Projekty TA ČR

Logo TAČR

Výsledky projektů podporovaných Technologickou agenturou ČR budou k dispozici zdarma v knihovním katalogu ÚstavuPrvní výsledky u projektů s počátkem řešení v tomto roce očekáváme začátkem roku následujícího.

 

Kód projektuNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníOdpovědný řešitel za VÚMOP
SS06020006Komplexní zhodnocení kontaminace půd pesticidními látkami a in-situ remediační opatření k eliminaci jejich vstupu do podzemních vod20232025Mgr. Petr Karásek
SS06010290Pásové střídání plodin, jako adaptační opatření k optimalizaci vodního hospodářství krajiny20232026Ing. Michal Pochop
TK04030223Stanovení hydroenergetického potenciálu „Pico-Hydropower“ v současných i predikovaných klimatických podmínkách ČR20222024Ing. Štěpán Marval
TK04010120Optimalizace regionálního využití digestátu jako hnojiva – nástroj pro podporu pokročilých technologií získávání živin metodou posuzování životního cyklu produktů20222024Ing. Ondřej Holubík, Ph.D.
SS05010211Pokročilé metody hodnocení a projektování multifunkčních větrolamů20222024Ing. Josef Kučera
SS0501018020222024Ing. Jiří Kapička
SS05010161Zavedení nových metodických postupů v ochraně půdy před erozí20222023doc. Ing. Jana Podhrazská, Ph.D
SS03010080Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu20212023Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D. 
SS03010167Integrovaný systém nízkonákladových retenčních prvků v krajině pro podporu evapotranspirace s rychlým realizačním potenciálem20212023doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
SS03010364Systém na podporu rozhodování při hodnocení kvality půdy z hlediska obsahu rizikových látek v zemědělských půdách České republiky20212013Mgr. Jan Skála, Ph.D.
SS01020309Precizní zemědělství na pozemcích s regulovaným drenážním odtokem jako nástroj pro ochranu vod a zvýšení efektivity rostlinné výroby20202024Ing. Renata Placatová, Ph.D.
SS01020366Využití dat dálkového průzkumu Země pro posouzení negativních dopadů přívalových srážek20202024Mgr Daniel Žížala, Ph.D.
TK03010098Klima a krajina: Water - Energy Nexus20202023Ing. Vladimír Papaj, Ph.D.
SS01020167Udržitelné způsoby recyklace čistírenských kalů – Ústecký kraj20202023Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
TL03000364Geografické informační systémy a plnění povinností legislativy v oblasti archivnictví20202022Ing. Martin Mistr, Ph.D.
TJ04000342Aplikační potenciál přerušovacích pásů v zemědělské krajině20202022Mgr. Petr Karásek
TJ02000234Fyzikální a hydropedologické vlastnosti půd ČR20192021Mgr. Hana Beitlerová
TL02000060Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti20192021Ing. Štěpán Marval
UH0842Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy - RainPRAGUE20192021Ing. Petr Fučík, Ph.D.
TH04030249Vývoj dávkovacího ústrojí pro precizní aplikaci melioračních hmot – nástroj k rekultivaci a revitalizaci půd.20192020Ing. Ondřej Holubík
TH04030363Vývoj účinných nástrojů k hodnocení a omezení negativních účinků srážkoodtokových procesů v mimovegetačním období v souvislosti s extremitami vývoje klimatu20192020doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
TITSMZP717Systém krajinných úprav pro adaptaci zemědělské (lesozemědělské) krajiny na klimatickou změnu v období 2030+ 20182021Vopravil/Fučík Petr Ing., Ph.D.
TH03030058 Postupy komplementace geodat a specifických dat bezkontaktními měřickými metodami ve prospěch důsledného uplatňování koncepčních nástrojů komplexních pozemkových úprav20182021RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D.
TJ01000132Pokročilé zpracování dat leteckého laserového skenování za účelem schematizace vodních toků pro potřeby matematického modelování20182019Ing. Štěpán Marval
TH02030642Nové postupy v managementu zpracování půdy vedoucí k snížení znečištění vod z nebodových zdrojů20172020Ing. David Kincl
TH02030133Zemědělský systém hospodaření integrující efektivní využití živin plodinami a ochranu vod před plošnými zdroji znečištění20172020Duffková Renata Ing., Ph.D.
TH02010802Systém včasné predikce přívalových povodní založený na přímém měření infiltrace20172020Kulhavý Zbynek Doc.Ing., CSc.
TH02030399Sledování množství a kvality sedimentů ve vodních tocích a nádržích za účelem snižování znečištění z nebodových zdrojů20172020Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D.
TH02030397Nové přístupy revitalizace hlavních odvodňovacích zařízení s vazbou na drenážní systémy20172020Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D.
TH02030396Využití letecké termografie jako nového přístupu pro identifikaci znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů20172020Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D.
TH02030532Nové postupy úpravy a stabilizace čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů20172020Ing. Ondřej Holubík
TH02030766Nízkonákladové systémy čištění vod20172020Fučík Petr Ing., Ph.D.
TH02030376Uměle vybudované mokřady na zemědělském odvodnění pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality20172020Fučík Petr Ing., Ph.D.
TH02030475Analýza vztahů mezi zdrojem kontaminace a zátěží životního prostředí v souvislostech identifikace původu znečištění v záplavových zónách vodních toků České republiky20172019Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
TH01031187Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity (SOPOR)20152018RNDr. Pavel Novák, Ph.D
TD03000087Interaktivní hodnocení sekvestrace uhlíku v agrární krajině20162017Ing. David Řeháček
TD03000135Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů20162017Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
TD03000330Kritéria udržitelnosti hydromelioračních opatření v ČR20162017doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
TH01030216Využití digitálních technologií zpracování archivních leteckých měřických snímků pro skutečné zaměření staveb odvodnění v systému S-JTSK20152018RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D.
TA04020042Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů20142017RNDr. Pavel Novák
TA04020043Technologie sanace zdrojů hromadného zásobování pitnou vodou ovlivněných pesticidními látkami - optimalizace hospodaření s nimi, nové metody jejich detekce, hodnocení a eliminace.20142017RNDr. Pavel Novák
TA04020886Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek20142017Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
TA04021527Studium příčin a dynamiky zátěže vod drobných vodních toků přípravky na ochranu rostlin20142017Ing. Petr Fučík, Ph.D.
TD020241Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU20142015Ing. Jiří Hladík, Ph.D.
TA03020202Optimalizace použití digestátu na zemědělskou půdu ve vztahu k efektivnímu využití živin a ochraně půdy a vody20132016Ing. Renata Duffková, Ph.D.
TB010MMR027Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí20132015-
TA02020139Využití hydrologického měření při schematizaci koryt vodních toků pro potřeby hydrodynamických modelů na podkladě dat leteckého laserového skenování20122015-
TA02020337Omezení plošných zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod fosforem pomocí agrotechnických opatření20122015-
TA02020384Autoregulace hypodermického odtoku v malých povodích20122015-
TA02021392Nové postupy v pěstebních technologiích okopanin šetrné k životnímu prostředí20122015-
TA02020647Atlas EROZE - moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu20122014Ing. Ivan Novotný


 

Zavedení nových metodických postupů v ochraně půdy před erozí
doc. Ing. Jana Podhrazská, Ph.D.