Aktuality

MZe upřesnilo postup pro zvýšení úrovně ochrany zemědělské půdy proti erozi

Zveřejněná vrstva erozní ohroženosti (2024) v LPIS je předběžná. Její finální podoba a implementace bude v souladu s doporučeními expertní skupiny představena na jaře příštího roku. Tato doporučení se neobejdou bez úpravy kategorií erozního ohrožení, a to i v kontextu uznaných půdoochranných technologií pro dané kategorie a plodiny. Zemědělci budou muset od roku 2024 pro plnění standardů zvolit šetrnější metodu hospodaření, nebudou však výrazně omezeni v plánovaných osevních postupech.

Původní tisková zpráva Ministerstva zemědelství

 

Větrolamy a větrná eroze - rozhovor, reportáž a metodika

Rozhovor a reporáž

VÚMOP, v.v.i. se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti větrné eroze a podporuje projektanty protierozní ochrany zemědělské půdy, například při přípravě větrolamů.
Události Brno připravily rozhovor s naším kolegou, Josefem Kučerou, právě u jednoho vznikajícího větrolamu na Břeclavsku.
 
Bližší informace o nových poznatcích a postupech v problematice větrné eroze můžete dohledat v internetové aplikaci „Řízení rizika větrné eroze“, kde si můžete prohlédnout místa větrnou erozí ohrožená a zkusit si vytvořit vlastní větrolam.
 
Z odborného hlediska se v současné době se tomuto tématu věnují dva výzkumné projekty:
 • SS05010211 „Pokročilé metody hodnocení a projektování multifunkčních větrolamů“ podpořen Technologickou agenturou ČR. Projekt je zaměřen na multikriteriální hodnocení a následnou optimalizaci prostorové struktury větrolamů jako účinných adaptačních opatření na vývoj klimatu s vyšší frekvencí výskytu sucha a kritických rychlostí větru.
 • Dalším projektem, který se věnuje problematice větrné eroze je projekt QK21010191 „Stanovení ztráty půdy větrnou erozí pro podporu návrhů optimálních opatření k ochraně půdy před větrnou erozí“. Hlavní cíl projektu je zaměřen na hodnocení projevů větrné eroze prostřednictvím stanovení ztráty půdy větrnou erozí v t/ha/rok pro území ČR. Projekt byl podpořen Národní agenturou pro zemědělský výzkum.
Metodika předkládá návody k zakládání a údržbě adaptabilních větrolamů, k výběru vhodné druhové skladby v nepříznivých podmínkách a jejich optimálního prostorového a funkčního umístění v síti krajiny. Poskytuje informace o metodách stanovení erozní ohroženosti území a provádění návrhů ochranných opatření pomocí nově vyvinutých softwarových nástrojů.
 
V metodice jsou představeny nové automatizované metody usnadňující identifikaci ohrožených území a návrhy ochranných opatření. Pozornost je soustředěna na současné potřeby adaptace výsadeb a obnovy větrolamů na klimatickou změnu. Metodika nabízí praktické návody na výběr vhodných taxonů a postupy při jejich zakládání a údržbě na orné půdě.
 
Příklady návrhů, realizací a údržby větrolamů a dalších liniových prvků jsou užitečným materiálem pro obce a státní správu. Metodika najde své využití při rozhodování o efektivním využití finančních prostředků na potlačení nepříznivých důsledků větrné eroze pro životní prostředí a zdraví populace.
 

6. newsletter projektu STARGATE

Rádi bychom vás informovali o 6. newsletteru projektu STARGATE. Naleznete zde informace o novinkách v projektu STARGATE.

Projekt STARGATE usiluje o rozvoj a uplatnění víceúrovňové metodiky pro inteligentní zemědělství adaptované na změny klimatu, využitím inovací pro oblasti mikroklimatu, stejně tak jako v oblasti krajinného managementu.

✍ Pro pravidelný přehled informací o projektu se zaregistrujte pro odběr newsletteru

Pro získání dalších zajímavých informací

🌐 Navštivte webové stránky 

🎥 Shlédněte naše videa na YouTube 

Stargate newsletter 6

Newsletter si můžete prohlédnout na stránce projektu.

Pozvánka na Konferenci 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

Státní pozemkový úřad a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na
 

Konferenci 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

 

konající se v úterý 22. listopadu 2022 od 10:00 hodin  v hlavním sále Domu zemědělské osvěty v sídle Knihovny Antonína Švehly - Slezská 100/7, Praha 2 
Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové.
 
 

Přihláška:

Přihlášení pouze formou online formuláře do 11. 11. 2022 na tomto odkazu.

Kapacita je omezena počtem 70 osob.

 

Program:

9:00 Registrace
10:00 Zahájení konference a zdravice čestných hostů (Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ing. Petr Bendl (Poslanec PČR), prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (Ředitel VÚMOP, v.v.i.), Ing. Martin Vrba (Ústřední ředitel SPÚ))
10:30 Monitoring eroze v ČR - smysl a využití (Ing. František Pavlík, Ph.D. (Ředitel Odboru půdní Služby SPÚ)
10:50 Monitoring eroze v ČR - podrovné představení systému Monitoringu (Ing. Jiří Kaplička (VÚMOP, v.v.i.))
11:10 Pravděpodobnostní Model eroze (Mgr. Daniel Žižala, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i.))
11:50 Výsledky 10 let Monitoringu (Ing. Ivan Novotný (VÚMOP, v.v.i.) )
12:10 Protierozní vyhláška lng. Linda Stuchlíková (MŽP) 
12:30 Monitoring eroze vs. kontroly Státního intervenčního fondu lng. Ondřej Krym (SZIF) 
 
13:40 Praktikující zemědělec - pohled na ochranu půdu před erozí (doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (ČZU))
14:00 Metody kvantifikace odnosu sedimentu (doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. (ČVUT))
14:20 Novinky v oblasti protierozní ochrany s vazbou na pozemkové úpravy (prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT))
14:40 Diskuse a závěr (Moderuje Ing. František Pavlík, Ph.D. (SPÚ))
 
pozvánka na konfenci
 Program konference

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji pro našeho pracovníka

Ve čtvrtek 25. 8. 2022 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2022 - Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let, a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji v obou kategoriích předal ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula spolu s předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D.

V letošním ročníku se do soutěže o Ceny ministra přihlásilo 42 návrhů – 13 na Cenu pro mladé vědkyně a vědce a 29 na Cenu za nejlepší realizovaný výsledek.

Tvorba půdních map pedometrickými metodami obálka1. místo získal Mgr. Daniel Žížala, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Tvorba půdních map pedometrickými metodami“.

Výsledek představuje postupy digitálního mapování půd, moderního oboru půdních věd, aplikující metody statistického (strojového) učení na data o půdě a další pomocná data včetně využití satelitních dat a dalších pokročilých metod za účelem prostorové predikce půdních vlastností a tvorby půdních map. Tyto metody byly využity pro tvorbu souboru nových map půdních vlastností zemědělských půd s vysokým rozlišením pro celou ČR.

“Oceněná metodika popisuje využití pokročilých statistických a matematických metod při mapování půdy a jejích vlastností. Ty byly použity při tvorbě nových map půdních vlastností ČR. Postupy jsou však aplikovatelné i na lokální úrovni pro tvorbu podkladů, například pro precizní zemědělství a mohou nalézt dobré uplatnění. Naší snahou je nyní ukázat laické i odborné veřejnosti, že zejména mapy vzniklé použitím popsaných metod jsou velice vhodně a jednoduše použitelné pro praxi, byť se popis metod zdá poměrně složitý,“ přiblížil Daniel Žížala.

„Určitě bych chtěl poděkovat kolegům, kteří se na oceněném výsledku významně podíleli; ať už se jedná o kolegy z VÚMOP, v.v.i. Roberta Minaříka, Jana Skálu, Annu Juřicovou a Hanu Beitlerovou, tak j kolegy z České zemědělské univerzity Radima Vašáta, Terezu Zádorovou a Víta Penížka. I jim patří zásluha na tomto ocenění, kterého si velice vážíme,“ dodává autor.

Plný text oceněné metodiky je možno nahlédnout v knihovně VUMOP v elektronické verzi.

Informace o dalších oceněných naleznete na stránce Ministerstva zemědělství; o úspěchu referoval i časopis Úroda.

Předávání ceny Diplom

Analýza přírodních a zemědělských charakteristik a návrhy opatření na zemědělské půdě v lokalitách Drásov a Suchodol u Příbrami

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. zpracoval v období r. 2021–2022 na základě objednávky společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o. studii Analýza přírodních a zemědělských charakteristik a návrhy opatření na zemědělské půdě v lokalitách Drásov a Suchodol u Příbrami. Studie obsahovala dvě části – analytickou a návrhovou.

Analytická část se zabývala popisem přírodních, zemědělských a srážko-odtokových charakteristik v místě plánovaného stavebního záměru objednatele i v rámci hydrologicky souvisejícího území dotčených katastrálních území. Důraz byl dle požadavku objednatele kladen na identifikaci staveb zemědělského odvodnění (drenáží, meliorací) v celém předmětném území, pomocí metod dálkového průzkumu Země, zajištění a digitalizace archivních projektových dokumentací a terénním průzkumem.

Obálka Analýzy

Návrhová část obsahovala pro předmětné pozemky objednatele a dále pro katastrální území obce Drásov a Suchodol koncept návrhu biotechnických opatření pro efektivní retenci a akumulaci vody v krajině s cílem omezení povrchového odtoku srážkové vody, který způsobuje vodní erozi zemědělských ploch a okolních pozemků. Dále se studie věnovala opatřením na stavbách zemědělského odvodnění, která byla cílena na snižování drenážního odtoku, dočištění drenážních vod nebo na částečnou bezpečnou eliminaci, ve vazbě na platnou legislativu ČR.

Obálka Návrhu

 

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Rada instituce Výzkumného ústavu melioraci a ochrany půdy, v.v.i. (dále jen VÚMOP, v.v.i.) vypisuje v souladu s § 18 odst., 2 písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění

veřejné výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele/ředitelky VÚMOP, v.v.i.

 Předpokládané funkční období je od 2. 12. 2022 do 2. 12. 2027.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost odpovídajícího odborného zaměření
 • praxe v oboru, organizační schopnosti a zkušenosti s řídící funkcí, ověřené minimálně 5 ti letou praxí na obdobné pozici
 • zkušenost s řízením projektu, zkušenost s vedením projektového týmu
 • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti v příslušném oboru (přehled odborných výstupů, publikační činnosti a citovanosti ve světových databázích Web of Science/SCOPUS)
 • aktivní znalost anglického jazyka, další světový jazyk výhodou (úroveň minimálně B1 dle Common European Framework of Reference for Languages)
 • morální bezúhonnost (doložena výpisem z RT)
 • splnění podmínek dle zák. č. 341/2005 Sb., § I7, odst. 4 - 6, o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • řidičský průkaz sk. B

Ředitel VÚMOP, v.v.i. je jmenován ministrem zemědělství na základě doporučení Rady instituce. Funkční období ředitele je pět let s možností výkonu funkce po dobu dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích. Mzdové ohodnocení určuje Ministerstvo zemědělství, které je zřizovatelem VÚMOP, v.v.i.

Požadovaná dokumentace:

 • strukturovaný životopis
 • doklad o dosažené kvalifikaci (ověřená kopie)
 • přehled dosavadní praxe
 • přehled odborných výstupů, publikací a citovanosti ve světových databázích Web of
  Science/ SCOPUS
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • čestné prohlášení podle § 17, odst. 4, písm. c) a dle odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • čestné prohlášení podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
 • písemná představa o řízení a rozvoji ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické
  (do 3 stran textu formátu A4)

Přihlášku s požadovanými dokumenty zašlete v písemné podobě, v zalepené obálce označené v levém horním rohu „Výběrové řízení na ředitele/ředitelku – neotvírat“ tak, aby byla doručena nejpozději do 27. 7. 2022 do 12.00 hod.

na adresu:

Výzkumný ústav melioraci a ochrany půdy, v.v.i.

k rukám předsedy Rady instituce

Žabovřeská 250

156 27 Praha 5 – Zbraslav

Na základě zaslaných podkladů budou uchazeči, kteří splnili formální požadavky, vyzváni k osobnímu pohovoru, kde přednesou svoji představu o výkonu funkce, o níž se ucházejí a o záměrech, které by chtěli realizovat.

Informace a podklady pro zpracování koncepcí jsou k dispozici na

www.vumop.cz

VÚMOP, v.v.i. podporuje projektanty protierozní ochrany zemědělské půdy.

Díky projektu Technologické agentury ČR TJ04000342 „Aplikační potenciál přerušovacích pásů v zemědělské krajině“ a institucionální podpoře MZE RO0218, byla vyvinuta webová aplikace s názvem „Návrh protierozních travních pásů v zemědělské krajině“.

Aplikace slouží pro navrhování umístění a dimenzování technického protierozního opatření typu „protierozní travní pás“.  Je dostupná na adrese https://protieroznipasy.vumop.cz/. Projektantovi aplikace umožní správně navrhnout a nadimenzovat travní pás v ploše svahu, včetně možnosti exportu výsledků formou grafického reportu, či datové vrstvy (shp).

Pod pojmem „protierozní travní pás“ chápeme travní pás v bloku orné půdy, jehož umístění a parametry jsou definovány výpočtem, a jehož primární funkcí je ochrana zemědělského pozemku před erozí. Při splnění tohoto předpokladu pak můžeme tento travní pás uvažovat jako technické protierozní opatření (viz norma ČSN 75 4500 – Protierozní ochrana zemědělské půdy), které při výpočtu dlouhodobé průměrné ztráty půdy vodní erozí (metodou USLE) přeruší faktor L (délka svahu pozemku). Protierozní travní pás je primárně určen k ochraně zemědělské půdy před erozí, nikoliv intravilánu před bleskovými povodněmi z přívalových srážek. Proto se toto opatření navrhuje a dimenzuje na nižší n-letosti (N=10 let).

Screenshot aplikace

 Screenshot aplikace

 Screenshot aplikace

Stránky