Zásady ochrany osobních údajů ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

(dále jen „VÚMOP, v.v.i.“ nebo „ústav“)

Kdo údaje sbírá

Osobní údaje sbírá, a tedy správcem dat je:

 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  Žabovřeská 250
  156 00 Praha 5 – Zbraslav
  Telefon 257 027 111 (ústředna)
  E-mail: infoatvumopcz
  Datová schránka:77jfd47
  IČO: 00027049

Jaké údaje a proč sbíráme

Členové orgánů VÚMOP, v.v.i.

 • adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefon, e-mail
 • další údaje – údaje o vzniku a skončení pracovněprávního vztahu k ústavu, bankovní spojení

Účel zpracování:

 • plnění práv a povinností ústavu vyplývající z právních předpisů

Zaměstnanci VÚMOP, v.v.i.

 • adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pracovní zařazení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefon, e-mail
 • další údaje – bankovní spojení, údaje o předchozím zaměstnání (tzv. zápočtový list, příp. pracovní posudek od předchozího zaměstnavatele), údaje o dosaženém vzdělání, praxi, příp. o jiné odborné způsobilosti (např. skutečnost, že je zaměstnanec držitelem řidičského oprávnění určité skupiny), výpis z rejstříku trestů, pokud jej pro danou pozici vyžadujeme, potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, pokud byl zaměstnanec do takové evidence před vznikem pracovněprávního vztahu zařazen, údaje pro zařazení zaměstnance do kategorie prací pro účely BOZP a pracovnělékařských služeb
 • zvláštní údaje – lékařský posudek o způsobilosti k výkonu práce, údaje o invaliditě nebo zdravotním znevýhodnění, u zaměstnanců se zdravotním postižením

Účel zpracování:

 • plnění práv a povinností ústavu vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (např. na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Osoby blízké zaměstnancům VÚMOP

 • adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefon, e-mail, jméno a věk nezaopatřených dětí zaměstnance (příp. zemřelého zaměstnance)

Účel zpracování:

 • plnění práv a povinností ústavu vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (např. uplatnění slevy na dani z příjmů fyzických osob)
 • poskytování náhrady škody z titulu smrtelného pracovního úrazu zemřelého zaměstnance
 • účast osob blízkých na akcích pořádaných VÚMOP, v.v.i.,
 • se zpracováním osobních dat nezletilých dětí je třeba mít souhlas zákonných zástupců.

Fyzické osoby uzavírající s VÚMOP, v.v.i. smlouvy

 • adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefon, e-mail
 • další údaje – bankovní spojení, IČO, DIČ, plátce DPH

Účel zpracování:

 • poskytování plnění ze smluv uzavřených VÚMOP, v.v.i.

Jak dlouho údaje uchováváme

 • Maximální lhůta, po kterou osobní údaje uchováváme je v souladu se lhůtami stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

Kdo údaje zpracovává

 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
 • Finanční úřady – v rozsahu stanoveném zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění a navazující legislativou,
 • ČSSZ a její OSSZ – v rozsahu stanoveném zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění, zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění a zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění a navazující legislativou,
 • Zdravotní pojišťovny – v rozsahu stanoveném zákonem č. 582/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění v platném znění a zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a navazující legislativou,
 • Úřad práce – v rozsahu stanoveném zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce v platném znění a zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění a navazující legislativou,
 • Kontrolní orgány – zejména SUIP a KHS – v rozsahu stanoveném zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce v platném znění a zákonem č. 280/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a navazující legislativou.

Na co máte právo

 • Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
 • Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.

Kam se můžete obrátit

 • Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás.
 • Pokud nebudete s řešením Vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na pověřence v rámci VÚMOP, v.v.i.

 • Bc. Miroslav Drozen
 • e-mail: gdprpoverenecatvumopcz
 • korespondenční adresa:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250
156 00 Praha 5 – Zbraslav