Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny

Oddělení řeší

  • metody navrhování a provádění pozemkových úprav v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, včetně návrhů jeho změn a změn souvisejících předpisů,
  • uplatňování ověřených metod ochrany půdy a vody v procesu pozemkových úprav a v programech rozvoje venkova,
  • metody krajinného plánování, tvorby, využití a ochrany krajiny,
  • nové metody a postupy řešení při účelovém využívání prostředků geografických informačních systémů,
  • zpracování odborných stanovisek, koncepcí, prognóz, vyjádření a podkladů v oblasti pozemkových úprav, rozvoje venkova, tvorby, ochrany a využití krajiny,
  • zpracování koncepcí a studií protierozní a protipovodňové ochrany pro zpracování návrhů a projektů pozemkových úprav a zpracování studií a projektů krajinného plánu a územního systému ekologické stability.

Oddělení, dislokované na pracovišti v Brně, a jeho řešitelské týmy jsou podřízeny náměstkovi pro výzkum a vývoj.

 

KONTAKT
Ing. Michal Pochop
e-mail: pochopmichalatvumopcz

tel: 541 126 277