Aktuality

Zveme Vás na seminář Pozemkové úpravy – nezastupitelný nástroj z pohledu obcí

     Celostátní síť pro venkov (CSV) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z. s. (ČMKPÚ), Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i, (VÚMOP) a Státním pozemkovým úřadem (SPÚ)

 

Vás srdečně zvou na seminář 

Pozemkové úpravy – nezastupitelný nástroj z pohledu obcí   

Seminář je určen pro samosprávu, státní správu, odbornou zemědělskou veřejnost, vlastníky pozemků, neziskové organizace, odborné instituce a podnikatelský sektor. Akce přispěje k lepší orientaci při přípravě i následné realizaci pozemkových úprav, k jejich efektivnějšímu využití a k širší informovanosti o možnostech čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů.           

20.června 2023 od 8:00 do 14:30 hodin

Místo konání: Restaurace Rebel Na Farských

Zahradní 387/2, 591 01 Žďár nad Sázavou

loga MZe, VÚMOP, ČMKPÚ logo SZIF

Program 

 • 08:30–9:00 hod.  prezence účastníků 
 • 09:00–12:00 hod. Dopolední blok přednášek (v průběhu přestávka na coffee break)
  • Úvodní slovo pořadatelů akce

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu (KPÚ) pro kraj Vysočina

Ing. Michal Pochop, předseda Českomoravské komory pro pozemkové úpravy, z. s. (ČMKPÚ), a vedoucí oddělení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i, (VÚMOP) 

 • Informace k pozemkovým úpravám pro obce z Krajského pozemkového úřadu  (KPÚ) pro kraj Vysočina

       Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

 • Pozemkové úpravy z pohledu obcí

Ing. Michal Pochop,  předseda ČMKPÚ a vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny VÚMOP, v. v. i.  

 • Tvorba opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků a vodohospodářských opatření při pozemkových úpravách  

Doc. Dr. Ing. Petr Doležal, ředitel Agroprojekt PSO s. r. o., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

 • Ochrana přírody a krajiny, krajinotvorná opatření v rámci pozemkových úprav  

RNDr. Josef Glos, předseda Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy  Ageris s. r. o.

 • Opatření proti erozi v pozemkových úpravách  

Ing. Petr Karásek, odborný pracovník na Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny VÚMOP

 • 12:00–13:00 hod. Přestávka, oběd Restaurace Rebel Na Farských 
 • 13:00–14:00 hod. Odpolední blok přednášek
  • Informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov

Ing. Dagmar Adámková, koordinátor Celostátní sítě pro venkov (CSV), Regionálního  odboru Brno, Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

 • Pozemkové úpravy z pohledu Státního pozemkového úřadu         

Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou, Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Kraj Vysočina

 • 14:00–14:30 hod. Moderovaná diskuze
 • 14:30 hod. Ukončení akce

V rámci celého programu bude probíhat diskuse, budou prezentovány příklady dobré praxe Programu rozvoje venkova, operace 4.3.1. Pozemkové úpravy.

Změna programu vyhrazena.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor,  občerstvení, lektoři a organizační zajištění.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte přes registrační formulář nejpozději do 12. června 2023 do 12:00 hodin.

Za organizátory Vás srdečně zvou:

Ing. Michal Pochop Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z. s.                                                  

Ing. Dagmar Adámková koordinátor CSV RO SZIF Brno                                                                                                                

logo EU Evropský zemědělský fond

Výzkumný ústav se řadí mezi nejlepší výzkumné instituce resortu

Pro rok 2022 proběhlo hodnocení kvality výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ za pětileté období. Toto hodnocení probíhá v pěti definovaných modulech, zohledňujících kvalitu výsledků výzkumu, výkonnost výzkumu, společenskou relevanci, vnitřní prostředí instituce (viabilita) a kvalitu strategie a koncepce výzkumu na další období. Hodnocení je realizováno Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace a naším zřizovatelem – Ministerstvem zemědělství ČR. Je pro nás skvělou zprávou a oceněním práce všech našich kolegů, že VÚMOP, v.v.i. byl hodnocen nejlepší známkou A ve všech pěti modulech. To se podařilo pouze čtyřem výzkumným organizacím ze dvaceti hodnocených v rámci resortu Ministerstva zemědělství. Skvělé hodnocení je pro nás zároveň výzvou a povzbuzením pro naše nastávající aktivity na poli zemědělského výzkumu.

logo rady pro výzkum, vývoj a inovace

 

 

 

7. newsletter projektu STARGATE

Rádi bychom vás informovali o 7. newsletteru projektu STARGATE. Naleznete zde informace o novinkách v projektu STARGATE a stručný popis k terénním aktivitám, které probíhají na českém pilotu Jizera River.

Projekt STARGATE usiluje o rozvoj a uplatnění víceúrovňové metodiky pro inteligentní zemědělství adaptované na změny klimatu, využitím inovací pro oblasti mikroklimatu, stejně tak jako v oblasti krajinného managementu.

✍ Pro pravidelný přehled informací o projektu se zaregistrujte pro odběr newsletteru

Pro získání dalších zajímavých informací

🌐 Navštivte webové stránky 

🎥 Shlédněte naše videa na YouTube 

Stargate newsletter 7

Newsletter si můžete prohlédnout na stránce projektu.

Vyšly Informační listy 43

Informační listy jsou časopis informující o dění v pedologickém výzkumu a pedologické komunitě.
Vychází jako občasník.

Informační listy 43 úvodní stranaVážené kolegyně, vážení kolegové,
 
jsme rádi, že se nám po delší odmlce podařilo vydat nové číslo Infor mačních listů. Poslední číslo listů 42 vyšlo již v roce 2018. Další chystané číslo v roce 2019 bylo zkomplikováno průběhem pandemie COVID 19 a k jeho vydání nakonec nedošlo.
 
Zvažovali jsme změnu formátuji Informačních listů, který by více odpovídal současným grafickým standardům. Tohoto úkolu se ujal Mgr. Dan Žížala, Ph.D., který dal současné verzi periodika novou podobu. Ta umožňuje mimo jiné i lepší zpracování obrazových příloh, které se v posledních letech staly výrazným prvkem Informačních listů. V nově vydaném čísle jsme zachovali tradiční strukturu, do které jsme zařadili několik nových prvků, např. rozhovory s významnými osobnostmi naší pedologie, hydrologie, klimatologie atd., kalendář významných akcí nebo novinky v knihovně VÚMOP, v.v.i.
 
Doufáme, že nový formát Informačních listů přijmete pozitivně a my se budeme snažit dále rozvíjet formální i obsahovou stránku tohoto tradičního periodika. Zároveň mi dovolte popřát všem úspěšný a pokud možno klidný rok 2023.
- prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel VÚMOP, v.v.i.
 
 

Informační listy 43 jsou volně ke stažení (ve formátu pdf).

 

Obsah:

Obsah Informačních listů 43

Informační listy vychází pro vnitřní potřebu pracovníků Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., členů Odboru vodního hospodářství a Odboru pedologie ČAZV a České pedologické společnosti.

Ostatní publikovaná čísla můžete najít na samostatné stránce Informačních listů.

 

 

 

 
 

MZe upřesnilo postup pro zvýšení úrovně ochrany zemědělské půdy proti erozi

Zveřejněná vrstva erozní ohroženosti (2024) v LPIS je předběžná. Její finální podoba a implementace bude v souladu s doporučeními expertní skupiny představena na jaře příštího roku. Tato doporučení se neobejdou bez úpravy kategorií erozního ohrožení, a to i v kontextu uznaných půdoochranných technologií pro dané kategorie a plodiny. Zemědělci budou muset od roku 2024 pro plnění standardů zvolit šetrnější metodu hospodaření, nebudou však výrazně omezeni v plánovaných osevních postupech.

Původní tisková zpráva Ministerstva zemědelství

 

Větrolamy a větrná eroze - rozhovor, reportáž a metodika

Rozhovor a reporáž

VÚMOP, v.v.i. se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti větrné eroze a podporuje projektanty protierozní ochrany zemědělské půdy, například při přípravě větrolamů.
Události Brno připravily rozhovor s naším kolegou, Josefem Kučerou, právě u jednoho vznikajícího větrolamu na Břeclavsku.
 
Bližší informace o nových poznatcích a postupech v problematice větrné eroze můžete dohledat v internetové aplikaci „Řízení rizika větrné eroze“, kde si můžete prohlédnout místa větrnou erozí ohrožená a zkusit si vytvořit vlastní větrolam.
 
Z odborného hlediska se v současné době se tomuto tématu věnují dva výzkumné projekty:
 • SS05010211 „Pokročilé metody hodnocení a projektování multifunkčních větrolamů“ podpořen Technologickou agenturou ČR. Projekt je zaměřen na multikriteriální hodnocení a následnou optimalizaci prostorové struktury větrolamů jako účinných adaptačních opatření na vývoj klimatu s vyšší frekvencí výskytu sucha a kritických rychlostí větru.
 • Dalším projektem, který se věnuje problematice větrné eroze je projekt QK21010191 „Stanovení ztráty půdy větrnou erozí pro podporu návrhů optimálních opatření k ochraně půdy před větrnou erozí“. Hlavní cíl projektu je zaměřen na hodnocení projevů větrné eroze prostřednictvím stanovení ztráty půdy větrnou erozí v t/ha/rok pro území ČR. Projekt byl podpořen Národní agenturou pro zemědělský výzkum.
Metodika předkládá návody k zakládání a údržbě adaptabilních větrolamů, k výběru vhodné druhové skladby v nepříznivých podmínkách a jejich optimálního prostorového a funkčního umístění v síti krajiny. Poskytuje informace o metodách stanovení erozní ohroženosti území a provádění návrhů ochranných opatření pomocí nově vyvinutých softwarových nástrojů.
 
V metodice jsou představeny nové automatizované metody usnadňující identifikaci ohrožených území a návrhy ochranných opatření. Pozornost je soustředěna na současné potřeby adaptace výsadeb a obnovy větrolamů na klimatickou změnu. Metodika nabízí praktické návody na výběr vhodných taxonů a postupy při jejich zakládání a údržbě na orné půdě.
 
Příklady návrhů, realizací a údržby větrolamů a dalších liniových prvků jsou užitečným materiálem pro obce a státní správu. Metodika najde své využití při rozhodování o efektivním využití finančních prostředků na potlačení nepříznivých důsledků větrné eroze pro životní prostředí a zdraví populace.
 

6. newsletter projektu STARGATE

Rádi bychom vás informovali o 6. newsletteru projektu STARGATE. Naleznete zde informace o novinkách v projektu STARGATE.

Projekt STARGATE usiluje o rozvoj a uplatnění víceúrovňové metodiky pro inteligentní zemědělství adaptované na změny klimatu, využitím inovací pro oblasti mikroklimatu, stejně tak jako v oblasti krajinného managementu.

✍ Pro pravidelný přehled informací o projektu se zaregistrujte pro odběr newsletteru

Pro získání dalších zajímavých informací

🌐 Navštivte webové stránky 

🎥 Shlédněte naše videa na YouTube 

Stargate newsletter 6

Newsletter si můžete prohlédnout na stránce projektu.

Pozvánka na Konferenci 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

Státní pozemkový úřad a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na
 

Konferenci 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

 

konající se v úterý 22. listopadu 2022 od 10:00 hodin  v hlavním sále Domu zemědělské osvěty v sídle Knihovny Antonína Švehly - Slezská 100/7, Praha 2 
Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové.
 
 

Přihláška:

Přihlášení pouze formou online formuláře do 11. 11. 2022 na tomto odkazu.

Kapacita je omezena počtem 70 osob.

 

Program:

9:00 Registrace
10:00 Zahájení konference a zdravice čestných hostů (Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ing. Petr Bendl (Poslanec PČR), prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (Ředitel VÚMOP, v.v.i.), Ing. Martin Vrba (Ústřední ředitel SPÚ))
10:30 Monitoring eroze v ČR - smysl a využití (Ing. František Pavlík, Ph.D. (Ředitel Odboru půdní Služby SPÚ)
10:50 Monitoring eroze v ČR - podrovné představení systému Monitoringu (Ing. Jiří Kaplička (VÚMOP, v.v.i.))
11:10 Pravděpodobnostní Model eroze (Mgr. Daniel Žižala, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i.))
11:50 Výsledky 10 let Monitoringu (Ing. Ivan Novotný (VÚMOP, v.v.i.) )
12:10 Protierozní vyhláška lng. Linda Stuchlíková (MŽP) 
12:30 Monitoring eroze vs. kontroly Státního intervenčního fondu lng. Ondřej Krym (SZIF) 
 
13:40 Praktikující zemědělec - pohled na ochranu půdu před erozí (doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (ČZU))
14:00 Metody kvantifikace odnosu sedimentu (doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. (ČVUT))
14:20 Novinky v oblasti protierozní ochrany s vazbou na pozemkové úpravy (prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT))
14:40 Diskuse a závěr (Moderuje Ing. František Pavlík, Ph.D. (SPÚ))
 
pozvánka na konfenci
 Program konference

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji pro našeho pracovníka

Ve čtvrtek 25. 8. 2022 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2022 - Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let, a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji v obou kategoriích předal ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula spolu s předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D.

V letošním ročníku se do soutěže o Ceny ministra přihlásilo 42 návrhů – 13 na Cenu pro mladé vědkyně a vědce a 29 na Cenu za nejlepší realizovaný výsledek.

Tvorba půdních map pedometrickými metodami obálka1. místo získal Mgr. Daniel Žížala, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Tvorba půdních map pedometrickými metodami“.

Výsledek představuje postupy digitálního mapování půd, moderního oboru půdních věd, aplikující metody statistického (strojového) učení na data o půdě a další pomocná data včetně využití satelitních dat a dalších pokročilých metod za účelem prostorové predikce půdních vlastností a tvorby půdních map. Tyto metody byly využity pro tvorbu souboru nových map půdních vlastností zemědělských půd s vysokým rozlišením pro celou ČR.

“Oceněná metodika popisuje využití pokročilých statistických a matematických metod při mapování půdy a jejích vlastností. Ty byly použity při tvorbě nových map půdních vlastností ČR. Postupy jsou však aplikovatelné i na lokální úrovni pro tvorbu podkladů, například pro precizní zemědělství a mohou nalézt dobré uplatnění. Naší snahou je nyní ukázat laické i odborné veřejnosti, že zejména mapy vzniklé použitím popsaných metod jsou velice vhodně a jednoduše použitelné pro praxi, byť se popis metod zdá poměrně složitý,“ přiblížil Daniel Žížala.

„Určitě bych chtěl poděkovat kolegům, kteří se na oceněném výsledku významně podíleli; ať už se jedná o kolegy z VÚMOP, v.v.i. Roberta Minaříka, Jana Skálu, Annu Juřicovou a Hanu Beitlerovou, tak j kolegy z České zemědělské univerzity Radima Vašáta, Terezu Zádorovou a Víta Penížka. I jim patří zásluha na tomto ocenění, kterého si velice vážíme,“ dodává autor.

Plný text oceněné metodiky je možno nahlédnout v knihovně VUMOP v elektronické verzi.

Informace o dalších oceněných naleznete na stránce Ministerstva zemědělství; o úspěchu referoval i časopis Úroda.

Předávání ceny Diplom

Stránky