Transfer výsledků výzkumu do praxe

Účastníci semináře Dnes začal cyklus seminářů s tématikou půdoochranných technologií a jejich využití pro plnění podmínek standardu DZES 5. 

Semináře jsou určeny pro zemědělce, kteří mají své DPB vedeny v LPIS a jsou povinni dodržovat standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES). V rámci školení bude rovněž prezentována Protierozní kalkulačka, která představuje účinný nástroj pro posouzení vhodnosti osevních postupů a správné nastavení protierozní ochrany v souladu se standardem DZES 5. Pro omezení eroze, zadržení vody v krajině a zlepšení vláhových poměrů je důležitý obsah organické hmoty v půdě. Proto bude rovněž představen Kalkulátor bilance organické hmoty a možnosti jeho využití v praxi.

Protierozní kalkulačka umožňuje uživatelům posoudit vhodnost osevních postupů a správné nastavení protierozní ochrany v souladu se standardem DZES 5. Zemědělci nebo poradci mohou pomocí Protierozní kalkulačky jednoduše, rychle a efektivně vyhodnotit erozní ohroženost na daném pozemku a jsou schopni navrhnout účinná protierozní opatření nejen v rámci plnění standardu DZES 5, ale i nad jeho rámec s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Kalkulačka umožní přímo zemědělcům, nebo za pomoci akreditovaných poradců MZe, modelovat různé varianty zastoupení plodin a použitých technologií na vybraných zemědělských parcelách. Kalkulačku je možné využít i jako alternativy půdoochranných technologií v rámci DZES 5.

Přednášející na semináři Výpočet bilance organické hmoty v orných půdách je online aplikace, která poskytne uživatelům nástroj pro popis vlivu hospodaření na obsah půdní organické hmoty prostřednictvím výpočtu její bilance. Model výpočtu vychází z metodiky zpracované ve Výzkumném ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislavě a je založen na dlouhodobých polních pokusem, díky kterým mohly vzniknout tabulky s koeficienty potřebnými k výpočtu bilance uhlíku. Model byl uzpůsoben podmínkám České republiky tak, aby odrážel specifika naší republiky, jak z pohledu produkčního hodnocení půd, tak z pohledu některých specifik hospodaření na zemědělské půdy. Prezentovaná verze bilance je stále zpřesňována a zdokonalována s cílem vytvoření modelu vystavěném na dostupných pedologických, klimatických a dalších souvisejících databázích.

Termíny a místa konání seminářů

 

Kraj

Datum

Místo

1

Vysočina

5. 10. 2016

zasedací místnosti budovy MZe ČR Pelhřimov, U stínadel 1316, Pelhřimov

2

Jihomoravský

26. 10. 2016

Brno, Kotlářská 53

3

Středočeský

3. 11. 2016

Poštovní 4, 261 01 Příbram V

4

Pardubický

8. 11. 2016

zasedací místnosti v budově OSSZ (bývalého Okresního úřadu) Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí

5

Ústecký

10. 11. 2016

Agrokomplex Bohušovice

6

Zlínský

15. 11. 2016

Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

7

Olomoucký

16. 11. 2016

Motorest ZD Kokory

 Semináře začínají vždy od 9.00 hodin