Zveme Vás na seminář Pozemkové úpravy – nezastupitelný nástroj z pohledu obcí

     Celostátní síť pro venkov (CSV) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z. s. (ČMKPÚ), Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i, (VÚMOP) a Státním pozemkovým úřadem (SPÚ)

 

Vás srdečně zvou na seminář 

Pozemkové úpravy – nezastupitelný nástroj z pohledu obcí   

Seminář je určen pro samosprávu, státní správu, odbornou zemědělskou veřejnost, vlastníky pozemků, neziskové organizace, odborné instituce a podnikatelský sektor. Akce přispěje k lepší orientaci při přípravě i následné realizaci pozemkových úprav, k jejich efektivnějšímu využití a k širší informovanosti o možnostech čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů.           

20.června 2023 od 8:00 do 14:30 hodin

Místo konání: Restaurace Rebel Na Farských

Zahradní 387/2, 591 01 Žďár nad Sázavou

loga MZe, VÚMOP, ČMKPÚ logo SZIF

Program 

 • 08:30–9:00 hod.  prezence účastníků 
 • 09:00–12:00 hod. Dopolední blok přednášek (v průběhu přestávka na coffee break)
  • Úvodní slovo pořadatelů akce

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu (KPÚ) pro kraj Vysočina

Ing. Michal Pochop, předseda Českomoravské komory pro pozemkové úpravy, z. s. (ČMKPÚ), a vedoucí oddělení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i, (VÚMOP) 

 • Informace k pozemkovým úpravám pro obce z Krajského pozemkového úřadu  (KPÚ) pro kraj Vysočina

       Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

 • Pozemkové úpravy z pohledu obcí

Ing. Michal Pochop,  předseda ČMKPÚ a vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny VÚMOP, v. v. i.  

 • Tvorba opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků a vodohospodářských opatření při pozemkových úpravách  

Doc. Dr. Ing. Petr Doležal, ředitel Agroprojekt PSO s. r. o., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

 • Ochrana přírody a krajiny, krajinotvorná opatření v rámci pozemkových úprav  

RNDr. Josef Glos, předseda Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy  Ageris s. r. o.

 • Opatření proti erozi v pozemkových úpravách  

Ing. Petr Karásek, odborný pracovník na Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny VÚMOP

 • 12:00–13:00 hod. Přestávka, oběd Restaurace Rebel Na Farských 
 • 13:00–14:00 hod. Odpolední blok přednášek
  • Informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov

Ing. Dagmar Adámková, koordinátor Celostátní sítě pro venkov (CSV), Regionálního  odboru Brno, Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

 • Pozemkové úpravy z pohledu Státního pozemkového úřadu         

Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou, Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Kraj Vysočina

 • 14:00–14:30 hod. Moderovaná diskuze
 • 14:30 hod. Ukončení akce

V rámci celého programu bude probíhat diskuse, budou prezentovány příklady dobré praxe Programu rozvoje venkova, operace 4.3.1. Pozemkové úpravy.

Změna programu vyhrazena.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor,  občerstvení, lektoři a organizační zajištění.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte přes registrační formulář nejpozději do 12. června 2023 do 12:00 hodin.

Za organizátory Vás srdečně zvou:

Ing. Michal Pochop Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z. s.                                                  

Ing. Dagmar Adámková koordinátor CSV RO SZIF Brno                                                                                                                

logo EU Evropský zemědělský fond