Protikorupční strategie

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesení č. 39, jímž ukládá členům vlády plnit opatření uvedená ve Strategii vlády v boji s korupcí.

Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém umožňující anonymní či neanonymní oznámení podezření na případné korupční jednání pracovníků ústavu.

Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců ústavu je možno oznamovat na protikorupční telefonní linku ústavu: 257 027 252 nebo elektronicky na adresu: korupceatvumopcz.

Podezření na korupční jednání je možno oznamovat také písemně i nebo osobně přímo na referát personální, právní a kontrolní ústavu.

Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně či neanonymně.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

  • identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
  • podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
  • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

 

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Můžete také zaslat podnět písemně na následující poštovní adresu:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium
 

Protikorupční program

Protikorupční program je zanesen do interních předpisů Výzkumného ústavu:

 

Zveřejňování poradců a poradních orgánů

V pravidelných půlročních intervalech zveřejňujeme seznam poradců a poradních orgánů Výzkumného ústavu: