Analýza přírodních a zemědělských charakteristik a návrhy opatření na zemědělské půdě v lokalitách Drásov a Suchodol u Příbrami

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. zpracoval v období r. 2021–2022 na základě objednávky společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o. studii Analýza přírodních a zemědělských charakteristik a návrhy opatření na zemědělské půdě v lokalitách Drásov a Suchodol u Příbrami. Studie obsahovala dvě části – analytickou a návrhovou.

Analytická část se zabývala popisem přírodních, zemědělských a srážko-odtokových charakteristik v místě plánovaného stavebního záměru objednatele i v rámci hydrologicky souvisejícího území dotčených katastrálních území. Důraz byl dle požadavku objednatele kladen na identifikaci staveb zemědělského odvodnění (drenáží, meliorací) v celém předmětném území, pomocí metod dálkového průzkumu Země, zajištění a digitalizace archivních projektových dokumentací a terénním průzkumem.

Obálka Analýzy

Návrhová část obsahovala pro předmětné pozemky objednatele a dále pro katastrální území obce Drásov a Suchodol koncept návrhu biotechnických opatření pro efektivní retenci a akumulaci vody v krajině s cílem omezení povrchového odtoku srážkové vody, který způsobuje vodní erozi zemědělských ploch a okolních pozemků. Dále se studie věnovala opatřením na stavbách zemědělského odvodnění, která byla cílena na snižování drenážního odtoku, dočištění drenážních vod nebo na částečnou bezpečnou eliminaci, ve vazbě na platnou legislativu ČR.

Obálka Návrhu