Významné ocenění pro náš ústav

Země živitelka - adaptér Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy společně s partnery Výzkumným ústavem rostlinné výroby, Výzkumným ústavem bramborářským a firmou P&L řešili od roku 2012 grantový projekt TAČR TA02021392 „Nové postupy v pěstebních technologiích okopanin šetrné k životnímu prostředí“. Hlavním cílem projektu bylo navrhnout vhodné půdoochranné technologie pro pěstování brambor a cukrové řepy založené na vývoji nových pracovních orgánů pro zpracování půdy a aplikaci hnojiv.

Ocenění Zlatý klas

 

 

V letošním roce byl tento projekt úspěšně ukončen, o čemž svědčí i získaná cena ZLATÝ KLAS na mezinárodní výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA. 

Řešitelský kolektiv zde představil v projektu vyvinuté Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd. Půdoochranné pakety, aktuálně řeší technologii pro půdoochranné pěstování brambor s odkameněním na mírně svažitých pozemcích dle závazných standardů správné zemědělské praxe (DZES 5). Pakety vytváří nový tvar a velikost hrůbků, který v kombinaci s vymělčením a zúžením nekolejové brázdy, důlkováním a hrázkováním, významně zlepšuje zadržení srážkových vod, zpomaluje povrchový odtok a omezuje riziko vodní eroze. To vše přispívá k stabilizaci vláhových podmínek, k vyššímu využití živin a stabilizaci výnosů hlíz zejména v sušších letech. Zařízení je chráněno 9 průmyslovými a jedním užitným vzorem.

Samotné ocenění je pro řešitelský kolektiv velkou poctou. Zároveň jsme však rádi, že naše půdoochranné technologie neoslovily pouze odbornou komisi, ale i samotné zemědělce, pro které jsme je navrhovali.

Přebírání ceny   Přebírání ceny