Den otevřených dveří na demonstrační farmě Bureš

Praha 24. 5. 2017

Demonstrační farma Bureš s.r.o. uspořádala 16. 5. 2017 již druhý den otevřených dveří pro zájemce z řad zemědělců. Tentokrát byly prezentace a praktické ukázky zaměřeny na hodnocení erozního ohrožení pozemků a volhu vhodných půdoochranných technologií.

Celým dnem provázel pan Jindřich Šmöger, který návštěvníky seznámil s podnikem a na příkladech erozních událostí z minulých let prezentoval používaná půdoochranná opatření a technologie na farmě.

 

Ing. Martin Mistr, Ph.D. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. vysvětlil změny v nastavení vrstvy erozní ohroženosti v LPIS od roku 2018 známé jako „Redesign“, a na příkladu Farmy Bureš. S.r.o. ukázal možnost využití protierozní kalkulačky pro hodnocení erozního ohrožení. V řízené diskusi návštěvníci mohli konzultovat své problémy a zkušenosti s používáním půdoochranných technologií a nechat si on-line v Protierozní kalkulačce ověřit půdoochranný efekt jimi používaných osevních postupů.

Ing. Jiří Šilha ze SOUFFLET AGRO a. s. představil půdoochranné technologie vhodné pro plnění standardů DZES, vhodné sledy plodin pro správné hospodaření s vodou a její zadržování v krajině a využití meziplodin pro zajištění stálé pokryvnosti půdy.

Na poli pan Šmöger představil a vysvětlil postup při dělení půdních bloků na parcely, páskové zpracování půdy s možností cíleného hnojení se setím do vymrzlé meziplodiny.

Na parcelách prezentoval promyšlenou strategii pro redukované zpracování půd, využití funkčních směsí meziplodin a podsevových směsí zakládaných do porostu erozně nebezpečné plodiny.  Na závěr polní pochůzky byla diskutována opatření pro lepší zadržení dešťových srážek pro jejich následné využití plodinami a zajištění optimálních podmínek pro růst rostlin i v době přísušku.

Příští den otevřených dveří se uskuteční 30.5.2017. Hlavním tématem bude bilance živin a organické hmoty v půdě, precizní zemědělství a variabilní hnojení.

Kontakt:

Jindřich Šmöger
Statek Bureš, s.r.o.
Bučina 76
566 01 Vysoké Mýto