Komplexní průzkum půd nyní přístupný jako WMS

logo KPPDigitalizované sondy a mapy Komplexního průzkumu půd můžete od roku 2021 najít v aplikaci Komplexní průzkum půd.

Nyní jsou k dispozici i jako WMS. WMS neboli webová mapová služba (web map service) umožňuje sdílení prostorových dat ve formě rastrových výstupů v prostředí internetu.

Přímá adresa pro službu je https://kpp.vumop.cz/wms/kpp.php

 

Metadata (tedy data o datech) o mapových vrstvách KPP naleznete v metadatovém katalogu MICKA, stejně tak si můžete prohlédnout XML soubor GetCapabilities.

Komplexní průzkum půd (KPP) byl prvním moderním soustavným průzkumem půd na území tehdejší ČSSR. Proběhl v letech 1961 – 1970 na základě usnesení vlády ČSSR č. 11 ze dne 4. ledna 1961 jako celostátní, centrálně koordinovaná akce zaměřená na systematický sběr údajů o půdě. Účelem KPP bylo zabezpečení dostatečně podrobných a kvalitních informací o půdním pokryvu pro potřeby systematického zvyšování půdní úrodnosti. Data Komplexního průzkumu půd představují unikátní dílo svým rozsahem a podrobností zpracování. V současné době poskytují bázi znalostí o struktuře půdního pokryvu v České republice. Na celém území zemědělských půd bylo během KPP vykopáno téměř 393 000 půdních sond, na základně kterých byly posléze sestaveny mapy základních půdních vlastností na rozloze téměř 4,6 mil. ha.

Aplikace Komplexní průzkum půd zobrazuje hlavní výstupy KPP převedené do digitální podoby. Jedná se především o mapy půdních vlastností zpracované ze Základních půdních map (ZPM) a Kartogramů zrnitosti, skeletovitosti a zamokření (KZSZ), které jsou jedním z hlavních mapových výstupů KPP. V aplikaci rovněž najdete polohu kopaných sond a informace k nim zjišťované přímo v terénu a následně v laboratoři z odebraných půdních vzorků. Jedná se o popisné, morfologické a analytické charakteristiky půdních profilů.

WMS služby pracují na principu klient-server, kdy klient (GIS software) pošle požadavek na server a výsledně jsou mu vrácena obrazová data, zobrazující tematické geografické informace nebo mapovou kompozici. Obrazová data mohou být poskytována v různém formátu (jpeg, tiff, png) a souřadném systému dle specifikace konkrétní služby. Prohlížecí WMS služby na geoportálu VÚMOP, v.v.i. jsou publikovány dle standardu OGC WMS 1.3.0.

Poskytované WMS služby jsou poskytovány ve formátech jpeg, png a gif a podporují souřadnicové systémy: S-JTSK (102067, 2065), S-42 (28403), WGS-84 (4326), ETRS89 (4126), UTM (33N - 32633, 34N - 32634) a ETRS89/LAEA (3035).

Na Geoportálu SOWAC-GIS Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. můžete využít další WMS služby a také další aplikace z oblasti pedologie, hydrologie či udržitelného plánování, které náš Ústav vytváří a spravuje.