VÚMOP, v.v.i. podporuje projektanty protierozní ochrany zemědělské půdy.

Díky projektu Technologické agentury ČR TJ04000342 „Aplikační potenciál přerušovacích pásů v zemědělské krajině“ a institucionální podpoře MZE RO0218, byla vyvinuta webová aplikace s názvem „Návrh protierozních travních pásů v zemědělské krajině“.

Aplikace slouží pro navrhování umístění a dimenzování technického protierozního opatření typu „protierozní travní pás“.  Je dostupná na adrese https://protieroznipasy.vumop.cz/. Projektantovi aplikace umožní správně navrhnout a nadimenzovat travní pás v ploše svahu, včetně možnosti exportu výsledků formou grafického reportu, či datové vrstvy (shp).

Pod pojmem „protierozní travní pás“ chápeme travní pás v bloku orné půdy, jehož umístění a parametry jsou definovány výpočtem, a jehož primární funkcí je ochrana zemědělského pozemku před erozí. Při splnění tohoto předpokladu pak můžeme tento travní pás uvažovat jako technické protierozní opatření (viz norma ČSN 75 4500 – Protierozní ochrana zemědělské půdy), které při výpočtu dlouhodobé průměrné ztráty půdy vodní erozí (metodou USLE) přeruší faktor L (délka svahu pozemku). Protierozní travní pás je primárně určen k ochraně zemědělské půdy před erozí, nikoliv intravilánu před bleskovými povodněmi z přívalových srážek. Proto se toto opatření navrhuje a dimenzuje na nižší n-letosti (N=10 let).

Screenshot aplikace

 Screenshot aplikace

 Screenshot aplikace