Oddělení Pedologie a ochrana půdy

Oddělení řeší

V rámci působnosti výzkumné báze půdoznalství a ochrany půdy

 • teoretické problémy pedologie, otázky klasifikace půd a mapování půd,
 • oceňování půd včetně vývoje nových nebo modernizovaných metod hodnocení,
 • kvalitativní a kvantitativní ochranu půdního fondu včetně využití statistických a geostatistických metod,
 • příčiny degradace produkčních a mimoprodukčních funkcí půd, jejich důsledky a eliminaci,
 • otázky vývojových trendů půd na podkladě retrospektivního monitoringu vybraných půdních charakteristik zejména v souvislosti s avizovanou klimatickou změnou,
 • otázky limitujících faktorů využívání půd,
 • multikriteriální hodnocení půdy, zejména s ohledem k extrémním hydrologickým jevům,
 • hydropedologické charakteristiky půd a jejich užití v mapovém vyjádření.

V rámci působnosti výzkumné báze eroze půdy a protierozní ochrany

 • prohlubování znalostí o procesu vodní, větrné a dalších typů eroze půd, jejích následků a nových způsobů protierozní ochrany organizačního, agrotechnického a technického charakteru,
 • ochranu cenných částí území před produkty eroze,
 • testování protierozních materiálů a technologií,
 • výzkum vztahu stability půdní struktury a tvorby krusty na povrchu půdy, včetně hodnocení jejího vlivu na povrchový odtok,
 • posudková činnost ve vymezeném spektru činností.

V rámci působnosti výzkumné báze rekultivací a revitalizací půdy

 • problematiku technologií rekultivací území poškozených báňskou a ostatní průmyslovou činností,
 • rekultivace skládek tuhých komunálních odpadů a specifické problémy rekultivace odkališť a území vyjmutých ze zemědělského půdního fondu,
 • testování nových revitalizačních technologií s využitím materiálů organického i minerálního původu,
 • specifikace technických a biologických částí rekultivace a implementace - nových postupů do rekultivační praxe,
 • obnova funkcí poškozených zemědělských půd,
 • podpora mimoprodukčních funkcí půd moderními revitalizačními postupy.

Oddělení, jeho výzkumné báze a řešitelské týmy jsou podřízeny náměstkovi pro výzkum a vývoj. Oddělení je členěno na výzkumnou bázi půdoznalství a ochrany půdy 2210, výzkumnou bázi eroze půdy a protierozní ochrany 2220 a výzkumnou bázi rekultivací a revitalizací půdy 2230.

 

KONTAKT
doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
e-mail: vopraviljanatvumopcz

tel: 257 027 350