Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění

Povinný subjekt

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., se sídlem Žabovřeská 250, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO 00027049.

Právní úprava

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon“)

Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která u povinného subjektu, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou v ust. § 2 odst. 3 zákona.

Věcná působnost

Oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak jsou tato definována v § 2 odst. 1 zákona, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 zákona.

Osoby odpovědné za přijímání oznámení a nakládání s ním v rámci vnitřního oznamovacího systému (dále jen „příslušná osoba“)

RNDr. Pavel Novák, Ph.D.

Ing. Jana Merunová (zastupující osoba)

Způsoby podání oznámení

1) Vnitřní oznamovací systém

  • Písemně
  • zasláním Oznámení na email whistleblowingatvumopcz
  • v listinné podobě s uvedením textu „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING – Pouze k rukám příslušné osoby“ na adresu:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Žabovřeská 250

156 00  Praha 5 - Zbraslav

  • Ústně
  • osobně RNDr. Pavlu Novákovi, Ph.D. nebo v jeho nepřítomnosti   Ing. Janě Merunové v místě sídla VÚMOP či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou; podání ústního oznámení bude Oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.
  • telefonicky na tel. č. 257 027 301

Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; identifikační údaje nejsou třeba, pokud bylo oznámení podáno osobou, která je příslušné osobě známa.

Příslušná osoba do 7 dnů od doručení oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí vyrozuměn nebyl nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení. V případech složitých lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

2) Externí oznamovací systém

Oznámení je možné dále také podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti - bližší informace na webových stránkách ministerstva – Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

3) Uveřejnění oznámení

Uveřejnit oznámení, tj. zpřístupnit informace z oznámení veřejnosti, může oznamovatel pouze za podmínek uvedených v § 7 odst. 1 zákona.

4) Podání oznámení přímo příslušným orgánům veřejné moci