Projekty TA ČR

Výsledky podporovaných projektů  budou k dispozici zdarma v knihovním katalogu ústavu na adrese http://knihovna.vumop.cz/. První výsledky u projektů  s počátkem řešení v roce 2017 očekáváme začátkem r. 2018.

Kód projektuNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníOdpovědný řešitel
TL02000060Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti20192021Ing. Štěpán Marval
TITSMZP717Systém krajinných úprav pro adaptaci zemědělské (lesozemědělské) krajiny na klimatickou změnu v období 2030+ 20182021Vopravil/Fučík Petr Ing., Ph.D.
UH0842Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy - RainPRAGUE20192021Ing. Petr Fučík, Ph.D.
TH03030058 Postupy komplementace geodat a specifických dat bezkontaktními měřickými metodami ve prospěch důsledného uplatňování koncepčních nástrojů komplexních pozemkových úprav20182021RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D.
TJ01000132Pokročilé zpracování dat leteckého laserového skenování za účelem schematizace vodních toků pro potřeby matematického modelování20182019Ing. Štěpán Marval
TH02030642Nové postupy v managementu zpracování půdy vedoucí k snížení znečištění vod z nebodových zdrojů20172020Ing. David Kincl
TH02030133Zemědělský systém hospodaření integrující efektivní využití živin plodinami a ochranu vod před plošnými zdroji znečištění20172020Duffková Renata Ing., Ph.D.
TH02010802Systém včasné predikce přívalových povodní založený na přímém měření infiltrace20172020Kulhavý Zbynek Doc.Ing., CSc.
TH02030399Sledování množství a kvality sedimentů ve vodních tocích a nádržích za účelem snižování znečištění z nebodových zdrojů20172020Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D.
TH02030397Nové přístupy revitalizace hlavních odvodňovacích zařízení s vazbou na drenážní systémy20172020Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D.
TH02030396Využití letecké termografie jako nového přístupu pro identifikaci znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů20172020Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D.
TH02030766Nízkonákladové systémy čištění vod20172020Fučík Petr Ing., Ph.D.
TH02030376Uměle vybudované mokřady na zemědělském odvodnění pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality20172020Fučík Petr Ing., Ph.D.
TH02030475Analýza vztahů mezi zdrojem kontaminace a zátěží životního prostředí v souvislostech identifikace původu znečištění v záplavových zónách vodních toků České republiky20172019Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
TH01031187Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity (SOPOR)20152018RNDr. Pavel Novák, Ph.D
TD03000087Interaktivní hodnocení sekvestrace uhlíku v agrární krajině20162017Ing. David Řeháček
TD03000135Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů20162017Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
TD03000330Kritéria udržitelnosti hydromelioračních opatření v ČR20162017doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
TH01030216Využití digitálních technologií zpracování archivních leteckých měřických snímků pro skutečné zaměření staveb odvodnění v systému S-JTSK20152018RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D.
TA04020042Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů20142017RNDr. Pavel Novák
TA04020043Technologie sanace zdrojů hromadného zásobování pitnou vodou ovlivněných pesticidními látkami - optimalizace hospodaření s nimi, nové metody jejich detekce, hodnocení a eliminace.20142017RNDr. Pavel Novák
TA04021527Studium příčin a dynamiky zátěže vod drobných vodních toků přípravky na ochranu rostlin20142017Ing. Petr Fučík, Ph.D.
TA03020202Optimalizace použití digestátu na zemědělskou půdu ve vztahu k efektivnímu využití živin a ochraně půdy a vody20132016 Ing. Renata Duffková, Ph.D.
TB010MMR027Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí20132015-
A02020139Využití hydrologického měření při schematizaci koryt vodních toků pro potřeby hydrodynamických modelů na podkladě dat leteckého laserového skenování20122015-
TA02020337Omezení plošných zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod fosforem pomocí agrotechnických opatření20122015-
TA02020384Autoregulace hypodermického odtoku v malých povodích20122015-
TA02021392Nové postupy v pěstebních technologiích okopanin šetrné k životnímu prostředí20122015-