FATIMA

FArming Tools for external nutrient Inputs and water MAnagement (FATIMA) (2015–2018)

Fatima logo

Projekt FATIMA si klade za cíl vyvinout a otestovat inovativní prostředky a nástroje pro precizní zemědělské hospodaření. Tyto nástroje budou zahrnovat metody dálkového průzkumu Země (letecké a zejména satelitní snímkování) s podporou pozemních měření (odběry vzorků půd a plodin, bezdrátové sensory dynamiky vody v půdě s přenosem na internet), online vyhodnocované a dostupné ve WEB-GIS prostředí. 

 


Členové týmu FATIMA

 

Cílem projektu je pro koncové uživatele (zemědělce) optimalizace managementu externích vstupů (živiny, popř. závlahové dávky) pro ekonomicky efektivní produkci plodin za současného environmentálně přijatelných dopadů. Projektový tým zahrnuje širší komunitu účastníků; od vědců řady oborů (hydrologie, pedologie, výživa plodin, DPZ, sociologie, ekonomie, aj.), přes popularizátory vědy a zemědělce. Jedním z účelů projektu je posílit a zplnomocnit zemědělce jako uživatele a spolutvůrce produktů projektu a zohlednit socio-ekonomické možnosti zemědělských subjektů v pilotních lokalitách. Pilotním územím projektu FATIMA je pro ČR lokalita Dehtáře – Kojčice.

Optimalizace zemědělského managementu se bude týkat tvorby výnosových map, zohlednění produkčního potenciálů částí půdních bloků ve vazbě na jejich půdní, hydrologické a geomorfologické podmínky; tj optimalizace načasování a dávek hnojení, popř. zohlednění výše uvedeného při variantním obdělávání půdy. Zefektivnění používání hnojiv vzhledem k půdní heterogenitě zajistí optimální výnos plodin, i  úsporu hnojiv a přispěje k ochraně vod. Zkušenosti, získané z precizního zemědělství, poslouží farmářům k rozhodování o koupi či pronájmu techniky podporující precizní zemědělství na základě aplikačních map. Webová aplikace, která bude výstupem projektu, bude nástrojem zlepšujícím hospodářské výsledky zainteresovaných zemědělských subjektů.

  Zapojené země do FATIMA

Partneři projektu: 22 subjektů ze 14 zemí 

 

Logo Evropské komise

Tento projekt je financován z Horizontu 2020, výzkumného a inovačního programu Evropské unie pod grantovou dohodou číslo 633945.

 

Další informace na stránkách projektu http://fatima-h2020.eu/