Dozorčí rada

Dozorčí rada vykonává dohled nad činností a hospodařením ústavu; vykonává dohled nad nakládáním s majetkem ústavu a vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými ústav hodlá nabýt nebo zcizit nemovitý majetek, nabýt nebo zcizit movitý majetek, zřídit zástavní nebo jiné věcné právo k majetku ústavu, založit jinou právnickou osobu, nabýt účast v existující právnické osobě, vložit majetek do jiné právnické osoby nebo sjednat či měnit nájemní smlouvu s dobou nájmu delší než tři měsíce.

Navrhuje zřizovateli odvolání ředitele, vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny ústavu, vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení ústavu, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a ke způsobu hospodaření ústavu, vyjadřuje se k návrhům výzkumných záměrů, jeho další nebo jiné činnosti a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel, vyjadřuje se k návrhu Výroční zprávy; své vyjádření předkládá řediteli a radě instituce.

Vyjadřuje svá stanoviska k činnosti ústavu a předkládá řediteli, Radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti.

Dozorčí rada VÚMOP, v.v.i. je ve smyslu § 15 písm. i) a § 19 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů; jmenována zřizovatelem.

Členové Dozorčí rady

- - předseda
Ing. Ondřej Sirko MZe místopředseda
Ing. Jan Marek MZe člen
Mgr. Michal Gebhart, MBA SPÚ člen
Ing. Lenka Tůmová SPÚ členka