Oddělení Hygiena půd

Oddělení řeší

 • posuzování a zhodnocování regionálního zatížení prostředí škodlivinami včetně souvisejícího geografického informačního systému,
 • retrospektivní monitoring obsahu rizikových prvků a perzistentních organických polutantů v půdě,
 • mobilitu rizikových prvků a perzistentních organických polutantů v půdě, jejich transfer do rostlin a možnosti omezení vstupu těchto látek do rostlinné produkce, povrchové a spodní vody  a dalších složek prostředí,
 • vliv rizikových prvků a perzistentních organických polutantů na biologickou složku půdy,
 • problematiku odpadních látek a jejich neškodné využití k zvýšení produkční schopnosti půd,
 • soustavné upřesňování limitních hodnot rizikových prvků a persistentních organických polutantů v půdě a tvorba jejich limitních hodnot v materiálech aplikovaných do půd,
 • způsoby remediací hygienicky závadných půd, především při použití metod imobilizace fytoremediace, šetrných k půdnímu prostředí,
 • možnosti sanací a využití území typu brownfield,
 • aktualizaci seznamu škodlivin v půdě o nově sledované polutanty,
 • aktuální problémy, týkající se kontaminace půd a jejího hodnocení, zapříčiněné mimořádnými situacemi,
 • aktualizaci seznamu škodlivin v půdě o nově sledované polutanty.

Oddělení a jeho řešitelské týmy jsou podřízeny náměstkovi pro výzkum a vývoj.

 

KONTAKT
Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
e-mail: cechmankovajarmilaatvumopcz

tel: 257 027 280