Pozvánka na seminář Konflikty meliorací a jiné stavební činnosti v území

Pozvánka na seminářDům techniky Pardubice spol. s r.o.  ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i 
 
pořádají seminář 

Konflikty meliorací a jiné stavební činnosti v území 

 
Existence melioračních staveb v krajině je realitou, projevující se jak na hydrologické resp. vodohospodářské bilanci území, tak při omezení současných stavebních aktivit, pokud se tyto pohybují na meliorovaných pozemcích nebo v jejich blízkosti. Historicky bylo v ČR odvodněno více jak 1.2 mil. ha (cca 27% ZPF) a bylo vybudováno kolem 165 tis. ha závlah. Oba typy staveb byly různými postupy privatizovány a jejich stavební objekty zůstávají v převážné míře trvalou součástí krajiny – u odvodnění pak nadále funkční, projevující se drenážním odtokem a změněnými vodními režimy půd resp. pozemků. Obě stavby se uplatňují nejvýrazněji během extrémních meteorologických a hydrologických situací (sucho, povodně) a v letech průměrné vodnosti bývají často opomíjeny.
Seminář si klade za cíl poukázat na existenci těchto staveb a upozornit na rizika, související s jejich nerespektováním při územním řízení, při pozemkových úpravách a v rámci různých typů projekčních činností v území. Na vybraných příkladech budou popsány důsledky různých konfliktů následných stavebních aktivit s těmito melioračními stavbami. 
 
Více infomací níže, nebo v samostatném PDF dokumentu
 

Odkaz na přihlášku

 
Termín11. 11. 2021 od 9:00 hod.
Cena2000,- Kč vč. DPH
Vedoucí akceIng. Lenka Černá
PořádajíVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Místo konáníDům techniky Pardubice spol. s r. o., nám. Republiky 2686, Pardubice.
Časový harmonogramSeminář se uskuteční v Domě techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod.)
Obsah
  • Typologie melioračních staveb a rozsah dokumentace k nim
  • Specifika odvodnění
  • Specifika závlah
  • Příklady z praxe
  • Přehled informačních zdrojů

Organizační pokyny

Doprava:od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 –  nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka nám. Republiky.
Parkování:parkoviště u Zimního stadionu cca 10 minut chůze od Domu techniky nebo v parkovacím domě na Karlovině cca 4 minuty chůze.
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 29. 10. 2021 na adresu:

Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky 2686
532 27  Pardubice

Program semináře

A. Typologie melioračních staveb a rozsah dokumentace k nim 
 - související terminologie 
 - informační WEBy s tématikou meliorací (mapový portál, rádce) 
 - kde lze původní projektovou dokumentaci dohledávat 
 - historické souvislosti projekční činnosti, výstavby a provozu 
 - informační archiv zrušené ZVHS (Zemědělské vodohospodářské správy) - přehled 
 - zkušenosti s vyhledáváním ve státních archívech 
 - specifika příprav digitalizace pro ISMS (Informační Systém Melioračních Staveb) 
 - WEBový Rádce VÚMOP - představení 
 
B. Specifika odvodnění 
 - proces stárnutí stavby, typy poruch, prevence 
 - využití vizualizace drénů na snímcích DPZ (existence, stav, identifikace poruch, vytyčení) 
 - důvody proč stavby respektovat/chránit (adaptace na klimatickou změnu, cenové relace) 
 - příčiny a projevy poruch stavby odvodnění 
 - potenciál modernizací (doplnění regulace), korektní způsoby znefunkčnění/odstranění objektů či ucelených částí stavby 
 - možnosti využití drenážních vod (převody, zasakování) 
 - zákonné souvislosti vlastnictví/užívání stavby (meliorovaného pozemku) 
 
 C. Specifika závlah 
 - závlahy jako součást udržitelného hospodářství (rozdílný pohled a souvislosti: jednotlivci, podniky, kooperace, správní obvody, regionální a nadregionální soustavy) 
 - rozsah závlah: „je jich dostatek i do budoucna?“ 
 - povědomí o závlahách: „dobrovolné či povinné znalosti“ (občan, vlastník pozemků, úřad, správce, hospodář, projektant) 
 - typy vlastnictví a provozu závlah 
 - kolize investičních záměrů a funkcí hydromeliorací (příklady současné i možné budoucí) 
 - typy škod a nákladů, zodpovědnost a vymahatelnost 
 
D. Příklady z praxe 
 - příklady typových konfliktů s komentářem 
 - jak konfliktům předcházet 
 - doporučení jak vzniklá poškození s viditelnými projevy následně řešit 
 
E. Přehled informačních zdrojů 
 - WEBy a knihovny 
 - přehled základní literatury 
 - související normy 
 - související části zákonů 
 
Předpokládané zakončení v 16:30 hod. Na vznesené dotazy (předložené nejlépe písmeně) odpoví přednášející v rámci diskuze po závěru konference nebo písemně e-mailovou korespondencí. 
 
Infomací také jsou k dispozici v samostatném PDF dokumentu včetně možnosti ubytování v centru Pardubic.