Aktualizace statistické ročenky zpřístupňuje nejnovější informace o stavu zemědělské půdy v ČR

Praha 15. 5. 2015

Aktualizovaná forma statistické ročenky zpřístupňuje nejnovější informace o stavu zemědělské půdy v ČR. Březnová aktualizace ročenky doplňuje stupně erozní ohroženosti (SEOP) pro vodní erozi a data pro větrnou erozi na těžkých půdách, aktualizuje data BPEJ a LPIS a všechny informace, které z nich vycházejí. Došlo k aktualizaci hranic správních jednotek. Nová funkce umožňuje generování reportu pro vybranou statistiku do PDF. Statistickou ročenku půdní služby nalezete na geoportálu SOWAC-GIS či přímo na adrese http://statistiky.vumop.cz/.

MZe ČR – Sekce zemědělských komodit ve spolupráci s VÚMOP, v.v.i. připravili pro všechny zájemce veřejně přístupnou aplikaci, která poskytuje statistické údaje o stavu zemědělské půdy v ČR. Projekt poskytuje unikátní informace o degradacích půdy, jakými je například vodní a větrná eroze, acidifikace či utužení, ale i rozsáhlou skupinu informací o půdních vlastnostech a charakteristikách.

Aplikace umožňuje uživatelům zobrazit statistická data nejen za celou republiku, ale i podrobnější za další kraj, okres, obec i katastr. V mapové části aplikace jsou dostupné mapy ke všem vyhodnocovaným charakteristikám, je tedy možné si udělat představu např. o prostorovém rozmístění nejkvalitnějších (a tedy nejcennějších) půd či naopak půd ohrožených jednotlivými formami degradací.  

Statistické údaje ze zvoleného území se zobrazují v přehledných grafech a tabulkách, a to jak v procentním zastoupení, tak i v hektarových výměrách jednotlivých kategorii. Aktuální hodnoty lze přehledně porovnat s hodnotami předchozích let a sledovat tak jejich vývoj. Informace získané z tabulek, grafů či mapových vrstev mohou dobře posloužit např. při rozhodování o realizaci účinných ochranných opatření.

Zemědělská půda jako základní výrobní prostředek v zemědělství je neustále ohrožována různými způsoby degradace. Například vodní erozí je aktuálně ohroženo více než 50 % celkové rozlohy zemědělské půdy. Dostupnost aktuálních a nezkreslených informací o stavu zemědělské půdy tak může výrazně přispět k snížení negativních dopadů této situace.