STARGATE

reSilienT fARminG by Adaptive microclimaTe managEment (2019-2023)

Inovativnost projektu STARGATE spočívá v implementaci analytických modelů k podpoře lokální a regionální strategie v oblasti zemědělství a životního prostředí ve vztahu ke zmírnění mikroklimatických změn. 

V současné době jsou strategické rozhodovací procesy založeny zejména na vlastních datech, pokrývajících zpravidla určitou oblast a pocházejících od různých subjektů. Studie lokálního měřítka jsou zapotřebí k porozumění hlavních environmentálních procesů. Jakmile však rozhodovací procesy překročí tuto oblast, je vhodné využívat data globální. Použití různých datových sad (národních, evropských, globálních; vč. dat satelitních) pro srovnávací analýzy, např. meteorologické, klimatické či zemědělské analýzy, přispěje k vylepšení rozhodovacích procesů.

Důraz v projektu STARGATE bude kladen na Climate Smart Agriculture (CSA) a bude využívat výhody agro-enviro-klimatických technických řešení k dosažení udržitelného zemědělství na úrovni lokálního měřítka. To znamená podporu modernizace zemědělského managementu a současně seznámení s různými environmentálními faktory, které formují zemědělskou krajinu. STARGATE umožní přístup k těmto datům.

Nezbytným podkladem při rozhodovacím procesu je efektivní vizualizace dat. Na rozdíl od algoritmické simulace a modelování nechává vizualizace rozhodnutí a vyhodnocení na člověku a tím zajišťuje kontrolu dříve, než je provedeno rozhodnutí. STARGATE poskytne inovativní komponenty pro prezentaci dat s důrazem na geoprostorovou vizualizaci a dynamické zobrazování.

Účastníci projektu Stargate

Na projektu STARGATE se podílí celkem 26 partnerů ze 13 zemí (Řecka, České republiky, Izraele, Španělska, Lotyšska, Švýcarska, Rakouska, Itálie, Portugalska, Polska, Německa, Norska a Belgie).

Projekt STARGATE trvá od října 2019 do září 2023.

Další informace na stránkách projektu: https://www.stargate-h2020.eu/

Za VÚMOP, v.v.i. řeší projekt STARGATE oddělení Hydrologie a ochrana vod 
 
 
 

Logo STARGATE

Logo EUThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818187 STARGATE
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie, Horizont 2020, pod grantovou dohodou číslo 818187.