Členství v organizacích

Naši pracovníci jsou k 1. 1. 2021 členy a aktivně se podílejí na činnosti následujících organizací:

 • Agrární komora ČR
 • Asociace podnikatelů v geomatice
 • Asociace soukromého zemědělství v ČR
 • Česká akademie zemědělských věd
  • předsednictvo
  • odbor pedologie
  • odbor vodního hospodářství
 • Česká asociace pro geoinformace CAGI
 • Česká pedologická společnost
 • Česká společnost krajinných inženýrů ČSKI
 • Česká společnost pro krajinnou ekologii IALE
 • Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
 • Český výbor ICID (Mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování - Commission on Irrigation and Drainage (ICID))
 • Český národní výbor pro hydrologii při UNESCO
 • European Networks' Assembly
 • European Society for Environmental History
 • European Society of Soil Conservation ESSC
 • International Union of Soil Sciences IUSS
 • Klub zemědělských novinářů a publicistů
 • Komise Přírodní zdroje -  pro přípravu PRV 2014+
 • Komise Řízení rizik -  pro přípravu PRV 2014+
 • KOVIN – TPS Data pro téma Půda
 • Meziresortní komise VODA-SUCHO
 • Ministesrtvo zemědělství
  • Pracovní skupina „Bioekonomie“
  • Pracovní skupina Cross Compliance
  • Pracovní skupina pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu a omezování dopadů sucha (PS Přenos znalostí - Adaptace)
  • Pracovní skupina Podpora výzkumu, inovací a přenos znalostí do praxe
 • Národní akreditační úřad pro vysoké školství – hodnotitel (Zemědělství)
 • Oborová rada DSP ÚAKE MENDELU v Brně
 • Oborová rada DSP Využití přírodních zdrojů FAPPZ
 • Odborný panel Agricultural and Veterinary Sciences (hodnocení VaVaI dle Metodiky 2017+) - předseda
 • Redakční rada časopisu EQA – International Journal of Environmental Quality (Editor in chief)
 • Redakční rada časopisu International Journal of Plant & Soil Science – Chief editor
 • Redakční rada časopisu Plant, Soil and Environment
 • Redakční rada časopisu Pozemkové úpravy
 • Redakční rada časopisu Soil and Water Research
 • Redakční rada časopisu Zprávy lesnického výzkumu
 • Redakční rada časopisu Journal of Environmental Chemistry and Toxicology
 • Redakční rada časopisu Úroda
 • Stínový delegát klastru 6 HORIZON EUROPE
 • Stvrzovatel profesní kvalifikace Detekce anomálií zemské kůry - Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Technická normalizační komise ÚNMZ, TNK 145 Hydrotechnika
 • Tematická pracovní skupina Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR
 • Vědecká rada ČZU v Praze
 • Vědecká rada FŽP ČZU v Praze
 • Vědecká rada FAPPZ ČZU v Praze
 • Vedecká rada Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra SR
 • Vědecká rada OSHP VÚRV, v.v.i.
 • Vedecká rada VÚPOP Bratislava
 • Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí