Aktuality

Pozvánka na pracovní seminář Využití upraveného fugátu pro závlahu a hnojení během vegetace

Prezentace výsledků projektu Operační skupiny „Polabí“
 

Využití upraveného fugátu pro závlahu a hnojení během vegetace

Pracovní seminář 8.11. 2021 od 10 hodin, Choťovice, Hotel na farmě 

 

Program

Představení aplikátoru fugátu do vzrostlého porostu, prezentace výsledků ověřování nové technologie v rámci Operační skupiny Polabí. 
 
Během workshopu budeme prezentovat a následně diskutovat témata 
 • Operační skupina – výhody a nevýhody spolupráce 
 • Potřeby zemědělské praxe – zadání pro výzkum 
 • Vliv aplikace fugátu na půdní vlastnosti a výnosy plodin 
 • Problematika utužení půdy při aplikaci 
 • Výkonnost, rovnoměrnost aplikace 
 • Ekonomický přínos 
 
S ohledem na současnou pandemickou situaci vás žádáme o registraci přes formulář.  
 
Aplikátor

Cíl projektu

Využití upraveného fugátu pro závlahu a hnojení během vegetace. Projekt je řešen komplexně od úpravy digestátu tak, aby jednak umožňoval aplikaci do vzrostlého porostu v souladu splatnou legislativou a tím nahradil průmyslová hnojiva, přes ověření jeho aplikovatelnosti stávajícími, nebo upravenými aplikátory, až po stanovení dávek a četnosti aplikací v průběhu vegetace. 
Pro žadatele i spolupracující subjekty je hlavním přínosem vyřešení problému s nevhodnou aplikací digestátu způsobenou omezenou kapacitou skladovacích prostor. 
Vhodná a včasná aplikace digestátu v průběhu vegetace umožní snížení nákladů na průmyslová hnojiva nahrazením živinami ze separovaného fugátu.
 

Výsledkem projektu

...je odzkoušená technologie pro aplikaci digestátu obsahující speciálně upravenou cisternu s postřikovacím zařízením o rozpětí 18 m pro aplikaci v kolejových řádcích s možností přidávání DAM, upravený aplikátor pro aplikaci fugátu do porostů kukuřice, obilovin a cukrové řepy a Metodika hodnocení potřeby živin a vláhy pro stanovení aplikační dávky.
 

Pozvánka na webinář Nové půdní mapy a geoportál SOWAC-GIS

Program webinářeČeská technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. pořádají webinář
 

NOVÉ PŮDNÍ MAPY 

A GEOPORTÁL SOWAC-GIS

 

Akce se uskuteční online 27. 10. 2021, od 9:00 do 12:00 
 

Program:

9:00 – 9:40 Nové půdní mapy – Mgr. Daniel Žížala, Ph.D.
9:50 – 10:20 Geoportál SOWAC-GIS jako zdroj informací – Ing. Vladimír Papaj, Ph.D.
10:30 – 11:10 Historická data o půdě a možnosti jejich využití (Komplexní průzkum půd) – Mgr. Daniel Žížala, Ph.D.
11:20 – 12:00 Geoportál SOWAC-GIS jako nástroj pro podporu rozhodování – Ing. Vladimír Papaj, Ph.D.
 
 • Na webinář se můžete registrovat zdeNásledně Vám bude zaslán potvrzovací email s odkazem na webinář.
 • V průběhu semináře bude pořizován audiovizuální záznam výhradně za účelem propagace a medializace akce.
 
Webinář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství

Pozvánka na seminář Konflikty meliorací a jiné stavební činnosti v území

Pozvánka na seminářDům techniky Pardubice spol. s r.o.  ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i 
 
pořádají seminář 

Konflikty meliorací a jiné stavební činnosti v území 

 
Existence melioračních staveb v krajině je realitou, projevující se jak na hydrologické resp. vodohospodářské bilanci území, tak při omezení současných stavebních aktivit, pokud se tyto pohybují na meliorovaných pozemcích nebo v jejich blízkosti. Historicky bylo v ČR odvodněno více jak 1.2 mil. ha (cca 27% ZPF) a bylo vybudováno kolem 165 tis. ha závlah. Oba typy staveb byly různými postupy privatizovány a jejich stavební objekty zůstávají v převážné míře trvalou součástí krajiny – u odvodnění pak nadále funkční, projevující se drenážním odtokem a změněnými vodními režimy půd resp. pozemků. Obě stavby se uplatňují nejvýrazněji během extrémních meteorologických a hydrologických situací (sucho, povodně) a v letech průměrné vodnosti bývají často opomíjeny.
Seminář si klade za cíl poukázat na existenci těchto staveb a upozornit na rizika, související s jejich nerespektováním při územním řízení, při pozemkových úpravách a v rámci různých typů projekčních činností v území. Na vybraných příkladech budou popsány důsledky různých konfliktů následných stavebních aktivit s těmito melioračními stavbami. 
 
Více infomací níže, nebo v samostatném PDF dokumentu
 

Odkaz na přihlášku

 
Termín11. 11. 2021 od 9:00 hod.
Cena2000,- Kč vč. DPH
Vedoucí akceIng. Lenka Černá
PořádajíVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Místo konáníDům techniky Pardubice spol. s r. o., nám. Republiky 2686, Pardubice.
Časový harmonogramSeminář se uskuteční v Domě techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod.)
Obsah
 • Typologie melioračních staveb a rozsah dokumentace k nim
 • Specifika odvodnění
 • Specifika závlah
 • Příklady z praxe
 • Přehled informačních zdrojů

Organizační pokyny

Doprava:od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 –  nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka nám. Republiky.
Parkování:parkoviště u Zimního stadionu cca 10 minut chůze od Domu techniky nebo v parkovacím domě na Karlovině cca 4 minuty chůze.
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 29. 10. 2021 na adresu:

Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky 2686
532 27  Pardubice

Program semináře

A. Typologie melioračních staveb a rozsah dokumentace k nim 
 - související terminologie 
 - informační WEBy s tématikou meliorací (mapový portál, rádce) 
 - kde lze původní projektovou dokumentaci dohledávat 
 - historické souvislosti projekční činnosti, výstavby a provozu 
 - informační archiv zrušené ZVHS (Zemědělské vodohospodářské správy) - přehled 
 - zkušenosti s vyhledáváním ve státních archívech 
 - specifika příprav digitalizace pro ISMS (Informační Systém Melioračních Staveb) 
 - WEBový Rádce VÚMOP - představení 
 
B. Specifika odvodnění 
 - proces stárnutí stavby, typy poruch, prevence 
 - využití vizualizace drénů na snímcích DPZ (existence, stav, identifikace poruch, vytyčení) 
 - důvody proč stavby respektovat/chránit (adaptace na klimatickou změnu, cenové relace) 
 - příčiny a projevy poruch stavby odvodnění 
 - potenciál modernizací (doplnění regulace), korektní způsoby znefunkčnění/odstranění objektů či ucelených částí stavby 
 - možnosti využití drenážních vod (převody, zasakování) 
 - zákonné souvislosti vlastnictví/užívání stavby (meliorovaného pozemku) 
 
 C. Specifika závlah 
 - závlahy jako součást udržitelného hospodářství (rozdílný pohled a souvislosti: jednotlivci, podniky, kooperace, správní obvody, regionální a nadregionální soustavy) 
 - rozsah závlah: „je jich dostatek i do budoucna?“ 
 - povědomí o závlahách: „dobrovolné či povinné znalosti“ (občan, vlastník pozemků, úřad, správce, hospodář, projektant) 
 - typy vlastnictví a provozu závlah 
 - kolize investičních záměrů a funkcí hydromeliorací (příklady současné i možné budoucí) 
 - typy škod a nákladů, zodpovědnost a vymahatelnost 
 
D. Příklady z praxe 
 - příklady typových konfliktů s komentářem 
 - jak konfliktům předcházet 
 - doporučení jak vzniklá poškození s viditelnými projevy následně řešit 
 
E. Přehled informačních zdrojů 
 - WEBy a knihovny 
 - přehled základní literatury 
 - související normy 
 - související části zákonů 
 
Předpokládané zakončení v 16:30 hod. Na vznesené dotazy (předložené nejlépe písmeně) odpoví přednášející v rámci diskuze po závěru konference nebo písemně e-mailovou korespondencí. 
 
Infomací také jsou k dispozici v samostatném PDF dokumentu včetně možnosti ubytování v centru Pardubic. 

Varovný systém lokálních povodní založený na měření infiltrace srážek

Varovný systém lokálních povodní (VPS), založený na přímém měření infiltrace srážek, je jednoduchý, ale účinný nástroj s relativně nízkými pořizovacími náklady, nízkou náročností na provoz a údržbu, který je vhodný pro ochranu obcí a průmyslových objektů, nacházejících se v rizikových částech malých povodí, kde nelze úspěšně aplikovat jiné typy varovných systémů.

Více o Varovném systému lokálních povodí na stránce www.bleskove-povodne.cz

Tato prezentace byla součástí Hydrologických dnů 2021 pořádaných Českým hydrometeorologickým ústavem. Z konference je k volnému stažení sborník.

 

 

Schéma1

 Schéma 2

 

Rozšířený abstrakt:

 

Varovný systém lokálních povodní založený na měření infiltrace srážek 

Zbyněk KULHAVÝ1, Jana KALIBOVÁ2, Pavel KREJZEK3 
1 VÚMOP, v.v.i., B. Němcové 231, Pardubice, Česká republika, email: kulhavyzbynekatvumopcz,
2 ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha-Suchdol, Česká republika, email: kalibovaatfzpczucz,
3 ADCIS, s.r.o., Bohdanečská 280, Pardubice, Česká republika, email: krejzekatadciscz 
 

Úvod 

Mezi klíčové faktory, které podmiňují vznik povrchového odtoku ze srážek, a následného rozvinutí přívalové lokální povodně, patří infiltrační schopnost půdy. Tuto schopnost ovlivňují přírodní podmínky stanoviště, způsob využití pozemků, ale ve značné míře také aktuální nasycenost/zaplněnost půdy vodou (úroveň HPV a vlhkost). Typicky nejrychleji probíhá infiltrace na suché půdě a se zvyšující se vlhkostí rychlost infiltrace výrazně klesá. Tento příspěvek představuje nový varovný systém (VPS), který je schopen vyhodnotit riziko vzniku přívalové povodně v předstihu několika hodin, využívá přitom výsledky přímého měření v konkrétních podmínkách stanoviště. Poskytuje tak chráněné oblasti dostatek času pro organizování adekvátních opatření. Tím se odlišuje od varovných systémů založených na měření průtoku ve vodním toku nebo od systémů globálních, které nemohou dostatečně respektovat heterogenitu půdních vlastností. 
Varovný systém je tvořen dispečinkem a jednotlivě instalovanými měřícími terminály. Dispečink řídí provoz terminálních stanic automaticky, vzdálenou komunikací. Pro stanovení termínu a parametrů infiltračního/zadešťovacího testu používá sofistikované postupy, využívající data o nedávné i aktuální meteorologické situaci. Zadešťování probíhá konstantní nebo proměnlivou intenzitou, korespondující s predikovanou srážkou. Z výsledků provedeného infiltračního testu je získán kritický čas dosažení výtopy a parametry křivky rychlosti infiltrace.  Během celého procesu stanovení rizika povodně jsou realizovány kontrolní testy, minimalizující případná falešná varování. 
 

Metodika 

Vyhodnocení rizika vzniku povrchového odtoku a následně rozvoje lokální povodně je založeno na srovnání délky trvání predikované přívalové srážky (poskytnuto ČHMÚ) a doby výtopy, způsobené simulovanou srážkou o intenzitě odvozené z predikované srážky (doba výtopy je přitom stanovena reálným infiltračním pokusem). Z praktických důvodů je zvolena jednotná (zkrácená) doba zadešťování 15 minut a doba trvání celého infiltračního pokusu 1 nebo 2 hodiny (slouží k získání parametrů S, K, viz dále). Ke stanovení parametrů testovacího deště (v trvání 15 min.) na základě aktuálních radarových dat doplněných o predikci úhrnů srážek (pro 1 hod.) je použit model DES_RAIN (Vaššová, Kovář, 2013) s daty nejbližších srážkoměrných stanic. 
Po zahájení umělého zadešťování dochází v první fázi měření k nepřerušované infiltraci s řízenou intenzitou přívodu vody k infiltraci do půdy tak dlouho, dokud nedojde k prvnímu dosažení nastavené úrovně hladiny vody ve vymezovacím válci infiltrační jednotky. Naměřený čas trvání zadešťování dané intenzity a úhrnu (vyjádřeného v jednotkách sloupce vody) vyjadřuje parametry kritického deště, který by způsobil povrchový odtok – neboli je překročena infiltrační schopnost půdního profilu v konkrétních přírodních podmínkách (patent CZ 307 090, 2017). Zjednodušeně je tedy možno porovnávat pouze tyto dva časy (tj. dobu dosažení výtopy s dobou trvání deště predikovaných parametrů). 
 
Klíčovým faktorem, určujícím infiltrační schopnost půdy v jejím počátku, je sorptivita. Testování probíhalo přímo v terénu (přirozený půdní profil) i v laboratoři (konsolidovaná půda a kaolinit). Teoretická základna výzkumu vychází z nestacionární vertikální infiltrace, jejíž proces (v podmínkách jednorozměrného proudění) lze popsat Richardsovou rovnicí. Hydraulická vodivost K byla aproximována z analýzy časových řad procesu vertikální kumulativní infiltrace, která následovala po dosažení doby výtopy. Sorptivita S byla vypočtena numerickým postupem dle Philipovy teorie (Philip, 1957) z naměřené čáry rychlosti infiltrace. Ve srovnání s tradičními metodami (infiltrometr jedno- nebo dvou-válcový) jsou hydrofyzikální charakteristiky půdy (K, S) stanovené touto metodou spolehlivější, informativní a ověřené dobou výtopy (Pelíšek a kol., 2020).
 
Úprava zařízení (užitný vzor č. 33 692, 2020) zvyšuje spolehlivost přístroje v automatizovaném, zejména dálkově řízeném, režimu užívání v terénních podmínkách. Umožňuje v případě potřeby provádět doplňující testy a dále rozšiřuje měření o odezvu půdy na aktuálně probíhající srážku (Kalibová a kol., 2021). 
 

Výsledky

Funkce VPS jako celku byla testována během roku 2020. Zaměřili jsme se na bouřky s přívalovým deštěm ve východní části republiky a systém testovali na obcích Uničov a Šumvald, které byly zasaženy 7. 6. 2020 okolo 18. hodiny a na obci Heřmanův Městec dne 14. 6. 2020 okolo 17. hodiny. Ve všech případech byla situace systémem zachycena a byla vyhodnocena tak, že byl vydán povel k otestování infiltrační schopnosti půdy. Například pro lokality Uničov a Šumvald byl tento povel vydán již 4. 6. 2020, tj. 84 hodin před epizodou – ale systémem byla tato událost vyhodnocena tak, že srážka bude v celém objemu infiltrována a k povodni nedojde. Dne 6. 6. 2020 byla vydána další výstraha, která již byla vyhodnocena jako kritická a bylo rozesláno varování 24 hodin před povodňovou epizodou.
 
Výsledky naměřené pomocí reálných simulací byly porovnány s hodnotami stanovenými ověřenými numerickými metodami. Korelační koeficient prověřovaných závislostí se pohyboval v rozmezí 0,8 – 0,9. Tento fakt svědčí o vhodnosti použitých postupů a dokládá, že nově vyvinutý varovný protipovodňový systém je spolehlivým nástrojem, díky kterému je možné reagovat na hrozící riziko přívalové povodně v předstihu několika hodin. 
 

Závěr

Zde představený varovný systém lokálních povodní (VPS), založený na přímém měření infiltrace srážek, je jednoduchý, ale účinný nástroj s relativně nízkými pořizovacími náklady, nízkou náročností na provoz a údržbu, který je vhodný pro ochranu obcí a průmyslových objektů, nacházejících se v rizikových částech malých povodí, kde nelze úspěšně aplikovat jiné typy varovných systémů.  
 
Klíčová slova: přívalové povodně, rychlost infiltrace, simulace deště, doba výtopy, automatizace měření 
 

Poděkování

Tento příspěvek vznikl za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpory MZE-RO0218 jako výsledek výzkumného projektu Technologické agentury ČR v programu Epsilon, evid. č. TH02010802, řešeného v letech 2017–2020. 
 

Zdroje

Kalibová J., Štibinger J., Krejzek P., Petrů J. (2021). Varovný systém lokálních přívalových povodní, In: Vodní hospodářství, číslo 2 (v tisku). 
Patent CZ 307 090 Simulátor deště pro měřící systémy (VÚMOP, v.v.i., Kulhavý Z., Čmelík M.). 
Pelíšek I., Štibinger J., Kulhavý Z., Melorio L. (2020). Ponding time, hydraulic conductivity and sorptivity – experimental determination by a single ring infiltrometer with rain simulator. EGU General Assembly 2020, Online,  4–8 May 2020, EGU2020-21431, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-21431. 
Philip J.R. (1957). The theory of infiltration: 1. The infiltration equation and its solution. Soil Sci., 83(5), s. 345–357. 
Užitný vzor č. 33 692 Simulátor deště s automatickou kalibrací (VÚMOP, v.v.i., ADCIS s.r.o., Kulhavý Z.,  Krejzek P.). 
Vaššová D., Kovář P. (2013). DES_RAIN. FŽP ČZU v Praze, dostupné z: http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html

Pozvánka na Polní den - racionální hospodaření na půdě s vazbou na retenci vody a omezení eroze

Výzkumný  ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i. a zemědělský subjekt Agrio s. r. o., v rámci výzvy Zemědělského svazu ČR se zapojit do Dnů českého zemědělství pořádají 
 

workshop

 

Polní den - racionální hospodaření na půdě s vazbou na retenci vody a omezení eroze

 
Program seminářeAkce se uskuteční dne 24.9. 2021 od 9,00 hodin v areálu zemědělského subjektu Agrio s.r.o., Revoluční 644, 250 64 Hovorčovice 
 

Program: 

 • Prezentace k problematice obnovy infiltrace vody do půdy s využitím dostupných agrotechnických postupů. 
 • Výsledky účinků melioračních plodin (VÚRV) 
 • Vývoj mechanizace k revitalizaci půd (Bednar FMT) 
 • Terénní část: účastníci budou obeznámeni s pokusy, které byly založeny pro potřeby dokumentace dopadů různých způsobů hospodaření na pohyb vody v půdě a tedy i na projevy zemědělského sucha. Ukázky umožní účastníkům uvědomit si význam fyzikálního stavu půdy na pohyb a zadržení vody v ní a význam péče o půdu jako jednoho z významných faktorů ovlivňujícího odolnost půdy vůči klimatickým extrémům patrných v posledních letech. 
 • Předpokládané ukončení workshopu je v 15,00 hodin. 
 
Workshop je pořádán za podpory projektu NAZV QK1920280, TAČR TH04030249-V4“ a Institucionální podpory RO0218. 
V rámci akce budou dodrženy povinnosti ohledně prevence Covid platné v době akce. 
 
 
 
 
 
 

Informace k PRV - Brownfieldy - druhá polovina roku 2021

Postup pro podání žádosti a získání potvrzení, že stavbu a dotčené pozemky lze považovat za součást zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi asanace ve smyslu Pravidel v rámci 12. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova ČR.

Garantováno je vyřízení do 3 týdnů od doručení žádosti, nejpozději do 8. 11. 2021
Pro 11. kolo (zásobník projektů) a připravované 13. kolo – jiné formuláře.

Den otevřených dveří: Precizní zemědělství v ekologickém zemědělství

Jak může precizní zemědělství posunout ekologické zemědělství dále?
Farma VH Agroton hospodaří v náročných environmentálních podmínkách, kde je více než 80 % pozemků erozně ohrožených. Přísným dodržováním standardů DZES 5, pestrým osevním sledem a dělením půdních bloků na menší parcely se farmě úspěšně daří minimalizovat rizika.
Co když farma chce jít dál - snížení utužení půdy, racionalizace přejezdů, zvýšení biodiverzity krajiny bez ekonomických dopadů?
Je možné využít prvků precizního zemědělství k optimalizaci půdních bloků? Jsou pozemky využívány efektivně? Je možné změnit jejich využití? Může precizní zemědělství zvýšit biodiverzitu krajiny? Je optimalizace pozemků náročná a kdo může zemědělci poradit? Je potřebná modernizace mechanizace, resp. je precizní zemědělství drahé?
 
Ekofarma VH Agroton ve spolupráci s Czech Organics Vás zve v pátek 18. 6. 2021 na Den otevřených dveří s tématem
 

Precizní zemědělství v ekologickém zemědělství

Mezi vystupujícími je i náš kolega Jiří Kapička s příspěvkem Analytické hodnocení DPB.
Akce se jedná v rámci projektu Demonstrační farmy, který podpořilo Ministerstvo zemědělství České republiky.
Program semináře

Informace - Brownfieldy - PRV 2014-2020

Pro podání žádosti a získání potvrzení, že stavbu a dotčené pozemky lze považovat za součást zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi asanace jsou informace uvedeny na https://limitypudy.vumop.cz – Informace k PRV (na hlavní stránce).

Žadatelé mohou podávat žádosti o vydání stanoviska pro přidělení preferenčních bodů příjemcům dotace za splnění kritéria „Projekt/Podnikatelský plán je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace“ v rámci 12. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 nejpozději do 8. 11. 2021 Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (dále jen „VÚMOP“). VÚMOP zajistí vyhodnocení a vydání stanoviska do 29. 11. 2021.

Doplnění: Garantováno je vyřízení nejpozději do 12. 7. 2021 pouze u těch žádostí, které byly doručeny do 21. 6. 2021

Komplexní průzkum půd – Jak vznikalo unikátní dílo

Prací v terénu výzkum v oblasti pedologie zpravidla začíná. Historický snímek zachycuje Ing. Václava Zuzku při pořizování terénních záznamů.Komplexní průzkum půd byl unikátním počinem, kdy v letech 1961-1971 došlo k průzkumu vlastností zemědělských půd na území celé ČSSR. Šlo o nejpodrobnější a v tomto rozsahu již nezopakovaný výzkum zemědělských půd na našem území. Celkově se jednalo o práci stovek pedologů, agronomů, techniků, vědeckých pracovníků, laborantů a dalších odborníků. Samotný průzkum koordinoval a metodicky řídil Sektor půdoznalství Ústředního výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni pod vedením ředitele RNDr. Jana Němečka, CSc.

Průzkum na území českých krajů prováděla Expediční skupina pro průzkum půd (pozdější Ústav pro zemědělský průzkum půd), což byla organizace začleněná do struktury České akademie zemědělské. Na Slovensku byla řízením a koordinací průzkumu pověřena  Laboratoř půdoznalství v Bratislavě, kde byl v té době ředitelem Ing. Juraj Hraško, CSc.

V rámci průzkumu bylo  vykopáno a půdoznalci vyhodnoceno přibližně 700 000 základních sond na celkové ploše 7,2 milionů ha zkoumané plochy půdy ČSSR a bylo provedeno asi 2 miliony půdních rozborů.  Na území dnešní ČR byl průzkum proveden na ploše 4 451 317 ha zemědělské půdy. Bylo vyhodnoceno 352 908 základních sond, 36 735 výběrových a 1 100 sond speciálních. Většina odebraných vzorků půdy speciálních sond je dodnes uchována v archivu našeho Ústavu v Praze a v Bratislavě ve Výskumnom ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy pro slovenskou část.

Průzkum byl prováděn podle jednotné metodiky, kdy tato metodika byla v průběhu průzkumu dvakrát upravována. 85 % zemědělského fondu ČR bylo zpracováno při hustotě zhruba 12 ha/sondu. Pro představu, jeden pracovník měl při této hustotě zpracovat 260 ha týdně (22 sond/týdně).

Laboratorní práce navazovaly na půdní průzkum v terénu a odběr vzorků. V laboratořích bylo zpracováno obrovské množství vzorků.

Kromě samotných polních půdních záznamů jednotlivých sond byly výsledkem mapy sestavitelských originálů v měřítku 1 : 5 000 či 1 : 10 000, a dále kartogramy základních půdních map, kartogramy zrnitosti, skeletovitosti a zamokření a návrhů na opatření ke zvyšování půdní úrodnosti v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000. Na konec byly vypracovány průvodní zprávy pro hospodářské obvody (jednotná zemědělská družstva, školní statky, šlechtitelské stanice atp.) a okresy. 

Mapové výstupy byly z tzv. sestavitelských originálů překreslovány a kolorovány ručně do podoby finálních map.Výsledky KPP se uplatnily jako podklady pro řešení otázek využití, zúrodnění a ochrany půdního fondu a zemědělské produkce. Za celý projekt KPP oba ústavy obdržely státní vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“.

Z komplexního průzkumu byly v 80. letech odvozeny bonitované půdně ekologické jednotky – BPEJ, které většina lidí dnes zná jako základ pro stanovení cen půdy, tříd ochrany ZPF určující, které pozemky není možno zastavovat,  či jako jeden z podkladů pro vymezení znevýhodněných oblastí - LFA.

V letech 2007-2013 došlo k naskenování podkladů KPP, které v letech 2016-2020 byly převedeny do digitální-strojově čitelné podoby, při které vznikla i KPP wiki. S přípravou podkladů pro digitalizaci pomáhal i Ing. Zdeněk Tomiška, jeden z původních půdoznalců, který byl u KPP na samotném počátku a jehož zkušenosti pomohly při řešení nesrovnalostí různých verzí původních metodik a jejich interpretaci v digitální podobě. Digitalizací KPP se nám otevírají nové možnosti využití těchto jedinečných dat.

Při přípravě článku bylo čerpáno z publikace Komplexní průzkum zemědělských půd, Skalský a Vopravil (eds.), kterou při příležitosti Mezinárodního roku půdy vydal ve spolupráci v roce 2014 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i. a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy.

Metodika terénního průzkumu

 

Stránky