření (KZSZ), které jsou jedním z hlavních mapových výstupů KPP. V aplikaci rovněž najdete polohu kopaných sond a informace k nim zjišťované přímo v terénu a následně v laboratoři z odebraných půdních vzorků. Jedná se o popisné, morfologické a analytické charakteristiky půdních profilů.

WMS služby pracují na principu klient-server, kdy klient (GIS software) pošle požadavek na server a výsledně jsou mu vrácena obrazová data, zobrazující tematické geografické informace nebo mapovou kompozici. Obrazová data mohou být poskytována v různém formátu (jpeg, tiff, png) a souřadném systému dle specifikace konkrétní služby. Prohlížecí WMS služby na geoportálu VÚMOP, v.v.i. jsou publikovány dle standardu OGC WMS 1.3.0.

Poskytované WMS služby jsou poskytovány ve formátech jpeg, png a gif a podporují souřadnicové systémy: S-JTSK (102067, 2065), S-42 (28403), WGS-84 (4326), ETRS89 (4126), UTM (33N - 32633, 34N - 32634) a ETRS89/LAEA (3035).

Na Geoportálu SOWAC-GIS Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. můžete využít další WMS služby a také další aplikace z oblasti pedologie, hydrologie či udržitelného plánování, které náš Ústav vytváří a spravuje.

Stránky